Egzekutor

Czytaj Dalej

Skarga na czynności organu egzekucyjnego i egzekutora

Przedmiotem skargi są czynności egzekucyjne. Przysługuje ona zobowiązanemu w terminie 14 dni od dokonania czynności egzekucyjnej, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Organ egzekucyjny lub organ wyższego stopnia może wstrzymać prowadzenie postępowania egzekucyjnego w uzasadnionych...