Efekt substytucyjny

Czytaj Dalej

Efekt dochodowy i substytucyjny

Ruch ten można rozłożyć na efekt substytucyjny (przejście z C do D) będący reakcją na zmianę relacji cen przy zachowaniu poprzedniej stopy życiowej oraz efekt dochodowy (przejście z punktu D do E) będący reakcją na spadek realnego dochodu przy założeniu niezmienionej relacji cen.

Na czym polega efekt dochodowy i efekt substytucyjny zmian cen?

  Efekt dochodowy – wpływ zmiany ceny na wielkość zapotrzebowania, wynikający z tego, że nabywca na skutek zmiany ceny staje się zamożniejszy lub biedniejszy – zmiana ceny ceteris paribus powoduje, że możemy kupić mniej lub więcej; wielkość efektu dochodowego zależy od tego, jaka część dochodu jest wydawana na dane dobro; Efekt substytucyjny – wpływ zmiany ceny na wielkość zapotrzebowania, wynikający z tego, że nabywca ...

Efekt substytucyjny zmiany ceny.

efektu substytucyjnego. Efekt substytucyjny występuje również w przypadku decyzji producentów .

Efekt substytucyjny

Zmiany cen nazywamy dostosowanie popytu do samej relacji cen. Oznacza to, że konsumenci odchodzą od dobra, którego cena względna wzrosła, zastępując je różnymi substytutami;

Fale i efekty relatywistyczne

DYLATACJA CZASU:w teorii względności efekt polegający na opóźnianiu się zegara będącego w ruchu w stosunku do zegara spoczywającego w pewnym układzie inercjalnym odniesienia bądź na opóźnianiu się zegara znajdującego się w silnym polu grawitacyjnym.

Efekt Balassy – Samuelsona

Efekt ten występuje, gdy wzrost produktywności w sektorze obrotu międzynarodowego jest szybszy niż w sektorze krajowym. Efekt B-S ukazuje dylemat - czy wybrać stabilność cen, czy raczej stabilność kursu walutowego.

Zagrożenie ze strony wyrobów substytucyjnych

Analityk powinien szczególną uwagę zwrócić na wyroby substytucyjne, które skutecznie mogą zastępować wyroby danego sektora ze względu na relację cena - efektywność oraz na substytuty wytwarzane przez sektory osiągające wysokie zyski.

Efekt dochodowy

W przypadku dóbr niższego rzędu efekt dochodowy działa w odwrotnym kierunku.

Efekt dochodowy zmiany ceny

Siła oddziaływania obydwu opisanych powyżej efektów jest różna w zależności od rodzaju dobra, z jakim mamy do czynienia i od indywidualnych cech konsumenta. Wiadomo na przykład, że efekt substytucyjny i dochodowy będzie słaby np.

Efekty zewnętrzne i prawa własności

W tym wykładzie interesować nas będą przede wszystkim efekty zewnętrzne produkcji, bowiem z niektórymi przejawami efektów zewnętrznych konsumpcji zetknęliśmy się już wcześniej.

Efekt synergiczny

  Efekt synergiczny jest także zwany efektem 2+2=5 lub efektem organizacyjnym działania zbiorowego.

Efekty logistyczno-marketingowe

  Efekty logistyczno-marketingowe - (Rutkowaski) z jednej strony zadowolenie klientów przedsiębiorstwa osiągane - obok skoordynowanych działań marketingowych dotyczących produktu, ceny, promocji i dystrybucji - przez oferowaną mu przez logistykę maksymalizację użyteczności czasu i miejsca, natomiast z drugiej strony osiągnięcie przez przedsiębiorstwo akceptowalnego poziomu zysku w długim okresie determinowanego obniżką globalnych kosztów logistycznych ...

Efekt synergiczny kosztów

Jest to sposób i kierunek racjonalizacji ogólnego poziomu kosztów z uwzględnieniem zasady kształtowania efektów logistycznych

Korzystne efekty aliansów strategicznych

  Wśród korzystnych efektów aliansów strategicznych wymienia się1: korzyści skali wynikające z akumulacji doświadczeń, zmniejszenie kosztów dotyczących badań, a także poprzez udostępnienie sobie wynalazków technologii bez konieczności kupowania licencji, minimalizacja ryzyka, związanego z wejściem na nowe rynki oraz z inwestowaniem w nieprzyjaznym otoczeniu, wzmocnienie pozycji poszczególnych firm na ...

Innowacja jako efekt kreatywności

 

Innowacja to wytwór (idea, metoda, rzecz) postrzegany przez podmiot przyswajania jako nowy, o którym informacja przekazywana jest za pośrednictwem określonych środków komunikacji.

Proces innowacyjny rozpoczyna się w momencie, gdy dostrzeżona zostanie rozbieżność między tym, czym organizacja aktualnie...

Nastawienia badacza na potwierdzenie hipotezy badawczej — efekt oczekiwań interpersonalnych badacza (wg. R. B. Rosenthala)

Efekt Rosenthala - zwany również często efektem eksperymentatora lub efektem „mądrego Hansa” oznacza możliwość, nawet nieświadomego, sugerowania przez badanego poszczególnych wskazań badanemu Stronniczość eksperymentatora

Efekt generowania

Efekt generowania odnosi się do lepszego pamiętania materiałów, które badani sami generują(np.