Dziewczęce lata Marii Panny

Dziewczęce lata Marii Panny

Czytaj Dalej

Motto “Medalionów” “Ludzie ludziom zgotowali ten los” w oparciu o zagadnienia etyczne i moralne literatury związanej z latami wojny i okupacji.

Motto “Medalionów” “Ludzie ludziom zgotowali ten los” w oparciu o zagadnienia etyczne i moralne literatury związanej z latami wojny i okupacji.

 

II wojna światowa spowodowała głębokie zmiany polityczne, ale także i zasadnicze zmiany duchowe i psychiczne ludzi żyjących w czasach hitleryzmu. Powstał nowy...

POEZJA MARII KONOPNICKIEJ

„Rota” Podmiot liryczny, czyli Maria Konopnicka składa przysięgę na wierność swojej ojczyźnie.

„PANNY Z WILKA” J. IWASZKIEWICZA - PROBLEMATYKA

1.  autobiograficzna u podstaw fabuły legły wspomnienia młodzieńczego pobytu Iwaszkiewicza we dworze w Byszewach, gdzie jako gimnazjalista udzielał korepetycji. Zapamiętane obrazy, osoby, sytuacje wykorzystał pisząc opowiadanie

2.  psychologiczna leży w centrum zainteresowania pisarza. Wiąże się ze...

Motto “Medalionów” “Ludzie ludziom zgotowali ten los” w oparciu o zagadnienia etyczne i moralne literatury związanej z latami wojny i okupacji.

II wojna światowa spowodowała głębokie zmiany polityczne, ale także i zasadnicze zmiany duchowe i psychiczne ludzi żyjących w czasach hitleryzmu. Powstał nowy sposób myślenia o człowieku, ukształtowały się nowe wartości moralne i etyczne. Literatura w bardzo realistyczny sposób ukazywała nam...

Panna Młoda – Jadwiga Mikołajczykówna

Sposób myślenia i wyrażania się Panny Młodej świadczy o braku wykształcenia i obycia towarzyskiego, a także o tupecie, który być może zwycięży w konkurencji ze skłonnością Pana Młodego do „bujania w obłokach”.

Handel zagraniczny Polski w latach 1970-1989.

 

Do przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych organizacja handlu zagranicznego i wszelkich form powiązań ekonomicznych z innymi krajami była zdeterminowana przez ogólne rozwiązania ustrojowe charakterystyczne dla systemu socjalistycznego. Wymiana gospodarcza z zagranicą została...

Rozwój sponsoringu w ostatnich latach

 

Sponsoring jest jedną z szybciej rozwijających się form promocji. Jego rozwój wynika w dużym stopniu z nasycenia rynku tradycyjną reklamą i ze spadającej jej skuteczności i efektywności. Przeprowadzone w ostatnich kilku latach w Polsce analizy stosunku konsumentów do reklamy wskazują na to, że...

Trzy fazy stosunków między społeczeństwem obywatelskim i państwem w Europie w latach 1945-1990

W latach 1945-1990 stosunki między społeczeństwem obywatelskim i państwem przeszły w Europie Zachodniej przez trzy odmienne fazy.

 Pierwszą, od 1945 roku do drugiej połowy lat sześćdziesiątych, cechowała względna równowaga państwa dobrobytu. Byt to okres ekonomicznego rozwoju i widocznej integracji...

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POLSCE W LATACH 1989-2001

 

 

 

W Polsce do 1989 roku nie występowało jawne bezrobocie. Problem stanowił nie nadmiar chętnych do pracy, lecz ich niedobór. Transformacja gospodarki, która rozpoczęła się w 1990 roku doprowadziła do drastycznych zmian na rynku pracy. Istniejący w gospodarce centralnie planowanej rynek pracy...

Polityka monetarna w latach ‘90

 

Na kształt polityki pieniężnej w Polsce w latach '90 oddziałują dwie grupy czynników. Do pierwszej z nich można zaliczyć te, które z reguły występują w stabilizowanych gospodarkach podlegających transformacji. Do drugiej należą czynniki specyficzne dla gospodarki polskiej, to jest takie, które...

Romans poezji z kabaretem w latach międzywojennych

W Polsce epizodyczny „romans” z tradycją „zielonobalonikową” mieli krakowscy futury-ści, którzy w 1919 roku założyli kabaret „Katarynka”. Prędko się z tej inicjatywy wycofali.Nie odpowiadała im, przejętym ideami rewolucyjnymi, sytuacja zadomowienia, bezpieczeń-stwa, kawiarnianego ciepełka. Woleli sami...

„Ludzie stamtąd” Marii Dąbrowskiej wyrazem hołdu dla kultury mieszkańców czworaków

1. „Triumf Dionizego”

Dabrowska stawia w utorze pytania o sens zycia. Dionizy Unislawski w skutek kalectwa utracil wiare w sens wlasnej egzystencji, dzieki pracy poczul się czlonkiem wiejskiej spolecznosci. Praca pozwala czlowiekowi poznac wlasna wartosc. Dionizy dzieki Jozefowi Michalszczakowi zwanym Szatanem...

Problematyka społeczna w prozie i poezji Marii Konopnickiej

Maria Konopnicka jest również autorką licznych nowel także poświęconych problemowi krzywdy i nędzy najbiedniejszych. Cała twórczość Marii Konopnickiej poświęcona była najbardziej palącym problemom społecznym.

Poezja Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej to „absolutny słuch kobiecości” (opinia T. Kwiatkowskiego)

Maria Pawlikowska - Jasnorzewska (nazwiska po drugim i trzecim mężu) w polskiej poezji jako pierwsza spośród kobiet wtargnęła na niwę liryki miłosnej.

Socjaliści polscy w latach okupacji, ich założenia programowe

W początkowych latach okupacji część przedwojennych działaczy politycznych wyemigrowała, a ci którzy zostali przeszli do podziemia.

Polska Partia Socjalistyczna była jedyną lewicową partią działającą od początku w konspiracji. Jej kierownictwo we wrześniu 1939r. podjęło decyzję o zawieszeniu...

Ugrupowania chrześcijańsko - demokratyczne w latach okupacji i ich założenia programowe

Chrześcijańska demokracja (potocznie chadecja od skrótu ChD) jest to nurt w myśli politycznej i społecznej, który pojawił się pod koniec XIX wieku jako odpowiedź myśli katolickiej na rosnące wpływy socjalizmu ateistycznego w swym charakterze, a skrytykowanego w papieskiej encyklice Rerum novarum (papieża...

Ruch ludowy w latach okupacji i jego założenia programowe

Opierał się na masie chłopskiej. charakterystyczny dla Europy Wschodniej. Chłopi długo żyli w uciśnieniu – w zaborze rosyjskim, dopiero w 1864 roku zniesiono pańszczyznę. Chłopi byli niewykształceni, uważali dwór za czynnik zyskujący, skupieni na swoich praktycznych problemach. Dopiero w latach...

Rola ugrupowań sanacyjnych w latach okupacji

Po przegranej kampanii wrześniowej działacze sanacji stali się celem ostrej krytyki i byli odsuwani od stanowisk państwowych w rządzie polskim na emigracji. Wybuch II wojny światowej zakończył istnienie sanacji jako wpływowego obozu politycznego, choć niektórzy jej przedstawiciele brali aktywny udział w...

Stronnictwo Narodu w latach okupacji, jego założenia programowe i działalność organizacyjna oraz wojskowa

Stronnictwo Narodowe staje się wielką partią opozycyjną w stosunku do rządu w okresie rozwiązania Obozu Wielkiej Polski, gdzie do SN wstępują szeregi działaczy z tego ugrupowania. Posiada unormowaną i zwartą ideologię: szczególna rola katolicyzmu w życiu społecznym, idea Polski katolickiej...

Plany federacyjne ruchu emigracyjnego polskich ugrupowań politycznych w latach okupacji

Głównym zadaniem rządu Sikorskiego było utrzymywanie ciągłego kontaktu z narodem polskim, walczącymi w obronie ojczyzny Polakami oraz dyplomatyczne akcje protestacyjne przeciw okupantowi. Rząd uznawał za konieczność aktywną walkę przy boku Francji i Wielkiej Brytanii przeciwko Hitlerowi i jego...