Dydaktyka jako dyscyplina naukowa

- związek dydaktyki z innymi dyscyplinami pedagogicznymi oraz naukami pokrewnymi Dydaktyka wiąże się z innymi dyscyplinami pedagogicznymi, takimi jak: pedagogika ogólna - (ujmuje człowieka jako funkcjonalną całość) teoria wychowania - (moralnego, społecznego, fizycznego, estetycznego) pedagogika specjalna (surdopedagogika, tyflopedagogika, oligofrenopedagogika, pedagogika terapeutyczna, pedagogika resocjalizacyjna) andragogika - ...

Procedury badawcze w dydaktyce

- specyfika badań naukowych w dydaktyce  Dydaktyka posługuje się w badaniach metodami humanistycznymi (eksplikacyjna, porównawcza, analityczna), jak również przyrodniczymi z racji podbudowy przyrodniczej (obserwacyjna, eksperymentalna, statystyczna).

Opracowanie pojęć z Dydaktyki-bardzo przydatne na II sem.

Dydaktyka - opracowanie pojęć Dydaktyka - nauka o nauczaniu i uczeniu się, jest to system poprawnie uzasadnionych twierdzeń, hipotez dot. Dydaktyka szczegółowa (metodyka) to teoria nauczania, uczenia się poszczególnych przedmiotów na określonych szczeblach nauczania.

Dydaktyka ogólna a dydaktyki szczegółowe

Dydaktyka ogólna obejmuje swoimi badaniami wszystkie przedm. Dydaktyka szczegółowa (metodyka) to teoria nauczania, uczenia się poszczególnych przedmiotów na określonych szczeblach nauczania.

Scharakteryzuj dydaktykę ogólną

Dlatego nazywamy ją dydaktyką ogólną. Dydaktyka ogólna analizuje cele, treści, metody, środki i formy organizacyjne w sposób ponad przedmiotowy formułując na tej podstawie określone zasady i reguły nauczania, uczenia się.

Dydaktyka ogólna

ich cechy, możliwości umysłowe, zainteresowania, powinien też jasno wskazywać, jakie jest niezbędne przygotowanie nauczycieli oraz wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne Podręcznik- jeden z podstawowych środków, wykorzystywanych w procesie nauczania zarówno w toku \"żywego\" nauczania, jak i przede wszystkim poza nim Lekcja- główny element systemu klasowo- lekcyjnego w dydaktyce, nazywana jest formą organizacyjną.

Dydaktyka-ściągi

SYSTEMÓW DYDAKTYCZNYCH NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH ____________________________________________________________________________________________________ JAN AMOS KOMEŃSKI  Wielka dydaktyka  pierwszy raz użył terminu “dydaktyka - uważał ją za jedyną naukę pedagogiczną, obejmującą problemy nauczania i wychowania.

Między oceną szkolną a dydaktyką .Niemierko

Założyciel i kierownik seminarium pomiaru dydaktycznego Wybrałam książkę: ,,Między oceną szkolną a dydaktyką” ponieważ jest ona poświęcona metodom oceniania w szkole i koncentruje się wokół treści dydaktycznych.

Tendencje przemian w dydaktyce współczesnej

jest różnorodność jeżeli chodzi o wybór szkoły dydaktykę współczesną łączy się z wartościami globalne traktowanie człowieka jako całej osobowości odchodzi się od dydaktyki technicznej na rzecz podmiotowości, szacunku

Klasyczna struktura lekcji i założenia współczesnej dydaktyki

Założenia współczesnej dydaktyki 1. Współczesna dydaktyka to: 1) wychowanie, 2) kształcenie, 3) poznawanie.

Dziecko jako podmiot lub przedmiot w dydaktyce

Półturzycki, Dydaktyka dla nauczycieli, Toruń 1998, s. Półturzycki, Dydaktyka dla nauczycieli, Toruń 1998 4) S.

Dydaktyka ( wykłady i ćwiczenia)

Cały czas po skończeniu studiów Nauczanie- planowa i systematyczna praca z uczniami, która ma na celu zdobywanie nowych doświadczeń, wiedzy Kształcenie= wiedza + nauczanie Proces uczenia-nauczania = proces kształcenia Kształcenie jest instytucjonalne Warianty uczenia się: A)w zależności od szczebla edukacji: -kształcenie przedszkolne -szkolne, wyższe, dorosłych (ustawiczne, przez całe życie) B)ze względu na ...

Dydaktyka jako jedna z podstawowych sub. Pedag.

Dydaktyka - nauka o nauczaniu i uczeniu się, jest to system poprawnie uzasadnionych twierdzeń, hipotez dot.

Omów genezę powstania nazwy dydaktyka

Nazwa dydaktyka pochodzi z języka greckiego, w którym didaktikós znaczy pouczający, a didasko uczę.

Co oznacza termin dydaktyka

( Współcześnie dydaktyka to teoria nauczania i uczenia się, teoria kształcenia )

Relacje dydaktyki z innymi naukami społecznymi oraz dziedzinami pedagogiki

W pedagogice dużą rolę odgrywa DYDAKTYKA a w szczególności logika i metodologia nauk, naukoznawstwo czyli nauka o nauce oraz cybernetyka nauka o systemach sterowania oraz związanym z tym przetwarzaniu i przekazywaniu informacji (komunikacja).

Dydaktyka herbartowska (tradycyjna)

nauczyciel jest aktywny, układa pytania i zadania nauczyciel decyduje najważniejszy cel to wychowanie silnego człowieka występują kary a także dyscyplina(jeżeli uczeń się nie podporządkował to był karany) jest to dydaktyka pamięci przedmioty humanistyczna ważna jest wiedza

Dydaktyka deweyowska (progresywistyczna)

aktywny jest uczeń jest to dydaktyka myślenia dominuje wiedza użyteczna tzn potrzebna w życiu zadawanie prac problemowych ważne są umiejętności Etapy myślenia wg John’a Dewey`a (rozwiązywanie problemów): odczucie trudności określenie, nazwanie trudności wyszukiwanie pomysłu rozwiązania formułowanie hipotezy rozwiązywanie problemu

Metody nauczania - dydaktyka opracowanie na podstawie treści J.Półturzycki Dydaktyka dla nauczycieli

Metody Nauczania W języku greckim methodos to sposób postępowania. Metodę nauczania zaś będziemy rozumieć jako „systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, umożliwiający osiąganie celów kształcenia, inaczej mówiąc, jest to wypróbowany układ czynności nauczycieli i uczniów realizowany świadomie w celu spowodowania założonych zmian w osobowości uczniów”. Sposoby swej pracy z uczniami nauczyciel powinien dobierać w zależności od wieku uczniów,

Dydaktyka

Zagadnienia z dydaktyki 1.