Dwusiarczek węgla

Dwusiarczek węgla

Dwusiarczek węgla – nieorganiczny związek chemiczny z grupy siarczków, siarkowy analog dwutlenku węgla. Czysty dwusiarczek węgla jest bezbarwną łatwo lotną cieczą o lekko słodkawym i przyjemnym zapachu. Przemysłowo stosowany dwusiarczek węgla ma jednak zwykle barwę żółtą i zapach zgniłych rzodkiewek. Opary dwusiarczku węgla mają dwukrotnie większą gęstość od powietrza i dlatego ścielą się po...

Czytaj Dalej

Zatrucie Dwusiarczkiem węgla

Obraz kliniczny zatrucia wziewnego zależy od stężenia dwusiarczku w powietrzu i czasu ekspozycji. Oprócz działania neurotoksycznego dwusiarczek węgla ma również właściwości an-giotoksyczne.

Dwusiarczek węgla

Dwusiarczek węgla  — połączenie siarkiz węglem o wzorze CS2; związek ten otrzymujesię przez przepuszczanie par siarki nad rozżarzonymwęglem (koksem).

Jakie są znane związki węgla?

Na początku XIX wieku twierdzono, że pewien nieznany czynnik odróżnia związki węgla występu­jące w organizmach żywych, bądź przez nie wytwa­rzane, od nieorganicznych związków tego samego węgla, na przykład węglanów bądź węglików. Uważano, że ów nieznany czynnik może stanowić sam w sobie...

Zanieczyszczenia środowiska

ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA. Czym są zanieczyszczenia powietrza? Zanieczyszczeniami powietrza nazywamy wszelkie substancje (gazy, ciecze, ciała stałe), które znajdują się w powietrzu atmosferycznym, ale nie są jego naturalnymi składnikami. Do zanieczyszczeń powietrza zalicza się również substancje będące jego naturalnymi składnikami, ale występujące w znacznie zwiększonych ilościach. Zanieczyszczenia powietrza zostały podzielone na cztery grupy: 1. Gazy i pary ...

Stopy żelaza na tle wykresu żelazo-węgiel.

Żelazo wystepuje w przyrodzie pod postacią związków chemicznych, najczęściej z tlenem... a. Wiadomości podstawowe. Żelazo wystepuje w przyrodzie pod postacią związków chemicznych, najczęściej z tlenem. W technice, poza nielicznymi wyjatkami, stosuje się stopy żelaza z różnymi składnikami, z których najważniejszym jest węgiel: oprócz węgla, techniczne stopy żelaza zawierają zawsze pewne ilości krzemu, manganu, siarki i fosforu, przedostające się do stopu w ...

Przeróbka węgla kamiennego

Węgiel jest pierwiastkiem najczęściej występującym w przyrodzie. Historia wydobycia węgla liczy już ponad półtora wieku, a w 1993 r. jego łączna produkcja osiągnęła 3655 mln ton. Natomiast łączne wydobycie do 1980 r. ocenia się na 140 mld ton, przy czym 60% jego ogólnej produkcji spala się w...

Czym jest Węgiel

Jej produkty to tlenek węgla i rozcieńczony kwas siarkowy: HCOOH + H2SO4 ---> CO + H2SO4*H2O Czterochlorek węgla (tetrachlorometan, (CCl4), popularny środek do prania na sucho , otrzymuje się na skalę przemysłową w wyniku reakcji między dwusiarczkiem węgla a chlorem: CS2 + 3Cl2 ---> CCl4 + S2Cl2 Dichlorodifluorometan, CCl2F2, znany jako freon-12, to bardzo popularny czynnik chłodniczy.

Węgiel

Jednym z najbardziej niezwykłych i najczęściej występujących pierwiastków jest węgiel. Węgiel nazywany bywa niekiedy podstawą życia na Ziemi. Długie łańcuchy bądź pierścienie atomów węgla tworzą szkielety milionów związ­ków chemicznych, w tym tzw. związków organicznych, które stanowią...

Rodzaje żelaza

Żelazo z wielkiego pieca zawiera wiele różnora­kich zanieczyszczeń, takich jak węgiel, siarka, fosfor, bądź krzemiany. Skład zanieczyszczeń zależy zarówno od rodzaju użytej rudy, jak i od zawartości wapienia we wsadzie pieca. Niekiedy do wsadu dodaje się niewielką tylko ilość kamienia wapiennego...

Jak jest wykorzystywany węgiel?

Węgiel jest przede wszystkim popularnym surow­cem energetycznym. W niektórych domach do dziś używa się go do ogrzewania. Obecnie jednak większość węgla zużywana jest w przemyśle lub w elektrowniach. Zanim zaczęto wydobywać na szeroką skalę gaz ziemny, uzyskiwano go z węgla. Dzieje się tak do dziś...

Klasyfikacja i zastosowanie stali

Stal – stop żelaza z węglem plastycznie obrobiony i plastycznie obrabialny o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,06% co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali stopowych zawartość węgla może być dużo wyższa). Węgiel w stali najczęściej występuje w postaci perlitu płytkowego. Niekiedy jednak, szczególnie przy większych zawartościach węgla cementyt występuje w postaci kulkowej w otoczeniu ziaren ferrytu. Stal obok żelaza i węgla zawiera ...

Życie we Wszechświecie

Byłoby chyba dużym zarozumialstwem z naszej strony sądzić, iż w bezkresnych otchłaniach Wszechświata jedna tylko Ziemia stała się kolebką rozwiniętego życia. Istnieje przypuszczalnie wiele podobnych do niej światów, na których narodziło się życie i może nawet doszło do stadium istot...

"Szkice węglem" H. Sienkiewicza

Wawrzon Rzepa, jego niedola:

-> ciemny, nie umie czytać, zacofany, prymitywny, naiwny, nieświadomy swoich praw, pogrążony w pijaństwie, bezmyślnie okrutny,

-> posiada trzy morgi ziemi, dorabia na utrzymanie rodziny pracą w lesie, -> przekroczył wiek poborowy, jest żonaty, nie grozi mu pobór do woj ska...

Polska nowela pozytywistyczna ("Mendel Gdanski", "Szkice weglem")

Opwiadanie "Mendel Gdanski" napisala Konopnicka pod wrazeniem narastajacego w zaborze rosyjskim antysemityzmu, niosacego ze soba pogromy Zydow i rabunek ich mienia przez podburzony motloch miejski. Konopnicka protestowala przeciw nasilajacej sie fali nienawisci i zdziczenia. Sylwetke swego bohatera, prostego...

ŻRÓDŁA POWSTANIA I ROZWOJU MIAST. UWARUNKOWANIA LOKALIZACJI MIAST. ŻRÓDŁA WZROSTU LUDNOŚCI MIEJSKIEJ

ROZWÓJ MIASTA - pojmowany jest zazwyczaj jako wzrost ludnościowy, przestrzenno-urbanistyczny, miejsc pracy i liczby zatrudnionych. Miasta, które wykażą dynamikę ludnościową, mieszkaniową, wzrost liczby zakładów pracy i zatrudnionych w nich ludzi, uważa się za dynamiczne.

Rozwój to nie tylko wzrost...

Historia odkrycia niektórych pierwiastków

Pary siarki z rozżarzonym węglem tworzą dwusiarczek węgla CS2.

Naturalne źródła węglowodorów i ich obróbka - Węgiel kamienny

Bardzo cennym źródłem - zarówno węglowodorów, jak i innych bardziej złożonych substancji organicznych - jest węgiel kamienny. Węgiel jest produktem przemiany roślinnych substancji organicznych na dużych głębokościach, czyli pod ogromnym ciśnieniem, w wysokiej temperaturze i bez dostępu powietrza...

Węgiel kamienny, ropa naftowa i gaz ziem. - POCHODZENIE I SKŁAD CHEMICZNY

WĘGIEL KAMIENNY jest najcenniejszym surowcem energetyczno - chemicznym pochodzenia naturalnego. Powstał z martwych szczątków roślin w wyniku złożonych przemian biochemicznych, geofizycznych i geochemicznych w okresie karbonu, permu i trzeciorzędu. Rozróżnia się cztery rodzaje skał węglowych...

Węgiel kamienny, ropa naftowa i gaz ziem. - WYSTĘPOWANIE

Najbardziej powszechnie występującym paliwem kopalnym jest węgiel kamienny, którego zasoby ocenia się na 330 * 1010 t, co stanowi ok. 80% dostępnych zasobów paliw kopalnych. Największe pokłady węgla kamiennego występują w Rosji(Zagłębia: Donieckie, Peczorskie, Tunguskie, Leńskie, Żyriańskie i in.)...

Węgiel kamienny, ropa naftowa i gaz ziem. - WYDOBYCIE, PRZERÓB I ZASTOSOWANIE

ROPA NAFTOWA I GAZ ZIEMNY:

Przy poszukiwaniu tych surowców stosuje się trzy metody: grawimetryczną i magnetyczną, polegające na mierzeniu różnic siły grawitacji oraz magnetyzmu ziemskiego, oraz metodę sejsmiczną, polegającą na wywoływaniu fal sejsmicznych poprzez detonacje małych ładunków wybuchowych...