Działo samobieżne

Działo samobieżne

Czytaj Dalej

FERDINAND (SdKfz184) - działo samobieżne

Niemieckie działo samobieżne nazwane imieniem konstruktora Ferdinanda Porschego, który po­czątkowo planował skonstruowanie ciężkiego czołgu. W kwietniu 1942 r. prototyp czołgu był go­towy i zakłady wyprodukowały 90 kadłubów, ale zamówienie produkcyjne uzyskał konkurent -Henschel, który zbudował PzKpfw...

MARDER II (Sd Kfz131) - działo samobieżne

Niemieckie samobieżne działo prze­ciwpancerne skonstruowane w maju 1942 r. na podwoziu czołgu * PzKp­fw II, który ze względu na słabe uzbrojenie (1 działko kal. 20 mm i 1 karabin maszynowy) nie mógł jużsprostać wymogom pola bitwy.

Po­czątkowo zamierzano 50% podwozi przeznaczyć dla dział samobieżnych.W...

JAGDTIGER (Sd Kfz 186) - działo samobieżne

Niemieckie działo samobieżne skonstruowane w 1944 r. jako ni­szczyciel czołgów. W jego budowie zakłady Nibełungenwerke wykorzy­stały podwozie czołgu *Kónigstiger, które przedłużono i zamontowano na nim działo PAK 44 L/55 kal. 128 mm. Pojazdy te dostarczono tyl­ko do dwóch jednostek bojowych:...

MARDER III (Sd Kfz 139) - działo samobieżne

Niemieckie samobieżne działo prze­ciwpancerne zbudowane na podwo­ziu czołgu PzKpfw 38(t), który w pierwszych tygodniach walk na froncie wschodnim w 1941 r. okazał się zbyt słabo uzbrojony i opance­rzony, aby sprostać nowoczesnym czołgom radzieckim.

Prototyp ze zdobycznym radzieckim działem kal. 76,2 mm...

MARDER III (SdKfz138) - działo samobieżne

Niemieckie samobieżne działo prze­ciwpancerne zbudowane na rozkaz Adolfa Hitlera, który po zapoznaniu się z osiągnięciami dział *Mar-derlll (Sd Kfz 139) zażądał w lipcu 1942 r. , aby do ich wytwarzania wy­korzystać wszystkie moce produk­cyjne przeznaczone dla czołgów PzKpjw 38 (i). Doświadczenia...

SU-100 - działo samobieżne

Radzieckie działo skonstruowane w zakładach „Uralmaszzawod" w Swierdłowsku w 1943 r. na pod­stawie działa samobieżnego *SU-85, w którym zamontowano nową armatą D-5 kal. 100 mm. Produkcja seryjna rozpoczęła się w połowie 1944 r. i do końca roku około 500 tych pojazdów, które wykazały swą skuteczność...

JAGDPANTHER (Sd Kfz 173) - działo samobieżne

Niemieckie działo samobieżne prze­znaczone do niszczenia czołgów, skonstruowane na podstawie za­mówienia Urzędu Uzbrojenia Armii (Heereswaffenamt) z 2 października 1942 r. Prototyp przedstawiono Adolfowi Hitlerowi 16 grudnia 1943 r., a produkcja seryjna ruszyła w zakładach MAG w styczniu 1944 r., natomiast w...

ARCHER - działo samobieżne

Brytyjska samobieżna armata prze­ciwpancerna. Na podwoziu czołgu * Valentine zamontowano działo kal . 76,2 mm, którego lufa była skierowana do tyłu pojazdu. Pomi­mo tak niezwykłego rozwiązania Archery ze względu na zwrotność okazały się groźnymi niszczyciela­mi czołgów. Używano je w czasie walk we...

BISHOP - działo samobieżne

Pierwsze brytyjskie działo samo­bieżne, w którym dwudziestopię-ciofuntową armato-haubicę (kal. 87,6 mm) zamontowano na podwo­ziu czołgu *Valentine. Nie była to udana konstrukcja. Zbyt duże wy­miary sprawiały, że Bishop był ła­twym celem dla niemieckich armat przeciwpancernych i czołgowych. Złe...

NASHORN (HORNISSE) (Sd Kfz 164) - działo samobieżne

W budowie działa samobieżnego, zamówionego w 1942 r., niemieccy konstruktorzy wykorzystali części podwozia czołgów *PzKpfw III i IV. Silnik i połączony z nim układ przeniesienia napędu usytuowali z przodu kadłuba, co pozwoliło wy­gospodarować miejsce na przedział bojowy z tyłu pojazdu. Początkowe...

SU-76 - działo samobieżne

Radzieckie działo przeciwpancerne na zmodyfikowanym podwoziu czołgu *T-70 zostało skonstruowa­ne w 1942 r. przez zespół inżynie­rów z Fabryki Nr 38 w Kirowie pod kierunkiem głównego konstruktora M. Szczukina.

W grudniu 1942 r. Główny Komitet Obrony podjął de­cyzję o uruchomieniu produkcji se­ryjnej i w...

SU-152 - działo samobieżne

Ciężkie radzieckie działo samobieżne skonstruowane przez zespół inżynie­rów z zakładów im. Kirowa w Czela­bińsku na podwoziu czołgu *KW-1 w końcu 1942 r. Pojazd wyposażony w zmodyfikowaną haubico-armatę kal. 152 mm przeszedł próby na po­czątku 1943 r. i 14 lutego został przy­jęty do uzbrojenia;...

WIRBELWIND - samobieżne działo przeciwlotnicze

Niemieckie samobieżne działo przeciwlotnicze skonstruowane w maju 1944 r. (pierwszy prototyp) z czterolufowym działkiem kał. 20 mm w sześciokątnej wieżyczce, otwartej od góry, ustawionym na podwoziu czołgu *PzKpfw IV.

Pro­dukcję pozjazdów, rozpoczętą w lipcu 1944 r„ zakończono już w listopadzie tego...

HUMMEL (Sd Kfz 165) - działo samobieżne

Niemiecka haubica samobieżna skonstruowana na podstawie za­mówienia Urzędu Uzbrojenia (Waffenamt). Początkowo plano­wano zamontowanie na podwoziu z części *PzKpfw III i IV haubicę kal. 105 mm, jednakże 25 lipca 1943 r. zapadła decyzja o wykorzy­staniu haubicy kal. 150 mm. Proto­typ przedstawiono Adolfowi...

SU-85 - działo samobieżne

Radzieckie średnie działo zbudowa­ne na podwoziu czołgu *T-34, w którego konstrukcji wykorzystano wcześniej opracowane działo SU-122. Prototyp powstał w zakła­dach „Uralmaszzawod" w Swier-dłowsku na początku sieipnia 1943 r. i bardzo szybko działo to skiero­wano do produkcji seryjnej; do koń­ca sierpnia...

BRUMMBAR Sturmpanzer IV (Sd Kfz 166) - działo samobieżne

Haubice zamontowane na podwo­ziu czołgu *PzKpfw IV opracowały dwa niemieckie zakłady zbrojenio­we: Alkett (nadwozie) i Krupp (modyfikacja podwozia). Projekt nowego pojazdu przedstawiono 20 października 1942 r. Adolfowi Hitlerowi, który polecił wyprodukowanie 40-60 Brummbarów. 1 lutego 1943 r. zapadła decyzja...

ANZIO ANNIE - działo kolejowe

Nazwa nadana przez żołnierzy ame­rykańskich jednemu z dwóch nie­mieckich dział kolejowych K5(E) Leopold kal. 280 mm ostrzeliwu-jących alianckie pozycje pod Anzio (drugie działo nazwali Anzio Express).

Armata ta została skonstruowana w czasie II wojny. Jej długość wy­nosiła 41,15 m, ciężar bojowy 215...

DUSTER - działo

Amerykańskie samobieżne działa przeciwlotnicze kal. 40 mm, zamon­towane na podwoziu lekkich czoł­gów M24, produkowano seryjnie od połowy 1944 r. Okazały się bardzo przydatne do obrony kolumn wojska przed atakami lotnictwa. Używane były również do zwalczania opance­rzonych pojazdów bojowych.

 

DANE...

ELEKTRYCZNE DZIAŁO

W końcu 1940 r. konsultant nauko­wy zakładów Siemensa inż. Muck zaproponował ustawienie w pobli­żu Lille we Francji działa, które mo­głoby ostrzeliwać Londyn 200-kilo-gramowymi pociskami miotanymi siłą pola magnetycznego. O wybo­rze Lille jako miejsca zamontowa­nia działa zadecydowała bliskość kopalń...

HETZER (Panzerjager 38 t) - działo

Niemieckie działo samobieżne skon­struowane w 1943 r. w wyniku naci­sków gen. Heinza *Guderiana, in­spektora wojsk pancernych, który w marcu tego roku wskazał na ko­nieczność uzbrojenia oddziałów frontowych w lekkie niszczyciele czołgów. Zachowano podstawowe układy sterowania i przeniesienia napędu czołgu...