Dynastia Tang

Dynastia Tang

Czytaj Dalej

Dynastia Suy i Tang w Chinach

Przed upływem VI wieku dokonało się ponowne zjednoczenie Chin pod berłem dynastii Suy, która w czasach Herakliusza ustąpiła dynastii Tang, otwierającej w dziejach Chin inny wielki okres świetności.

Kraków - Historia: Panowanie dynastii Jagiellonów

Wieki XV i XVI to okres największego rozwoju miasta - czasy panowania Jagiellonów. Osiedlają się w Krakowie liczni kupcy, rzemieślnicy, architekci i uczeni. Najsłynniejsi przybysze, którzy wpisali się w dzieje Krakowa, to: W. Stwosz, F. Kallimach, J. Decjusz, Bonerowie (J. Boner, S. Boner), B. Berrecci. Wieki...

Porównaj i oceń politykę wewnętrzną i zewnętrzną trzech Bolesławów z dynastii piastowskiej: Chrobrego, Śmiałego i Krzywoustego

Najstarszy z dynastii miał być seniorem ( księciem zwierzchnim -princeps) i to właśnie on kierowałby polityką wewnętrzną i zewnętrzną, prowadziłby wojny, zawierał traktaty.

TANG

Chińska dynastia cesarska panująca w 618-907, w „złotym wieku" cywilizacji chiń. rozpoczął się stopniowy upadek, zakończony okresem zamętu, po którym władzę objęła dynastia Sung.

Starożytny Egipt - Epoka grecka – dynastia Lagidów (332 – 30 p.n.e.)

Trzy wieki pod panowaniem greckiej dynastii zapoczątkował jeden z dowódców Aleksandra Wielkiego – Ptolemeusz syn Lagosa.

Polityka społeczna dynastii izauryjskiej

 

Reformy Leona III można uznać za przełomowe w historii Cesarstwa Wschodniorzymskiego. Na miejsce rozkładającej się organizacji państwowej późnorzymskiej z czasów Dioklecjana, weszła feudalna organizacja średniowiecznego Bizancjum. Dzięki tym zmianom Cesarstwo mogło wejść w nowy okres...

Dynastia normandzka w Anglii

 

Wilhelm Zdobywca miał trzech synów:

Robert- poróżniony z ojcem zbiegł na dwór Kapetyngów i po śmierci Wilhelma opanował Normandię

Wilhelm II Rudy- został królem Anglii, gwałtownik i okrutnik, który po walkach z braćmi, klerem i baronami zginął zamordowany w 1100 r.

Henryk I-...

Polityka kościelna dynastii salickiej. Synod w Sutri

 

Polityka obu władców, Konrada II i Henryka III, w zasadzie nie odbiegała od linii wytyczonych przez Ottona I i Henryka II. Jednak istniała ogromna różnica pomiędzy świeckim i na wskroś praktycznym nastawieniem Konrada II a głęboką troską Henryka III o naprawę obyczajów i struktury kościoła...

Dynastia macedońska i odrodzenie potęgi Bizancjum

  Okres dynastii macedońskiej, zapoczątkowanej przez Bazylego I, to największy rozkwit średniowiecznego Bizancjum.

Bizancjum na Płw. Bałkańskim za rządów dynastii macedońskiej

 

Bazyli I narzucił zwierzchnictwo Słowianom na znacznych terenach Grecji, podporządkował sobie żupanów Serbii i książąt Chorwacji.

Zwycięski pochód Symeona zniweczył te podboje.

Za sukces uznano układ pokojowy Romana I Lakapenosa z następcą Symeona, Piotrem, pomimo że...

Początki dynastii Tudorów. Wpływy angielskie w Szkocji i Irlandii

  Henryk VII Wzmocnienie dynastii Tudorów: zagłada rodów magnackich w czasie wojny dwóch róż uwolniła monarchię od opozycji magnackiej zakaz prywatnych armii utworzenie przez Henryka VII sądu doraźnego, tzw.

CESARSTWO RZYMSKIE NA WSCHODZIE - CESARZ I DYNASTIA

Wygaśnięcie dynastii teodozjańskiej, przy znanych nam brakach przepisów konstytucyjnych, stworzyło możność uzyskania purpury cesarskiej przez jednostki, które w danym momencie posiadały poparcie kamaryli dworskiej i armii.

CESARSTWO I PAPIESTWO W ŚREDNIOWIECZU - DYNASTIA SASKA U WŁADZY

 

Oto ten lud, po obaleniu Państwa Wielkomorawskiego, nękał swymi najazdami wszystkie ziemie niemieckie, potęgując szerzący się tam chaos. Konrad, nie mając widoków odbudowania prestiżu korony w oparciu jedynie o Frankonię, doradził na łożu śmierci obiór w charakterze następcy władcy...

DYNASTIA SASKA - August II na tronie polskim (1697)

 

W elekcji 1696 r. synowie Sobieskiego, mimo wielkich zasług ojca, nie mieli szans. Publiczne kłótnie z matką o spadek po Janie III zniechęciły do nich wyborców. Zdecydowana większość głosujących opowiedziała się za księciem francuskim Contim, popieranym przez Ludwika XIV.

Jego przeciwnicy...

DYNASTIA SASKA - Najazd szwedzki w czasie wojny północnej

 

Saksonia sprzymierzyła się z Rosją i Danią i August II na czele wojsk saskich zaatakował z terytorium Rzeczypospolitej szwedzkie Inflanty.

Przebieg wydarzeń okazał się niepomyślny, gdyż wojska saskie zostały rozbite, a Szwedzi wtargnęli w głąb państwa polskiego. Przeciwnicy Augusta i jego...

DYNASTIA SASKA - Konfederacja tarnogrodzka

 

Gdy klęska Szwecji w bitwie pod Połtawą (1709) rozstrzygnęła losy wojny na korzyść Rosji, August II ogłosił swą abdykację za nieważną i przybył do Rzeczypospolitej. Nie docenił jednak wierności konfederatów spod Sandomierza i powrócił do planów wzmocnienia władzy.

Wówczas to szlachta...

DYNASTIA SASKA - Sejm „niemy” (1717)

 

Warunki porozumienia między Augustem II i jego poddanymi zatwierdził sejm, na którym głos pozwolono zabrać — w obawie przed zerwaniem obrad — tylko marszałkowi i posłowi odczytującemu tekst konstytucji; stąd nazwa sejmu — „niemy”.

Umowa uregulowała stosunki między Rzecząpospolitą a Saksonią. Oba...

DYNASTIA SASKA - Kryzys gospodarczy i społeczny

 

W początkach XVIII stulecia liczba mieszkańców państwa polsko-litewskiego spadła do ok. 6,5 mln. Zubożały wszystkie warstwy społeczne, głównie chłopi, mieszczanie, drobna i średnia szlachta. Zaprzestano uprawiania prawie połowy gruntów ornych, a wydajność upraw zmniejszyła się do poniżej 3 ziaren...

DYNASTIA SASKA - Początki ingerencji Rosji, Prus i Austrii w sprawy Rzeczypospolitej

 

W 1724 r. w Toruniu wykonano wyroki śmierci na kilku osobach (protestantach) odpowiedzialnych za zamieszki, w których złupiono kolegium jezuickie. W 1733 r. sejm zabronił innowiercom dostępu do urzędów i godności oraz posłowania na sejm. Decyzje te, umiejętnie wykorzystane przez propagandę Rosji i Prus...

DYNASTIA SASKA - Elekcja 1733 r.

 

Po smutnych doświadczeniach panowania Augusta II szlachta postanowiła wybrać króla „Piasta”. Przytłaczającą większością głosów dokonano elekcji Stanisława Leszczyńskiego, konkurenta Augusta II z lat 1704-1709, teścia Ludwika XV, króla Francji. Rosja, Austria i Prusy obawiały się, że związki...