Ekspresjonizm (muzyka)

Czytaj Dalej

ROMANTYZM - Programowa muzyka symfoniczna

Rozkwit muzyki programowej nastąpił w 2. połowie XIX wieku. Był on ściśle związany z rozwojem literatury romantycznej i z myślą estetyczną tamtej epoki. Wielkie tematy, wielcy bohaterowie przenikają literaturę, a za jej pośrednictwem muzykę.

Geneza muzyki programowej XIX wieku sięga jeszcze...

Muzyka klasyczna i jej popularyzacja

Muzyka klasyczna zawsze cieszyła się uznaniem elity. Wciąż uważana jest za trudną i hermetyczną. W ostatnich latach podjęto wiele udanych prób przekonania szerokiej publiczności o jej wyjątkowych walorach.

Muzykę klasyczną, zwaną też poważną, i muzykę popularną często się sobie...

FRANCJA, République Française, Republika Francuska - MUZYKA SAKRALNA

Stanowi jedną z głównychform muz. w historii kultury europejskiej. Odrębność stylunar. muzyki f r a n c , organicznie związanego z językiem, jegointonacją, rytmiką i kolorytem, zarysowała się już w XIV w.Szczególnie bogate były dzieje muzyki franc. XIII-XVIII w.,kiedy uprawiano wszystkie główne...

HOLANDIA, Nederland - MUZYKA SAKRALNA

1. W  K o ś c i e l e  k a t o li c k im - W początkowych latach, po oderwaniu się 1579pn. prowincji niderl. od Korony Hiszp. w hol. muzyce kośc.dominował zarówno —» chora! gregoriański (nie ukształtowanyjasno pod względem rytmu i melodii), jak i muzyka polifoniczna,oparta na tradycji Niderlandczyków. W...

XX WIEK - Olivier Messiaen i jego uczniowie. Serializm i aleatoryzm

Olivier Messiaen (1908-1992) zajmuje w muzyce XX wieku pozycję wyjątkową. Jego twórczość wywarła znaczący wpływ na rozwój po­wojennej awangardy. Messiaen był ponadto wybitnym teoretykiem i pe­dagogiem. Pisząc muzykę, tworzył jednocześnie jej podstawy teoretycz­ne. Koncepcje Messiaena zogniskowały się...

Muzyka polska w czasie II wojny światowej i w pierwszych latach po wojnie

Rozwijający się w latach międzywojennych neoklasycyzm polski nie osiągnął wówczas swego apogeum. Kierunek ten okazał się bardzo żywotny również w muzyce lat II wojny światowej oraz w okresie powojennym. Ostatnia, powojenna faza rozwoju tego kierunku, jako najbardziej dojrzały etap recepcji neoklasycyzmu...

Muzyka w reklamie

 

Czynnikiem kształtującym nastrój jest także muzyka, która podobnie jak kolor określa cechy produktu i działa na zmysły. Stąd utwory dynamiczne, radosne czy przeciwnie - spokojne, stanowiące w zasadzie niezauważalne tło dla reklamy. Takie w każdym razie było pierwotne założenie. Obecnie dużą...

Muzyka renesansu

Tak jak w przypadku literatury i sztuki, muzyka renesansowa stanowiła powrót do starożytnych wartości. Jej celem było nie tylko przynoszenie przyjemności, ale takie dostarczenie słuchaczowi przeżyć o charakterze moralnym i duchowym.    Wielkie odrodzenie sztuki i nauki, jakie rozpoczęło się w XIV w...

Muzyka pop

Co wspólnego mają ze sobą mężczyzna śniący o białym Bożym Narodzeniu, nastolatek z Kanady śpiewający o opiekunce do dzieci i Wielka Czwórka z Liverpoolu? To proste - ich nagrania do dzisiaj królują na listach przebojów!

Artyści, o których mowa, to rzecz jasna Bing Crosby, Paul Anka i The Beatles...

Jazz europejski

Europejczycy po raz pierwszy usłyszeli jazz w roku 1918, gdy na Stary Kontynent przybyło wielu jazzmanów ze Stanów Zjednoczonych. Z czasem muzycy europejscy, zainspirowani twórczością artystów amerykańskich, stworzyli własny, oryginalny styl.

Muzyka jazzowa narodziła się w Stanach Zjednoczonych, skąd...

Muzyka pop w latach 90.

Lata 90. przyniosły prawdziwy renesans muzyki spod znaku pop. Dało się wyraźnie odczuć wpływy Beatlesów, pojawiały się też płyty bardzo nowatorskie.

W latach 90. muzyka rockowa - uniwersalny język młodzieży całego świata -charakteryzuje się niespotykaną wcześniej różnorodnością. Żaden...

CHINY - MUZYKA SAKRALNA

Rozwijała się w Ch. od zamierzchłych czasów w związku z rei. praktykami rytualnymi, a nast. w zależności od różnych doktryn filoz.-rel., stanowiąc jeden z zasadniczych elementów ukształtowanej przez nie obrzędowości.

1. Chiński system dźwiękowy, oparty na pentatonice bezpół-tonowej (f-g-a-c-d)...

Oświata i wychowanie w epoce antyku

Antyk jest pierwszą epoką w dziejach kultury. Epoka ta obejmuje świat starożytny, cywilizację i kulturę starożytnej Grecji i Rzymu rozwijająca się w Basenie Morza Śródziemnego od końca II tysiąclecia p.n.e. do V w. GRECJA Oświata i wychowanie w starożytnej Grecji ulegały ciągłym przeobrażeniom. W trakcie rozwoju doskonaliły się, przybiegały od wychowania indywidualnego, do zbiorowego, od rodziny do instytucji, która powoli stawała się szkołą ( w dzisiejszym tego ...

Muzykoterapia

MUZYKOTERAPIA Dziedzina muzykoterapii Muzykoterapia jako jedna z form oddziaływania psychoterapeutycznego i fizjoterapeutycznego wzbudza w ostatnich latach coraz większe zainteresowanie wśród lekarzy, psychologów i psychoterapeutów. Zjawisko leczniczego oddziaływania muzyki na psychikę człowieka znane było od najdawniejszych dziejów ludzkości, a w starożytności powstały pierwsze teorie dotyczące estetycznych walorów muzyki i jej możliwości wychowawczych. W ...

Wpływ muzyki rockowej na kształtowanie osobowości młodego człowieka.

Wszystko to, co uda nam się usłyszeć dzięki receptorom, które w większości posiadamy, ma na nas większy lub mniejszy wpływ. Z resztą tak jak wiele innych rzeczy, które niestety lub jak kto woli stety nas otaczają. Graham Mask powiedział kiedyś: „moglibyśmy przez muzykę kierować światem, mamy do swej dyspozycji odpowiednią siłę.” Jego spostrzeżenie szybko dotarło do tych, którzy potrafili to sprytnie wykorzystać i dziś muzyka jest tak samo dobrym środkiem ...

Periodyzacja dziejów muzyki

O ustaleniu ram czasowych epok muzycznych bardzo rzadko decydują czysto muzyczne kryteria. Zdecydowanie częściej wyzyskuje się w tym celu ważne daty z historii powszechnej, traktując je jako umowny początek czy też zamknięcie danej epoki. Dlatego każda periodyzacja historii muzyki daleka jest od idealnych...

Początki muzyki

Muzyka, której tworzenie, wykonywanie i słuchanie należą do najbardziej podstawowych potrzeb człowieka, ma z pewnością tak długą historię jak sam człowiek. Jedynym jednak źródłem poznania muzyki ludów pier­wotnych i świadectwem jej uprawiania są — wobec braku utworów muzycznych — źródła pośrednie...

Teoria muzyki w średniowieczu

W teorii średniowiecznej na plan pierwszy wysuwają się cztery zagad­nienia, będące terenem rozważań i dociekań teoretyków:

Stosunek do tradycji antycznych. Na średniowieczną teorię duży wpływ miały pisma Boecjusza (ok. 480-524), który relacjonował poglądy starożytnych Greków, głównie Platona...

Muzyka polska w średniowieczu - W kręgu chorału gregoriańskiego

Nową „erę" muzyczną w Polsce zapoczątkowało przyjęcie chrześcijaństwa w 966 roku. Nie był to wyłącznie akt religijny, lecz przełom w wielu dziedzinach życia kraju. W rezultacie przyniósł on znaczne przemiany w cywilizacji, polityce, organizacji i kulturze państwa polskiego. Przyjęcie...

Muzyka polska w średniowieczu - Na przełomie średniowiecza i renesansu

Konsekwentne adaptowanie w muzyce polskiej różnych form i technik zachodnich zaowocowało już w 1. połowie XV wieku. Opóźnienie muzyki polskiej w stosunku do osiągnięć Zachodu, widoczne we wczesnej fazie średniowiecza, przestało być zauważalne. Twórczość wybitnych kompo­zytorów polskich osiągnęła w...