Dyrektor Generalny

Czytaj Dalej

Urząd wojewódzki, dyrektor generalny urzędu

Dyrektor urzędu woj. Dyrektor może w imieniu wojewody (zgodnie z poleceniami) wykonywać zadania w zakresie kierowania urzędem wojewódzkim.

Rola dyrektora personalnego w zarządzaniu procesem zmian

 

W większości firm jedynym stałym elementem są zmiany. Jednocześnie widoczna jest coraz większa frustracja pracowników, którzy szukają pewności i stabilizacji, podczas gdy otaczają ich nieustanne rewolucje – począwszy od zmiany procedur, poprzez reorganizację firmy, na fuzjach i podziałach...

Strategia jako plan generalny

Łącznie te dwa czynniki stanowią podstawę „generalnego” planu strategicznego.

Organizacja Narodów Zjednoczonych - FUNKCJE SEKRETARZA GENERALNEGO ONZ

Boutros Ghali 7) Kofi Annan Funkcje Sekretarza Generalnego 1) prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zgromadzenia Narodowego i wszystkich  trzech rad 2) przygotowanie projektu budżetu 3) zarządzanie majątkiem 4) troska o zbieranie składek członkowskich

Personologia H. Murraya – generalne założenia

Teoria ta koncentruje się na jednostkach (człowieku) w całej ich złożoności. Personologia to nauka o całej osobie. M. podkreśla stale organiczny, całościowy charakter zachowania, wskazując iż pojedynczego fragmentu zachowania nie można zrozumieć w oderwaniu od reszty funkcjonującej osoby. Mimo...

Dyrektor przedsiębiorstwa państwowego. Kontrakt menadżerski

pp może Rada Pracownicza za zgodą organu założycielskiego lub sam organ założycielski w przewidzianych w prawie sytuacjach: dyrektor pp dopuszcza się w związku z pełniona funkcją rażącego naruszenia prawa pp przez co najmniej 3 kolejne miesiące nie wywiązuje się z obowiązków podatkowych w stosunku do Skarbu Państwa gdy dyrektor podniósł wskaźnik miesięcznego wynagrodzenia , a to spowodowało pogorszenie sytuacji finansowej ...

Gerontologia: Generalne modele starzenia się - Model starzenia pomyślnego

Chodzi tu o zapobieganie procesowi starzenia się poprzez m.in. aktywność fizyczną, odpowiednią dietę, dobre samopoczucie, dobry stan kondycji psychiczne, prawidłowe relacje z innymi ludźmi

- niezależnymi czynnikami pomyślnego starzenia się jest starzenie się – wolne od chorób sercowo-naczyniowych;...

Gerontologia: Generalne modele starzenia się - Model starzenia niepomyślnego

Starzenie niepomyślne jest przyśpieszane nie tylko przez elementy ważne etiologicznie, ale także przez tzw. czynniki ryzyka przyśpieszonej starości. Należą do nich: spadek aktywności fizycznej, nieodpowiednie żywienie, używki (palenie tytoniu, leki, narkotyki, nadużywanie alkoholu), przeciążenie...

REWOLUCJA FRANCUSKA - Zwołanie Stanów Generalnych

po raz pierwszy zwołano Stany Generalne. w Wersalu zwołano Stany Generalne (2 pierwsze razem, 3 w innej sali) 17 czerwca 1789r.

Podział aktów ze względu na stopień konkretności oznaczenie adresata aktu: akty generalne, planowania, subiektywne, egzekucyjne

Akty generalne-są to rozporządzenia, określają one reguły, metody postępowania np.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W zakresie wykonywania swoich zadań podlega tylko ustawie. Nie może on zajmować innego stanowiska z wyjątkiem profesora szkoły wyższej .

Korzysta z immunitetu.

GIODO składa Sejmowi raz w roku sprawozdanie ze swej działalności .

Swoje zadanie GIODO wykonuje przy pomocy Biura GIODO.

Do zadań GIODO...

Zasady współżycia społecznego – klauzule generalne

Zasady współżycia społecznego powołuje art. 5 Kodeksu Cywilnego , który powiada, że czynność prawna nie może być sprzeczna z zasadami współżycia społecznego i społeczno gospodarczym charakterem prawa. Zasady współżycia społecznego to kategoria, która pełni rolę uzupełniającą rozwiązania...

GENERALNE I INDYWIDUALNE ZEZWOLENIA DEWIZOWE

Generalne zezwolenia dewizowe  Dostosowanie reguł zawartych w ustawie dewizowej do zmieniającej się sytuacji pol społ i gosp w państwie.

POPULACJA GENERALNA

Populacja generalna nieskończona dotyczy zazwyczaj zjawisk, a nie obiektów matematycznych.

Określenie populacji generalnej, jednostki statystycznej i próby

Zbiorowość próbna (próba) – podzbiór populacji generalnej, obejmujący część jej elementów, wybranych w określony sposób.

Omów właściwość rzeczową dyrektora izby skarbowej

Nadzór nad naczelnikami urzędów skarbowych- kontrola działalności rozstrzyganie w II instancji w sprawach należących w I instancji do naczelników urzędów skarbowych, - dyrektor izby rozstrzyganie odwołań od decyzji dyrektorów Urzędów Kontroli Skarbowej ustalanie i udzielanie oraz analizowanie prawidłowości wykorzystywania dotacji przedmiotowych dla przedsiębiorców w zakresie określonym przez Ministra ...

Omów generalne zasady WPR (subsydiarności, koordynacji, elastyczności)

Zasada subsydiarności- jest to zasada, występująca w prawie wspólnotowym Unii Europejskiej, która mówi, że:

Poszczególne organy administracji wspólnotowej są zobowiązane współpracować w celu osiągnięcia danych celów. Kompetencje instytucji wspólnotowych są wykonywane przez możliwie najniższy w...

Znaczenie opinii prawnej rzecznika generalnego

  Rzecznik generalny nie bierze bezpośrednio udziału w orzekaniu. Rzecznik generalny zawsze wydaje opinię we własnym imieniu, a sędziowie nie są nią związani.

Rada dyrektorów

Prawa i obowiązki rady dyrektorów nominacja, ocena oraz zwalnianie prezesa/dyrektora generalnego spółki oraz innych przedstawicieli wyższej kadry kierowniczej w przedsiębiorstwie; nadzór nad prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością; przeglądanie i akceptacja planów przedsiębiorstwa; opracowywanie rekomendacji dla akcjonariuszy; uczestnictwo we wszystkich działaniach korporacji, które nie wymagają zgody akcjonariuszy; ustalanie ...

Henryk Jan Dominiak artysta rzeźbiarz, Dyrektor Muzeum Sztuki

1960 roku w miejscowości Jugów powiat Nowa Ruda na Dolnym Śląsku, polski artysta rzeźbiarz, Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach.