Ekwiwalent

Czytaj Dalej

Prawo do ekwiwalentu za urlop niewykorzystany

Konieczność wykorzystania urlopu w naturze uniemożliwia jego zmianę na świadczenie pieniężne - ekwiwalent za urlop. Roszczenie o urlop i o ekwiwalent za niewykorzystany urlop ulega przedawnieniu z upływem 3 lat licząc od dnia, w którym stało się wymagalne.

Środowiska społeczne jako funkcjonalne ekwiwalenty klas (S.Hradil)

Środowiska społeczne sytuowane są w 2-wymiarowej przestrzeni. Określone są przez:

przynależność członków do warstw dochodu i kwalifikacji (niższa, średnia, wyższa). Podwarstwa (odpowiednik podklasy) – ludzie biedni, wykluczeni.

Rozróżnienie środowisk ze względu na to, jakim wartościom...

W jakich przypadkach można wypłacać ekwiwalent za urlop

w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy

powołanie pracownika do służby wojskowej na okres dłuższy niż 3 miesiące

skierowanie pracownika do pracy za granicą