Dzisna (Białoruś)

Czytaj Dalej

Białoruś - Sąd Konstytucyjny

Organ składający się z 12 sędziów wybieranych na 11 lat, spośród których 6 mianuje prezydent, a 6 wybiera Rada Republiki. Sąd Konstytucyjny orzeka o:

zgodności ustaw, dekretów prezydenta, umów międzynarodowych itd. z konstytucją i umowami międzynarodowymi,

zgodności aktów prawnych organizacji...

Białoruś

ROZDZIAŁ VI. REPUBLIKA BIAŁORUŚ (OD 1990/1991) VI.1. Wiedza ogólna o współczesnej Białorusi VI.1.1. Dane geograficzne VI.1.2. Sytuacja demograficzna VI.1.3. Infrastruktura i transport VI.1.4. Przemysł i rolnictwo VI.1.5. Surowce naturalne VI.1.6. Potencjał militarny VI.1.7. Skutki Czarnobyla VI.2. Kalendarium dziejów najnowszych VI.1. Wiedza ogólna o współczesnej Białorusi Historię bliską cywilizacji tysiąca jezior zacznę od wiedzy ogólnej, chociaż jak ...

Powstanie styczniowe, sytuacja w państwach niemieckich w połowie XIX, zjednoczenie Włoch,wojna secesyjna

Powstanie styczniowe, powstanie narodowe przeciw Rosji, trwające od 22 I 1863 do wiosny 1864 i obejmujące swym zasięgiem Królestwo Polskie, Litwę i Białoruś, w mniejszym stopniu Ukrainę. Spowodowane nasilającym się rosyjskim uciskiem narodowym.

Przygotowania do powstania

Przygotowania do...

"Potop" - streszczenie

W 1654 r. Chmielnicki poddaje się Rosji, co staje się przyczyną wojny polsko-rosyjskiej - dwie potężne armie rosyjskie wkraczają w tym roku na Litwę i Białoruś. O tej wojnie wspomina Sienkiewicz nazywając ją, ze względu na cenzurę carską, wojną z Septentrionami, z Chowańskim itp.

Herakliusz...

Henryk Sienkiewicz „Potop”

Druk utworu trwał prawie dwa lata (1884 - 1886). jednocześnie w krakowskim „Czasie”, warszawskim „Słowie”, wielkopolskim „Dzienniku Poznańskim”. W ten sposób wszystkie trzy zabory poznawały równocześnie nową powieść. Książkowe wydanie „Potopu” wyszło w sześciu tomach w październiku 1886 r.

Fabuła...

Uprawa zboża

 

ZBOŻA: PSZENICA: jest to najważniejsze zboże, zajmuje ok. 37%pow. przeznaczonej pod uprwawę wszystkich zbóż, dostarcza 20%produkcji zbóż, rośnie w klimacie um. ciepłym i podzwrotnikowym, wymaga żyznych gleb (czarnoziemy, brunatne), nie znosi dużych opadów, ale lubi wilgoć, w okresie dojrzewania...

Rodzaje państw ze względu na ich strukturę - Wspólnota Niepodległych Państw

Utworzona w grudniu 1991 r. po rozpadzie ZSRR (częściowy sukcesor ZSRR). Skład: Rosja, Białoruś, Ukraina, Armenia, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Tadżykistan, Turkmenia, Uzbekistan i Gruzja.

-założenia – członkami są państwa niepodległe, suwerenne, prowadzące własną politykę zagraniczną...

Białoruś - Geneza ustroju

27 lipca 1990 roku, widząc upadający ZSRR, Rada Najwyższa Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Ludowej przyjęła deklarację suwerenności państwowej. Rok później Rada Najwyższa przyjęła także ustawę o niezależności państwowej Białorusi. Nie zamierzano jednak zrywać bliskich kontaktów z...

Białoruś - Prezydent

Władzę wykonawczą sprawuje prezydent, wybierany na 5-letnią kadencję z możliwością jednorazowej reelekcji (wcześniej kadencja 7 lat, po referendum z 17 października 2004 uległo to zmianie), oraz w odpowiednim zakresie rząd. Prezydent posiada niemal nieograniczone uprawnienia w stosunku do całego...

Białoruś - Rząd

Rząd wnosi z kolei do parlamentu projekty ustaw (może to jednak czynić i prezydent), kieruje bieżącą polityką wewnętrzną i zagraniczną, a także określa kierunki gospodarczo-społecznego rozwoju kraju.

Białoruś - Parlament

Białoruski parlament składa się z dwóch izb. Pierwsza izba - Izba Reprezentantów - jest wybierana w wyborach powszechnych na 4-letnią kadencję, składa się z 110 przedst.. Drugą izbę - Radę Republiki – stanowi 64 przedstawicieli władz terenowych. Parlament na Białorusi jest jednym z narzędzi prezydenta...

Niekonwencjonalne formy uczestnictwa w polityce Polaków i Europejczyków - Prawidłowości

im większa ilość swobód obywatelskich, tym większa chęć do przystępowania do niekonwencjonalnych form uczestnictwa. Najwyższy odsetek deklaracji o możliwości przystąpienia do nich obserwuje się zwłaszcza w krajach skandynawskich, mieszczących się na ogół na szczycie skali swobód...

Postkomunizm (ogólna chrakterystyka)

Okres transformacji w przypadku krajów Europy Śr i Wsch określa się mianem postkomunizmu . Kraje postkomunistyczne- okreslenie dotyczy krajow których cechą wspolną byla instalacja po II wojnie reżimu niedemokratycznego i zazwyczaj znalezinie się w obszarze wplywow radzeckich, w przypadku niektorych panstw...

System Schengen - Niektóre regulacje wprowadzone przez Schengen

Od 1986 na granicach sygnotariuszy układu odbywała się jedynie wzrokowa kontrola pojazdów, które musiały przejeżdżać ze zmniejszoną prędkością. Od 1995 roku kontrole miały być zlikwidowane, zaś obowiązkiem państw jest dopilnowanie, aby usunięte zostały jakiekolwiek przeszkody i utrudnienia w...

Demontaż struktur państwa federalnego (ZSRR)

Demontaż systemu ZSRR dał szansę na niepodległość i rozpoczęcie demokratyzacji w wielu krajach imperium,

Często za początek rozkładu ZSRR przyjmuje się dojście do władzy w komunistycznej Partii Związku Radzieckiego M.Gorbaczowa, który w 1985 roku rozpoczął reformy systemu w kierunku...

SPOSOBY POMIARU POZIOMU KONSOLIDACJI DEMOKRACJI

Trudności w określeniu warunków przesądzających o zakwalifikowaniu danego systemu do demokracji skonsolidowanych polegają m.in. na przyjęciu różnych możliwych definicji samej demokracji.

Pigułka dla bardziej zmęczonych :) :

Możliwe są różne definicje demokracji ==> różne są warunki, w jakich...

Władza ustawodawcza

Niezależnie od tego czy konstytucje przewidują parlamentarny czy semiprezydencki model rządów, władza ustawodawcza przysługuje parlamentom wyłanianym w wyborach rywalizacyjnych.

Pozycja parlamentów w państwach Europy srod.wsch. jest zróżnicowana. Ich zależność od głowy panstwa najbardziej jest...

Rozpad ZSRR i jego skutki międzynarodowe

Temp wzrostu gospodarczego w ZSRR spadło praktycznie do zera. Projekty reformy były spóźnione w stosunku do pogarszającej się sytuacji ekonomicznej, realizacja "głasnosti" obniżyła zaś barierę strachu i wyzwoliła falę krytyki systemu. Wyścig zbrojeń i rywalizację z Zachodem ZSRR przegrał. Od 1989...

Charakterystyka środków transportu - Transport kolejowy

Transport kolejowy odgrywa szczególnie ważną rolę w przewozie ładunków masowych na duże odległości. Jednak traci na znaczeniu przy przewozie pasażerów i ładunków drobnicowych w krajach wysoko rozwiniętych, gdyż skutecznie konkuruje z nim transport samochodowy. Gęstą sieć kolejową posiadają:...

Ludność krajów świata

1 Chiny 1.237.000.000

2 Indie 1.000.000.000+

3 USA 271.000.000

4 Indonezja 213.000.000

5 Brazylia 170.000.000

6 Rosja 149.000.000

7 Pakistam 136.000.000

8 Bangladesz 128.000.000

9 Japonia 126.000.000

10 Nigeria 122.000.000

11 Meksyk 98.553.000

12 Niemcy 82.080.000

13 Wietnam 79.000.000

14...