Dysfazja

Czytaj Dalej

Dysfazja

Oznacza częściową utratę lub zaburzenie procesu nabywania zdolności mówienia i rozumienia-dysfazja percepcyjno ekspresyjna czyli ruchowo czuciowa częściową utratę mówienia lub zaburzenie rozwoju mówienia przy zachowaniu i prawidłowo rozumiejącej się zdolności rozumienia-dysfazja ekspresyjna tzw motoryczna, częsciowa utrata rozumienia przy zachowanej zdolnościmówienia-dysfazja czuciowa,percepcyjna, sensoryczna

Czym się różni afazja, dysfazja rozwojowa od całościowych zaburzeń rozwojowych?

   W wypadku rozwojowej afazji, dysfazji dziecięcej mowa od początku rozwija się na patologicznym podłożu (gdyż upośledzenie rozwoju CUN powoduje, że nie ma odpowiednich warunków do normalnego kształtowania się i rozwoju mowy), natomiast w przypadku nabytej afazji, dysfazji dziecięcej mowa początkowo wykształca się na prawidłowej podstawie, a dopiero później sytuacja ta ulega niekorzystnej zmianie.

Co oznaczają pojęcia afazja i dysfazja dziecięca?

W niniejszym opracowaniuprzyjęto ten termin, obok pojęcia dysfazji, dla nazwania obu postaci z a burzeńafatycznych (rozwojowej i nabytej) występujących u dzieci, u którychnic został jeszcze zakończony proces rozwoju mowy.

Jaki jest model kompleksowej terapii dziecka z dysfazją - Zajęcia słowno - ruchowe

Celem łych zajęć jcsl szeroko rozumiane przygotowanie dziecka do nauki czytania i pisania. Wspieranie terapii logopedycznej ćwiczeniami w czytaniu i pisaniu zwiększa jej efektywność i dlatego od momentu, gdy dziecko osiąga wiek szkolny wprowadza się ćwiczenie łych umiejętności.

Dzieci z dysfazją...

Jaki jest model kompleksowej terapii dziecka z dysfazją - Zabawy

Naturalna potrzeba bawienia się jesl najbardziej charakterystyczną cechą życia dziecka. Zabawa jest też zasadniczą formą jego działalności i dlatego prowadząc terapię dziecka z dysfazją, wykorzystuje się ją jako podstawowy sposób pracy.

Dysfazja dziecięca

Powstaje w wyniku uszkodzenia ośrodków korowych mowy przed jej rozwojem. Uszkodzenie może być spowodowane u dzieci urazem czaszki, chorobami zakaźnymi, przez nowotwór lub zapalenie opon mózgowych.

Wyróżniamy dwa typy zaburzeń:

Ekspresywno-dysfatyczny (uszkodzenie ośrodków ruchowych...

Jakie zaburzenia rozwoju psychoruchowego mogą współwystępować z dysfazją dziecięcą?

Dzieci z zaburzeniami dysfatycznymi często wykazują te* inne zaburzenia. Należą do nich (Kordyl 1981; Herzyk 1992):

zaburzenia myślenia pojęciowego (np zredukowana jest zdolność do wyodrębniania istotnych cech przedmiotów),

-    spowolnienie i Izw. lepkość procesów myślenia (co przejawia się tym...

Jaki jest model kompleksowej terapii dziecka z dysfazją?

Kompleksową terapię dzicci dysfatycznych w Polsce prowadzi się w ośrodkach rehabilitacyjnych i zakładach leczniczych. Najbardziej znanym jest Zakład Leczniczo-Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Felicjanek dla Dzicci Afatycz-nych, mieszczący się w Krakowie. Specjaliści zatrudnieni w lym zakładzie...

Jaki jest model kompleksowej terapii dziecka z dysfazją - Zajęcia ogólnorozwojowe

Mają one na celu (Dudzińska 1983): aktywizowanie myślenia dzieci,

rozwijanie ich sprawności umysłowej, np, zdolności wnioskowania, porównywania, analizy i syntezy ild.,

rozwijanie czynności poznawczych: wrażeń, spostrzeżeń wzrokowycli i słuchowych, pamięci i wyobraźni.

ćwiczenie uwagi i zdolności...

Jaki jest model kompleksowej terapii dziecka z dysfazją - Zajęcia słuchowo - ruchowe

W ramach tych zajęć prowadzi się gimnastykę i logorytmikę. Systematyczne podnoszenie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne przyczynia się do wszechstronnego rozwoju psychicznego i fizycznego dziccka. a zatem korzystnie wpływa na rozwój jego osobowości (zgodnie z zasadą jedności rozwoju...

Jaki jest model kompleksowej terapii dziecka z dysfazją - Zajęcia wzrokowo - ruchowe

Ich celem jesl niwelowanie zaburzeń w zakresie koordynacji wzrokowo-ni-chowej, ćwiczenia grafomotoryki i percepcji wzrokowej, świadome kierowanie spostrzeżeniami wzrokowymi dziecka, ćwiczenia orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.

W ramach tych zajęć przeprowadza się ćwiczenia konstrukcyjne (np...