Działania

Działania – walki zbrojne, ruchy wojsk, wszelkie akcje bojowe, prowadzone przez pododdziały, oddziały, związki taktyczne, operacyjne i strategiczne. Najogólniej rozróżnia się działania bojowe i działania wojenne.

Czytaj Dalej

Podstawy Zarządzania

Organizacje możemy interpretować w znaczeniu atrybutowym, rzeczowym oraz czynnościowym. a) Org. Atrybutowe – to cecha bycia zorganizowanym b) Org. Rzeczowe c) Org. Czynnościowe – czynność organizowania bądź też samoorganizowania się. 1. Kierowanie(w znaczeniu szerszym) To takie oddziaływanie na kogoś lub coś, aby spowodowało ono zachowanie zgodne z wolą kierującego. (są 3 elementy podmiot kierujący, podmiot kierowania, relacje między 1 a 2) 2. Kierowanie(w ...

AKT LUDZKI - Czynniki strukturalne działania

W kazdym działaniu bytu przygodnego,a nade wszystko w tzw. działaniu ludzkim człowieka, mozna wyróznic trzyczynniki-przyczyny, stanowiace „racje bytu” samego aktu działania.

Sa nimi:

1) przedmiot-cel, bedacy motywem dla zaistnienia działania;

2) zdeterminowaniei ustalenie odpowiedniej tresci oraz kierunku...

Opis i ocenia działania– Kryteria i dyrektywy sprawnego działania

Na początek warto przyjrzeć się wydawnictwu, które opublikowało książkę pod tytułem „7 nawyków skutecznego działania” Stephena Corvey’a. Do nawyków tych zaliczamy: 1.bycie proaktywnym 2. zaczynanie wszystkiego z wizją końca 3. robienie w pierwszej kolejności tego, co najważniejsze 4. myślenie w kategoriach wygrana – wygrana 5. najpierw staranie się zrozumieć a dopiero potem być zrozumianym 6. synergia (całość jest czymś więcej niż sumą ...

Ewolucja myślenia strategicznego w przedsiębiorstwie

 

Pojęcie to wiąże się z rozwojem zarządzania. Zarządzanie jako takie pojawiło się pod koniec XIV w. Zaczęto wtedy mówić o naukowym zarządzaniu, zaczęto zwracać uwagę na wydajność pracy. Człowiek był przysłowiowym trybikiem w maszynie i robiono wszystko by ten trybik robił jak najwięcej. Na...

Planowanie, Biznes plan, Organizowanie

Wykład 26.09-2004 Literatura: - R.W. Griffin – Podstawy zarządzania organizacjami - J.A. Stoner, C.Wankel – Kierowanie - H. Bieniak – Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem 1. Przedsiębiorstwo 2. Funkcje zarządzania · Planowanie · Organizowanie · Motywacja · Kontrola Definicje: 1. Organizacja, przedsiębiorstwo 2. Atrybuty przedsiębiorstwa 3. Zasady przedsiębiorstwa · Cel · Kapitał (zasoby materialne) · Ludzie (zasoby niematerialne) Na ...

Metodyka pracy wychowawczo-opiekuńczej

METODYKA PRACY WYCHOWAWCZO –OPIEKUŃCZEJ –MAJA PIETRZAK TWÓRCZOŚĆ - cecha osobowości jednostek, odznaczających się zwykle niezależnością od autorytetów, fantazją, wszechstronnością zainteresowań, wysokim poziomem samoakceptacji. TWÓRCZOŚĆ, cecha ukierunkowanego myślenia polegająca na wytwarzaniu pomysłów subiektywnie nowych, oryginalnych w skali określonej populacji i społecznie użytecznych. CEL - zmiana obrazu człowieka. RODZAJE ...

Program Zapobieganie Przestępczości w Powiecie Jasielskim

Program Zapobieganie Przestępczości w Powiecie Jasielskim S P I S T R E Ś C I I. Wstęp 1. Wstęp. 2. Założenia ogólne. 3. Podstawa prawna. 4. Cele programu. 5. Charakterystyka powiatu. Położenie geograficzne, powierzchnia, ludność. 6. Oczekiwania społeczne. II. Charakterystyka zagrożeń i ich ocena 1. Charakterystyka zagrożeń – ogólnie. 2. Diagnoza i prognoza zagrożeń. 3. Wnioski wynikające z charakterystyki zagrożeń. III. Powiatowy program ...

Emocje i motywacje

Uczucia dodają naszym doświadczeniom kolorów lub określają emocjonalny klimat, w którym się poruszamy, ale przede wszystkim służą określonemu celowi: są impulsem do działania. Często uzasadniamy nasze zachowanie uczuciami: bębniłam palcami po stole, bo byłam zła; unikałam rozmowy, ponieważ byłam zdenerwowana; poczułam pragnienie, więc znalazłam sobie coś do picia. Motywacje (głód, pragnienie, seks) określają cele, do których dążymy, natomiast emocje ...

Analiza funkcji zarządzania

Zarządzanie organizacją to wielce złożony proces, polegającyna podejmowaniu przez aparat zarządzający wielu wzajemnie powiązanych działań i decyzjikierowniczych, które zmierzają do spowodowania takiego funkcjonowania organizacji, aby wsposób sprawny osiągane były jej cele. Mimo różnorodności...

Działania twórcze

1. Pojęcia Repertuar aktywności jest to zbiór wszystkich czynów, jakie dany sprawca jest w stanie podjąć i wykonać. Za pośrednictwem tych czynów odbywa się interakcja sprawcy z otoczeniem. Działanie standardowe ma miejsce, gdy sprawca podejmuje działanie dobrze mu znane. W trakcie takiego działania nie ulegają zmianie podstawowe cechy sprawcy i sposób jego funkcjonowania (podstawowe cechy sprawcy to: repertuar aktywności, umiejętność wartościowania, wola) Działanie ...

KATEGORIA DZIAŁANIA SPOŁECZNEGO

DZIAŁANIE SPOŁECZNE - Określa się jako intencjonalną aktywność podejmowaną przez człowieka w celu modyfikacji i polepszenia sytuacji. Działanie społeczne pojmuje się najczęściej jako:

strukturowanie teraźniejszości przez przyszłość, nadawanie sensu antycypacji;

samoregulujący się...

Podział form działania administracji publicznej

We współczesnej doktrynie wyróżnia się administrację władczą i administrację świadczącą. O administracji władczej mówi się wówczas, gdy administracja wkracza, przy użyciu środków władczych ingeruje w sferę prawną obywateli, ogranicza jego wolność bądź własność, gdy nakłada na niego obowiązek, w jakiś sposób go obciążą. Administracja świadcząca zapewnia obywatelowi określone świadczenia lub inne korzyści. Administrację świadczącą należy rozumieć ...

Niemieckie Działa Samobieżne

Samobieżne działa przeciwpancerne:

Panzerjäger I

Marder I; II; III

Nashorn (Hornisse) Sd.Kfz. 164

Panzerjäger I

To samobieżna lekko opancerzona armata przeciw pancerna powstał w oparciu o podwoziu lekkiego czołgu PzKpfw I. Działo to było uzbrojone w armatę 47 mm zdolną przebić pancerz 55 mm z...

Działania konsolidacyjne

1. OCEŃ STRATEGIĘ MINISTERSTWA SKARBU DOTYCZĄCĄ DZIAŁAŃ KONSOLIDACYNYCH BRANŻ. PODAJ ELEMENTY POZYTWNE I NEGATYWNE TAKICH DZIAŁAŃ W PERSPEKTYWIE NAJBLIŻSZYCH LAT. Po objęciu władzy, nowy rząd uznał, iż dotychczasowe przekształcenia własnościowe w sektorze przedsiębiorstw publicznych są niewystarczające. Sektor ten w dalszym ciągu ma duże znaczenie dla gospodarki, wytwarza ok. 25% wartości PKB. Skarb Państwa jest właścicielem wyłącznym, lub częściowym blisko ...

Wzory działań społecznych.

Wzory działań społecznych. Zacznijmy od tego Co to są wzory działania? Otóż wzory działania można scharakteryzować jako pewne schematy ( czy działania) które w danej zbiorowości są już uznane i przyjęte. Posiadają sens dla działających ( czyli podmiotów i przedmiotów działania) i których naśladowanie daje szanse osiągnięcia pożądanego wyniku. Wzory działań społecznych są częścią dziedzictwa kulturowego całego społeczeństwa . Istnieją więc wzory ...

EFEKTYWNOŚ DZIAŁANIA ADMINISTRACJI

Efektywność - ekonomiczna efektywność dotyczy stosunku między wartością poniesionych nakładów a wartością efektów uzyskanych dzięki tym nakładom. Powyższe wąskie pojęcie efektywności ekonomicznej posiada ścisły związek i sprzężenia z efektywnością techniczno-ekonomiczną, która przedstawia...

DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - Charakter działań administracji publicznej

- W państwie prawa działania administracji publicznej, państwowej, rządowej i samorządowej nie tworzą konstrukcji socjologicznej, ekonomicznej i politycznej zaś konstrukcje prawną.

- Podmioty wykonujące prawo to podmioty administracji publicznej, nie decydują one o zadaniach publicznych, formach...

Etyczne działania i postawy ludzi prawych i dobrych na podstawie książki Tadeusza Kotarbińskiego „Żyć zacnie”

…Co właściwie podoba nam się etycznie w postawie i działaniach ludzi odważnych , dobrych, prawych i sublimowanych? Czy nie za to szanujemy takich, że można liczyć na nich jako opiekunów? Że taki stanie twardo na placu w obliczu niebezpieczeństwa, broniąc tych, którzy są zdani na jego obronę, że takiemu nie zbraknie chęci, by pomóc innemu wydobyć się z klęski, że taki skoro zapowiedział ,że zrobi, co potrzeba, to dotrzyma zapowiedzi i zrobi, że taki nie ulegnie ...

JAKIE OKOLICZNOŚCI MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE, ABY ZAMACH MOŻNA BYŁO UZNAĆ ZA BEZPRAWNY? CZY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA OBRONY KONIECZNEJ WOBEC BEZPRAWNEGO DZIAŁANIA FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO?

Z zasady bezprawności zamachu wynikają bardziej szczegółowe przesłanki. Po pierwsze, zamach musi być dokonany przez człowieka, bo tylko człowiek może działać prawnie lub bezprawnie. Po drugie zamach musi być sprzeczny z przepisami prawa, nie tylko karnego, ale ogólnie z przepisami, na których opiera...

Rozwój i działania Stowarzyszenia „MONAR”

Historia MONARu Rozwój i działania Stowarzyszenia „ MONAR” W latach siedemdziesiątych, wraz z pojawieniem się nowych ruchów kontrkulturowych i kontestacyjnych, zwłaszcza hippisowskiego, będącego przejawem buntu młodzieży wobec dorosłego społeczeństwa i uznawanych przez nie zasad, zaczęła gwałtownie wzrastać liczba osób odurzających się środkami narkotycznymi. Szacuje się, że w pierwszej połowie lat 70 było około 40 tysięcy osób uzależnionych, przy ...