Eksploatacja

Czytaj Dalej

Podstawy eksploatacji maszyn

czasem zdatności obrabiarki do wykorzystania prac zgodnie z jej przeznaczeniem między kolejnymi naprawami głównymi Trwałość ekonomiczna-określa czas ekonomicznego użytkowania do czasu ekonomicznego Użytkowanie-jest to praca sprawnej maszyny plus bieżąca kontrola jej stanu technicznego Obsługiwanie-jest to przywracanie pierwotnego stanu technicznego (obsługa i naprawa techniczna) Połączenia części: *połączenia ruchowe *połączenia spoczynkowe Czynniki wpływające na ...

Podstawy eksploatacji maszyn

Użytkowanie-jest to praca sprawnej maszyny plus bieżąca kontrola jej stanu technicznego Obsługiwanie-jest to przywracanie pierwotnego stanu technicznego (obsługa i naprawa techniczna) Połączenia części: *połączenia ruchowe *połączenia spoczynkowe Czynniki wpływające na zużywalność części maszyn: *rodzaj konstrukcji i zespołu *jakość użytych materiałów *jakość i dokładność obróbki *dobór luzów a dopływ oleju *dobór pasowań (zbyt ciasny powstawanie ...

Eksploatacja środków transportu

Oczywiście, organizując procesy transportowe w przedsiębiorstwie, musimy pamiętać że o podstawowych zasadach związanych z czynnościami obsługowymi, które muszą być wykonywane w regularnych cyklach zależnych od: —    przebiegu pojazdu, —    czasu eksploatacji, —    pór roku, —    zaistnienia szczególnych warunków eksploatacyjnych, takich jak: temperatury ...

Ogólne zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznej

Nie dotyczy to prac z zakresu obsługi określonych w instrukcji eksploatacji.

Wczesna dorosłość: zagrożenia rozwoju - Nadmierna eksploatacja

Innym rodzajem eksploatacji, na który też jest społeczne przyzwolenie jest, mniej spektakularna i namacalna, eksploatacja wynikająca z całkowitego poświęcania się obowiązkom domowym i rodzicielskim, zwłaszcza przez kobiety.

Eksploatacja systemu informatycznego

Główne działania Utrzymanie ciągłej i niezawodnej pracy systemu informatycznego wymaga właściwej organizacji działań w zakresie jego eksploatacji.

Eksploatacja baterii akumulatorów

Porady dotyczące eksploatacji akumulatora: 1. Niedomagania baterii akumulatorów w trakcje eksploatacji wózka moja być spowodowane przez zasiarczenie się płyt akumulatorowych, zwarcie miedzy nimi czy tez wypaczenie się płyt.

Rodzaj eksploatacji złoża

Rozróżnienie eksploatacji złoża ze względu na położenie w ziemi; rozróżnia się eksploatację odkrywkową oraz eksploatację podziemną.

Scharakteryzuj problemy związane z kosztami eksploatacji i napraw środków trwałych

Koszty utrzymania ciągłości eksploatacyjnej środków trwałych, koszty jakości i niezawodności działania sprzętu rosną systematycznie i trend ten będzie się utrzymywał także w przyszłości. Konieczne jest także organizowanie działalności mającej na celu utrzymanie ciągłości poprawnej eksploatacji środków trwałych.

Eksploatacja odkrywkowa

Eksploatacja z udostępnionych złóż → kopalin przez zdjęcie zalegającego nad złożem nadkładu lub e.

Eksploatacja spod wody

Wydobywanie kopalin ze złóż zalegających w granicach → wód powierzchniowych lub akwenów już istniejących bądź powstających w wyniku tej eksploatacji.

Geologiczno - górnicze warunki eksploatacji

naturalne (geologiczne) wpływające na sposób prowadzenia eksploatacji, jej bezpieczeństwo i rezultaty; w szczególności obejmują: głębokość położenia złoża, warunki hydrogeologiczne, inżyniersko-geologiczne, gazowe, geotermiczne.

Kontrola miernicza eksploatacji

Przeprowadzane w określonych odstępach czasu obserwacje, pomiary i obliczenia w celu ustalenia podstawowych parametrów udostępnienia, eksploatacji kopaliny, zwałowania (składowania) nadkładu itp.

Sozologiczne warunki eksploatacji

Warunki prowadzenia wydobycia i przeróbki kopaliny niezbędne dla ochrony środowiska przyrodniczego w obszarze oddziaływania na nie eksploatacji i przeróbki kopaliny.

Systemy eksploatacji złoża

Zbiór przystosowanych do konkretnych warunków geologiczno-górniczych i przeznaczenia kopaliny, uporządkowanych i powiązanych w całość zasad technologii górniczej, których realizacja prowadzi do racjonalnej eksploatacji udostępnionego złoża kopaliny.

Cena nadmiernej eksploatacji narządu ruchu

Sprawa nabiera szczególnej ostrości u sportowców, jeśli nadmierna eksploatacja dotyczy okolicy, w której tkanki genetycznie są mniej wartościowe i podatne na sumujące się mikrourazy.

Jak powinna przebiegać umiejętna eksploatacja lasów?

Przez całe wieki ludzie wycinali lasy przede wszy­stkim w celu pozyskania drewna. Drewno było pierwszym wykorzystywanym przez człowieka paliwem i do dziś jest używane do ogrzewania. Najlepsze drewno, pocięte na deski, wyko­rzystuje się do budowy domów, mostów, łodzi i statków, robi się z niego meble...

Remonty i eksploatacja zasobów budowlanych

1.Wilgotność masowa wzór i definicja Procentowa wartość wyrażona stosunkiem masy wody zawartej w materiale do jego masy suchej m1- masa materiału w stanie wilgotnym m2- masa materiału w stanie suchym 2.Wilgotność objętość wzór i definicja Procentowy stosunek objętości wody w materiale do objętości materiału w stanie suchym Q- gęstość (kg/m3) 3. Metody pośrednie badania wilgotności Metody pośrednie -chemiczna (karbidowa, papierków, wskaźnikowa) - fizyczna ...

Eksploatacja

1. → wydobywanie bogactw naturalnych; wykorzystywanie czegoś w sposób racjonalny;

2. użytkowanie urządzeń, maszyn zgodnie z ich przeznaczeniem.

Odkrywkowa eksploatacja złoża

Ogół czynności wykonywanych w celu uzyskania kopalin i skał płonnych ze złoża i odtransportowania na → składowisko lub inne miejsce przeznaczenia.