Elektroda wolframowa

Elektroda wolframowa

Czytaj Dalej

Na czym polega spawanie elek­trodą wolframową w osłonie gazowej?

Łuk tworzy się w tym wypadku pomiędzy spawanymi po­wierzchniami a niezużywającą się elektrodą wolfra­mową. Metoda spawania elektrodą wolframową ma coraz więcej specjali­stycznych zastosowań, między innymi w przemy­śle lotniczym i technice nuklearnej.

Elektrody

Płyty ogniw elektrycznych nazywamy takżeelektrodami; elektrodę połączoną z dodatnimbiegunem źródła prądu nazywamy anodą, z ujemnymzai — katodą.

Elektrody indukcyjne

Elektrody indukcyjne mają zwykle postać elektrod sztywnych połączonych za pomocą zawiasów (ryc. 2-5) lub pary elektrod z izolacją powietrzną, które można jednak stosować pojedynczo.

Elektrody kondensatorowe a indukcyjne

Elektrody kondensatorowe powodują odpowiednie przegrzanie struktur położonych przy powierzchni ciała lub w miejscach, gdzie warstwa tłuszczu jest znikoma (np.