Dyspareunia nieorganiczna

Czytaj Dalej

Kwasy karboksylowe - związki organiczne

kwas nieorganiczny + alkohol = ester kwasu nieorganicznego + woda[kwas azotowy (V)][kwas siarkowy (VI)][kwas borowy][kwas fosforowy (V)] METANOLZastosowanie: -jako rozpuszczalnik-do prod.

Systematyka związków nieorganicznych

 

OTRZYMYWANIE TLENKÓW:w drodze bezpośredniej syntezy z pierwiastków&innych tlenków oraz w reakcji rozkładu niektórych związków. 

PODZIAŁ&CHARAKTERYSTYKA TLENKÓW: 1.kwasowe(reagują z zasadami,nie reagują z kwasami)2.zasadowe(reagują z kwasami,nie reagują z zasadami)3.amfoteryczne(reagują z mocnymi...

Struktura organiczna

Na wzorcu organicznym bazują współczesne, elastyczne formy struktur organizacyjnych, zaliczane do nowoczesnych rozwiązań.

Kwasy organiczne.

  Kwasy organiczne to kwasy karboksylowe, których cząsteczki zbudowane są z grupy węglowodorowej i grupy karboksylowej.

Praca organiczna, praca u podstaw

•  praca organiczna - punktem wyjścia była teoria Spencera, a szczególnie ta jej część, która podkreślała konieczność  harmonijnej  wymiany usług w społeczeństwie.   Pozytywiści głosili dwa główne hasła „praca organiczna” i „praca u  podstaw”.

Statut organiczny Królestwa Polskiego z 1832 roku

 W prawdzie Statut Organiczny utrzymywał w administracji i sądownictwie język polski jako urzędowy, lecz od 1836 roku znajomość języka rosyjskiego dawała pierwszeństwo w przyjmowaniu do służby państwowej.

Pedagogika osób z trudnościami w uczeniu się: Przyczyny trudności w uczeniu się - Uwarunkowania organiczne i biologiczne

W literaturze znajdujemy wiele klasyfikacji czynników biologicznych, oddziałujących na rozwój dziecka w sposób niekorzystny. Najczęstsze kry­teria tych podziałów to rodzaj czynnika i czas, w którym on działał (Spionek, 1985; Hallahan, Kauffman, 1988; Winzer, 1994). Zwolennicy pierwszego kryterium zwracają...

Mechaniczny i organiczny (sieciowy) model organizacji. Podać przykłady organizacji odpowiadających wyróżnionym modelom

Przykład modelu organicznego : w instytucjach remontowych, zaopatrzeniowych lub produkujących na rynek charakteryzujący się dużą zmiennością gustów i preferencji.

Różnice w podejściu do planowania w modelu mechanicznym i sieciowym (organicznym)

Model sieciowy (organiczny) :instytucja rozwijająca się dzięki umiejętności przystosowania się do zmian w środowisku, to instytucja, w której pożądane zmiany wprowadza się szybko i z łatwością.

Chemia nieorganiczna

Dawne teorie o związkach organicznych. To przekonanie, że związków organicznych nie można otrzymać z pierwiastków w pracowni, że mogą one powstać tylko w organizmach żywych w wyniku działania specjalnej siły życiowej.

Chemia organiczna - ogólnie

Wohler otrzymał ze związków nieorganicznych mocznik – dobrze znany związek zaliczany do substancji organicznych. Udowodnili oni, że związki organiczne nie są czymś szczególnym, a ich synteza podlega tym samym prawom chemicznym, co przemiany związków nieorganicznych.

Współczesne metody ustalania budowy związków organicznych

Chromatografia gazowa – do jej wykorzystania używa się gazu jako fazy ruchomej , oraz porowatego ciała stałego lub filmu polimeru organicznego jako fazy nieruchomej.

Związki organiczne

Ropa naftowa-to ciekła mieszanina węglowodorów oraz niewielkich ilości związkow organicznych zawierających tlen, azot i siarkę. nie jest mieszaniną określonych związków organicznych lecz złożoną i urozmaiconą pod względem budowy subst.

Rozwój świata organicznego w wybranym okresie geologicznym

Podczas okresów niskiego poziomu morza, znikały nie tylko rozległe płytkowate środowiska, lecz wystawiane były również na wpływy atmosferyczne ogromne ilości złożonej w osadach materii organicznej szczątki organizmów zamieszkujących płytkie wody.

ORGANICZNE ZWIĄZKI CHEMICZNE

CUKROWCE - węglowodany (sacharydy)

- MONOSACHARYDY (jednocukry) - cukry proste (najprostsze cukrowce rozpuszczalne w wodzie):

- TRIOZY C3

- TETROZY C4

- PENTOZY C5: ryboza, dezoksyryboza

- HEKSOZY C6: glukoza, fruktoza, galaktoza

- HEPTOZY C7

WŁAŚCIWOŚCI I ROLA MONOSACHARYDÓW:

Jednocukry...

Związki organiczne - Sacharydy (węglowodany, cukrowce)

Cukry i skrobia służą jako źródło energii, celuloza jest elementem strukturalnym ścian komórkowych, otaczających komórkę roślinną. Zbudowane są z C, O, H, występujących najczęściej w stosunku: 1 atom C : 2 atomy H : 1 atom O (CH2O)n. Węglowodany, czyli ilościowy stosunek H i O taki sam, jak w...

Związki organiczne - Monosacharydy

Służy też jako materiał do syntezy innych związków organicznych.

Związki organiczne - Disacharydy

Zbudowane są z 2 połączonych kowalencyjnie monosacharydów. Wiązanie pomiędzy dwoma jednostkami nazywa się wiązaniem glikozydowym. Powstaje między atomem C-1 jednej cząstki a C-4 drugiej. Maltoza składa się z 2 jednostek a -glukozy. Sacharoza (cukier do słodzenia) - jedna glukoza + jedna fruktoza...

Związki organiczne - Polisacharydy

Zalicza się do nich skrobię, glikogen i celulozę (błonnik). Makrocząsteczki polisacharydów składają się z wielu powtarzających się jednostek monosacharydowych, najczęściej glukozy. Ich liczba może dochodzić do kilku tysięcy. Łańcuchy polisacharydowe mogą być utworzone przez różne izomery...

Związki organiczne - Pochodne węglowodanów

Wiele z nich pełni istotną rolę biologiczną. Glukozamina i galaktozamina powstały przez zastąpienie grupy wodorotlenowej (--OH) grupą aminową (--NH2).

Węglowodany mogą łączyć się też z białkami, tworząc glikoproteiny, które występują na powierzchni komórek eukariotycznych. Większość białek...