Dydaktyka Ratownictwa Przedmedycznego - konspekt fr.

PRZEDMIOT: Dydaktyka Ratownictwa Przedmedycznego TEMAT: Zatrucia PROWADZĄCY: CZAS: 45 minut ILOŚĆ OSÓB: 26 AUDYTORIUM: klasa I wydziału ratownika medycznego CEL OGÓLNY: wiedza na temat zatruć i postępowania z nimi CELE SZCZEGÓŁOWE: *dziedzina poznawcza: - rozpoznawać rodzaje zatruć - znać podstawowe objawy zatruć - znać podstawowe odtrutki *dziedzina psychoruchowa: - umieć postępować w przypadku zatruć - umieć zabezpieczyć siebie - wiedzieć kiedy ...

Przedmiot i zadania dydaktyki

Przedmiotem bad. dydakt. jest świadoma działalność dydakt. tj. procesy nauczania i uczenia się, ich cele, treść, przebieg, metody, środki i organizacja. Dydakt. spełnia określoną funkcje poznawczą (rozpatruje ona przedmiot swoich badań wszechstronnie, ustala lub odkrywa fakty bezpośrednio z nim...

Podstawowe pojęcia dydaktyki

Kształcenie – jest najczęściej pojmowane jako nauczanie i uczenie się. Rezultatem kształcenia jest wykształcenie. Przez kształcenie rozumiemy ogół czynności i procesów – opartych głównie na nauczaniu i uczeniu się umożliwiających osiągnięcie nie tylko określonego zasobu wiedzy, umiejętności i...

Jak dzieli się środki kształcenia w dydaktyce?

Srodki dydaktyczne – podział

środki naturalne

środki techniczne obrazujące rzeczywistość pośrednio (można tu zaliczyć takie środki jak: wzrokowe, słuchowe, połączone czyli wzrokowo-słuchowe, manipulacyjne, modelowe oraz automatyczne)

symboliczne, przedstawiające rzeczywistość przy...

Dydaktyka ogólna

TEMAT: INTELIGENCJA Inteligencja – jest to łatwość dostrzegania związków i zależności miedzy zjawiskami i wykorzystania tych spostrzeżeń do rozwiązywania problemów. Elementy inteligencji emocjonalnej: 1. 1. Znajomość własnych emocji (wiem, co czuję i czego chcę) 2. 2. Panowanie nad emocjami 3. 3. Automotywacja (umiejętność podporządkowania się obranym celom) 4. 4. Odroczone wartościowanie (odroczona gratyfikacja) 5. 5. Rozpoznawanie emocji u ...

Środki dydaktyczne w kształceniu ogólnym-dydaktyka ogólna

Środki dydaktyczne w kształceniu ogólnym (F. Bereźnicki) 1.Środki dydaktyczne- są to przedmioty, które dostarczają uczniom określonych bodźców sensorycznych oddziaływujących na ich wzrok, słuch, dotyk itp. (ławki, ksiązki, mapy, TV) ułatwiają im bezpośrednie i pośrednie poznawanie rzeczywistości. Najogólniej ujmując, można przyjąć, że środkami dydaktycznymi nazywamy zarówno przedmioty dostarczające bodźców zmysłowych, jak i urządzenia techniczne. Środki ...

Niepowodzenia w nauce szkolnej- dydaktyka ogólna

Niepowodzenia w nauce szkolnej (F. Bereźnicki) 1.Niepowodzenia szkolne *niepowodzenia szkolne najczęściej obejmują niepowodzenia dydaktyczne i wychowawcze oraz dotyczą pracy szkoły jak i nauczycieli -można je określić jako nie powadzenia szkoły. O niepowodzeniach w nauce można mówić wówczas ,gdy uczniowie osiągają wyniki o wiele gorsze od oczekiwanych, dotyczy to zarówno uczniów słabych, średnich jak ii bardzo dobrych. *(W. Okoń) proces pojawiania się rozbieżności ...

Dydaktyka- ściąga

Modele kształcenia na przestrzeni wieków: -eksponowana rola nauczyciela (guru), encyklopedyzm; -Dewey- najważniejszy uczeń, nauczyciel to obserwator, zbyt pełen luz; -uczeń = nauczyciel; W nowoczesnym systemie kształcenia czynności nauczyciela i uczniów tworzą zintegrowaną całość- przy zachowaniu kierowniczej roli nauczyciela oraz aktywnego i samodzielnego udziału uczniów. Okoń zaobserwował wspólne elementy procesu kształcenia. Okoń jest twórcą teorii 7 ogniw ...

Dydaktyka ogólna- ściąga

METODA KSZTAŁCENIA- wypróbowany i systematycznie stosowany układ czynności nauczycieli i uczniów, realizujących świadomie, w celu złożonych zmian w osobowości uczniów; systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, umożliwiający osiąganie celów; metody odpowiadają na pytanie „jak nauczać?” Metody kształcenia zależą od: -ucznia (wieku, zdolności, stanu wiedzy początkowej, zainteresowań, systemu reprezentacyjnego); -od nauczyciela (wiedza,

Praca domowa- dydaktyka ogólna

PRACA DOMOWA ( F. Bereźnicki) 1. Nauka (praca) domowa uczniów. Nauka (praca) domowa-jest nieodłącznym elementem procesu kształcenia w systemie klasowo-lekcyjnym jest ważną forma, która wzbogaca i uzupełnia pracę uczniów na lekcji. ? W literaturze podkreśla się duża rolę pracy domowej w stymulowaniu wielostronnej aktywności uczniów, praca domowa może być uzupełnieniem, pogłębieniem pracy w szkole, praca domowa wdraża do samodzielnego myślenia i posługiwania się ...

Dydaktyka wykłady

SYSTEMY KSZTAŁCENIA System dydaktyczny-cała struktura organizacyjna funkcjonowania os wiaty wraz z celami, treściami, metodami oraz nauczycielami. Zręby systemu klasowo-lekcyjnego sięgają XV i XVI w. Jego istotą był podział edukacji na klasy oraz nauczania przedmiotów. Podstawą funkcjonowania stał się pozytywistyczny model wiedzy i behawiorystyczna koncepcja uczenia się. Pozytywny model wiedzy charakteryzował się tym, że treści nauczania w szkołach zostały podzielone na ...

Zagadnienia dydaktyka

1. EDUKACJA RÓWNOLEGŁA: POJĘCIE, CECHY, BADACZE znaczenie szerokie: całokształt wpływów i oddziaływań zarówno zamierzonych jak i niezamierzonych, intencjonalnych i nieintencjonalnych, świadomie ale i okazjonalnie, przypadkowo na dzieci , młodzież i dorosłych. znaczenie wąskie: element, ogniwo ed. równoległej w ujęciu szerokim. Kształcenie, wychowanie, opieka w instytucjach wychowania pozaszkolnego, kulturalno-oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych. Dotyczy tylko pewnej ...

Dydaktyka - wyklady dr Zając

Teoria wychowania ? wykłady Ogólna struktura przedmiotu Rzeczywistość (to co realnie istnieje): społeczna, kulturowa, techniczna, ekonomiczna, przyrodnicza, globalna Poznanie: naukowe, potoczne Nauka: struktura Teoria naukowa Teoria wychowania Geneza i rozwój Miejsce w strukturze nauk o wychowaniu Różnorodność koncepcji: metadyskurs, metateoria Dyscyplina naukowa: kryteria wyodrębniania Orientacje badawcze WYCHOWANIE JAKO ZJAWISKO SPOŁECZNE Różnorodność ...

Podstawowe pojęcia w obrębie dydaktyki

Pedagogika- to nauka o umiejętności porozumiewania się między nauczycielem a wychowankiem, uczniem. Pedagogika bada zjawiska wychowawcze, w kontekście procesów społecznych i przy uwzględnieniu jednostkowych procesów psychicznych. PEDAGOGIKA- nauka o wychowaniu- transmisja kulturowa SZKOŁA TRADYCYJNA – FORMALIZM: a/ budowa lekcji, b/ programy nauczania: -program damy z góry, ocena cyfrowa, - kształcenie silnych moralnie charakterów, - podstawowa forma wychowania to ...

Dydaktyka

KATALOG PRZYKŁADOWYCH GIER DYDAKTYCZNYCH W KALSACH I- III. AUTOR PRZYKŁAD GRY UWAGI E. Pająk Propozycje gier i zabaw do wykorzystania podczas realizacji programu „Postrzegam świat całościowo” dla klas I Str. 19- 32, 1998/ 1999r A. Dydka Życie szkoły: przykłady gier i zabaw do wykorzystania w edukacji wczesnoszkolnej Str. 39- 47, 1993r M. Szala Wszystko dla szkoły 2000r A. Szal Życie szkoły: zabawy twórcze Str. 613- 625, 2004r M. Czekała Nauczyciel z klasą: ...

Zagadnienia na egzamin z dydaktyki

Projektowanie procesu kształcenia ? kroki planowania dydaktycznego. -Cel kształcenia -uczniowie ( wiedza, doświadczenie, styl uczenia się, inne cechy indywidualne) -nauczyciel -sytuacja dydaktyczna- aktywność dla uczniów -metody kształcenia, treści, media edukacyjne, formy organizacyjne, zasady dydaktyczne, ewaluacja Definiowanie celów kształcenia i klasyfikacja. Taksonomia celów kształcenia. Cele kształcenia- oczekiwane lub pożądane efekty określonych działań ...