Dydaktyka

Czytaj Dalej

Etymologia geneza i znaczenie nazwy „dydaktyka”, Dydaktyka ogólna, a dydaktyki szczegółowe. Przedmiot a zadania dydaktyki, Pojęcia dydaktyczne, Podział dydaktyki specjalnej, Cele kształcenia niepełnosprawnych i zasady rewalidacji, Cele nauczan

Dydaktyka ta to teoria uczenia się, określamy ją mianem dydaktyki progresywnej (progrewistycznej) postępowej, związana jest z nazwiskiem amerykańskiego psychologa Johna Dewey`a. Dydaktyka ogólna, a dydaktyki szczegółowe.

Dydaktyka - wykłady.

Dydaktyka Ogólna Szczegółowa przedmiotszczebledydaktyki środowiskowedydaktyki specjalistyczne Przedmiot i zadania dydaktyki ogólnej Dydaktyka ogólna zajmuje się: · naukową analizą i formułowaniem celów kształcenia – cele mogą być ogólne i szczegółowe · doborem treści kształcenia, (czyli to, czego się uczymy) · procesem kształcenia (dydaktyka ogólna zajmuje się badaniem procesu kształcenia ...

Dydaktyka ogólna do TWP

Przedmiot i zadania dydaktyki ogólnej Dydaktyka ogólna zajmuje się: · naukową analizą i formułowaniem celów kształcenia – cele mogą być ogólne i szczegółowe · doborem treści kształcenia, (czyli to, czego się uczymy) · procesem kształcenia (dydaktyka ogólna zajmuje się badaniem procesu kształcenia – jego składowych elementów) · formułowaniem zasad kształcenia Dydaktyka jako subdyscyplina posługuje się różnymi ...

Dydaktyka ogólna- wykłady

Struktura nauk dydaktycznych A) subdyscypliny dydaktyki ogólnej: -dydaktyka szkoły wyższej- specyfika kształcenia w szkole wyższej, praca ze studentami -d medyczna- zajmuje się specyfika kadr szkol medycznych, praca pedagogiczna z pacjentem -d wojskowa- przygotowuje kadry, praca z żołnierzem zasadniczej służby wojskowej - ontodydaktyka- to dydaktyka treści, zajmuje się teoriami doboru treści kształcenia - neurodydaktyka – d 21 ...

Dydaktyka, zadania dydaktyki, kształcenie się, uczenie się, samokształcenie, wykształcenie.

Przedmiotem badań dydaktyki jest nie tylko proces nauczania i uczenia się, ale też czynniki wywołujące go, warunki w jakich się przebywa oraz rezultaty do których prowadzi. Oprócz dydaktyki ogólnej istnieją także dydaktyki szczegółowe, tzw.

Dydaktyka referat

Przedmiot i zadania dydaktyki Dydaktyka bada przede wszystkim nauczanie i uczenie się (kształcenie) organizowane systematycznie według wcześniej przyjętego planu w szkole-kierowane bezpośrednio (nauczyciel), pośrednio (wskazówki zawarte w programie nauczania, podręcznikach).

Materały na egzamin z dydaktyki - filip

Dydaktyka jako nauka: miejsce dydaktyki w systemie nauk pedagogicznych; Dydaktyka - jest jedną z podstawowych nauk pedagogicznych, a przedmiot jej zainteresowań stanowi analiza czynności nauczania i uczenia się, niezależnie czy odbywają się one w szkole, czy poza nią np w rodzinie, zakładzie pracy, codziennych sytuacjach życiowych, jak również we wszelkich innych formach życia społecznego.

Dydaktyka-sciągi

Dydaktykę traktuje się obecnie jako naukę o nauczaniu i uczeniu się, a więc jako system poprawnie uzasadnionych twierdzeń i hipotez dotyczących procesu, zależności i prawidłowości nauczania, uczenia oraz sposobu kształtowania tego procesu przez człowieka. Dydaktyka ogólna a dydaktyki szczegółowe.

Wykłady z dydaktyki ogólnej

HISTORIA DYDAKTYKI  dadaskalion – szkoła, klasa  didasko – nauczać, uczyć się  didaktikos – wyuczony, wykształcony Przedstawiciele dydaktyki: - W 1613r. - Jan Amos Komensky pisał o dydaktyce w „Wielka dydaktyka.

Przedmiot i zadania dydaktyki ogólnej

- dydaktyka ogólna a dydaktyki szczegółowe Dydaktyka ogólna– nauka o nauczaniu i uczeniu się, czyli o systemie poprawnie uzasadnionych twierdzeń i hipotez dotyczących procesu, zależności i prawidłowości nauczania-uczenia się oraz sposobów kształtowania tego procesu przez człowieka, natomiast dydaktyki szczegółowe badają zagadnienia specyficzne dla wybranego przedmiotu nauczania, jak np.

Dorobek dydaktyki XX wieku

Dydaktyka ta to teoria uczenia się, określamy ją mianem dydaktyki progresywnej (progrewistycznej) postępowej, związana jest z nazwiskiem amerykańskiego psychologa Johna Dewey`a.

Geneza i znaczenie nazwy dydaktyka oraz jej twórcy

nowego wychowania skupiającego się na samym dziecku, jego rozwoju, na jego potencjalnych możliwościach od momentu urodzenia, zmienia się dydaktyka – zaczęto definiować dydaktykę jako sztukę uczenia się, skupiano się nie na osobie nauczyciela, a na dziecku – jak się uczy, jak się rozwija, jak rozwiązać problemy.

Co zyskałam studiując problematykę dydaktyki ogólnej

Takie ujęcie przedmiotu i zadań dydaktyki nie odpowiadało z kolei rzecznikom różnych odmian tzw. Obecnie dydaktykę traktuje się jako naukę o nauczaniu i uczeniu się, a więc jako system poprawnie uzasadnionych twierdzeń i hipotez dotyczących procesu, zależności i prawidłowości nauczania – uczenia się oraz sposobów kształtowania tego procesu przez człowieka.

Dydaktyka

Była to teoria wychowującego, podporządkowana pedagogice - DYDAKTYKA jest dyscypliną naukową, która odnosi się do takich procesów jak kształcenie i samokształcenie Dydaktyka to dyscyplina naukowa, która zajmuje się procesem kształcenia i procesem samokształcenia. (elementy = obszary dydaktyki) II PRZEDMIOT I FUNKCJE DYDAKTYKI 1.

METODYKA NAUCZANIA LITERATURY, inaczej: dydaktyka literatury

URYGA O badaniu recepcji treści utworów lirycznych w szkole, tamże; tenże Z badań nad sprawnością recepcji wierszy lirycznych w klasie maturalnej, w: Nowoczesne tendencje w dydaktyce literatury i języka polskiego (zbibr.

Przedmiot, istota oraz funkcje dydaktyki

Przedmiotem badań dydaktyki jest wyraźna zdeterminowana działalność społeczna(działalność dydaktyczna) mająca na celu kształcenie i przekształcanie innych ludzi stosownie do zmieniających się historycznie ideałów i celów, potrzeb społecznych.

Dydaktyka - opracowane zagadnienia z ćwiczeń

trudność w zazębianiu się z lekcjami prowadzonymi inną metodą HEURYZY – reguły praktyczne, ukierunkowujące poszukiwania lub umożliwiające znalezienie rozwiązania, wiąże się z wykorzystaniem większego czasu niż na wykorzystanie algorytmu ALGORYTM- niezawodny przepis jak działać, w dydaktyce lepsze nauczanie problemowe niż pamięciowe PROBLEM – poważne zagadnienie , zadanie wymagające rozwiązania, sprawa, kwestia do rozwiązania, wymagające wiedzy do ...

Dydaktyka ogólna ćwiczenia TWP WSP

Przedmiot i zadania dydaktyki analiza podstawowych pojęć: - uczenie się - nauczanie - kształcenie - wychowanie - samokształcenie Dydaktyka – zajmuje się badaniem zorganizowanego tzn.

Dydaktyka-zagadnienia

trudność w zazębianiu się z lekcjami prowadzonymi inną metodą HEURYZY – reguły praktyczne, ukierunkowujące poszukiwania lub umożliwiające znalezienie rozwiązania, wiąże się z wykorzystaniem większego czasu niż na wykorzystanie algorytmu ALGORYTM- niezawodny przepis jak działać, w dydaktyce lepsze nauczanie problemowe niż pamięciowe PROBLEM – poważne zagadnienie , zadanie wymagające rozwiązania, sprawa, kwestia do rozwiązania, wymagające wiedzy do ...