Dwusiarczek molibdenu

Czytaj Dalej

Zatrucie Dwusiarczkiem węgla

Obraz kliniczny zatrucia wziewnego zależy od stężenia dwusiarczku w powietrzu i czasu ekspozycji. Oprócz działania neurotoksycznego dwusiarczek węgla ma również właściwości an-giotoksyczne.

Łożyska

grafit, dwusiarczek molibdenu, talk.

Poli(Metakrylan Metylu), tworzywa acelytowe i poliwęglany

Właściwości użytkowe poliacetali modyfikuje się również przez napełnienie tworzywa włóknem szklanym, dwusiarczkiem molibdenu lub politetrafluoroetylenem.

Dwusiarczek węgla

Dwusiarczek węgla  — połączenie siarkiz węglem o wzorze CS2; związek ten otrzymujesię przez przepuszczanie par siarki nad rozżarzonymwęglem (koksem).

MOLIBDEN

MOLIBDEN — bardzo twardy metal o barwiesrebrzystej; w stanie czystym znajduje zastosowanieprzy produkcji żarówek elektrycznychoraz jako składnik stali stopowej (zwłaszczanarzędziowej, szybkotnącej).

Wymień podstawowe grupy składników pokarmowych i omów funkcje, jakie spełniają w organizmie

Do mikroelementów wystarczających człowiekowi w ilościach mniejszych niż 100mg dziennie należą: żelazo, jod, cynk, mangan, miedź, kobalt, molibden, fluor, selen i chrom. Molibden-jest składnikiem niektórych enzymów.

Historia odkrycia niektórych pierwiastków

Pary siarki z rozżarzonym węglem tworzą dwusiarczek węgla CS2.

Tworzywa Sztuczne i Syntetyczne - Charakterystyka wybranych tworzyw sztucznych

Rozpuszcza się w cykloheksanonie, estrach, dwusiarczku węgla.

Tworzywa sztuczne powstające w reakcjach polimeryzacji

Polistyren rozpuszcza się w dwusiarczku węgla, pirydynie, estrach, ketonach, węglowodorach aromatycznych i chlorowanych, jest natomiast odporny na działanie większości kwasów, zasad, roztworów soli.

Czym jest Węgiel

Jej produkty to tlenek węgla i rozcieńczony kwas siarkowy: HCOOH + H2SO4 ---> CO + H2SO4*H2O Czterochlorek węgla (tetrachlorometan, (CCl4), popularny środek do prania na sucho , otrzymuje się na skalę przemysłową w wyniku reakcji między dwusiarczkiem węgla a chlorem: CS2 + 3Cl2 ---> CCl4 + S2Cl2 Dichlorodifluorometan, CCl2F2, znany jako freon-12, to bardzo popularny czynnik chłodniczy.

Zanieczyszczenia powietrza - Zanieczyszczenia w Polsce

t, dwusiarczku węgla (CS2) -20 tys.

Zatrucia ołowiem

Niewiele mniej niebezpieczne są związki chromu, arsenu, baru, boru i berylu, miedzi, niklu, selenu, antymonu, molibdenu, tytanu i inne.

Antarktyda - BOGACTWA NATURALNE

Na Antarktydzie Wschodniej stwierdzono występowanie rud żelaza, cynku, cyny, molibdenu i miedzi, a także węgla kamiennego.

Chiny

Pomimo, że Chiny mają bardzo dużo bogactw naturalnych takich jak ropa naftowa, węgiel kamienny, antyman, wolfram, boksyt, ruda żelaza, cyna, ołów, mangan, rtęć, molibden, sól kamienna, fosforyt, gips i magnez i państwo ma z tego olbrzymie dochody to większość ludności mieszka w biedzie i niedostatku.

Etiopia - Przemysł

Eksploatuje się jedynie złoża złota (Adola) i platyny (Jubdo), choć stwierdzono występowanie rud żelaza, miedzi, cynku, ołowiu, chromu, molibdenu oraz siarki, a podczas ostatnio prowadzonych badań odkryto także ropę naftową.

Skały

Gaz ziemny - mieszanina węglowodorów (głównie metanu -powyżej 75% i etanu), zawiera jako domieszki azot, helowce, tlen, dwutlenek węgla, siarkowodór, dwusiarczek węgla.

Stany Zjednoczone Ameryki - Gospodarka

w regionach eksploatacji ropy naftowej); złoża rud metali w Kordylierach: miedzi (Arizona, Utah, Montana), uranu, molibdenu, wanadu i wolframu (zwłaszcza Arizona, Nowy Meksyk); światowy producent siarki (nad Zatoką Meksykańską), fosforytów (Floryda), soli potasowych i kamiennej; największa produkcja energii elektrycznej na świecie, 2882 TWţh - 1/4 produkcji światowej (12,1 tys.

Ocena skutków zanieczyszczeń powietrza, wód i gleb wywołanych przez działalność człowieka

Wśród czynników toksycznych wywołujących zatrucia zawodowe dominują: ołów i jego związki, dwusiarczek węgla (CS2), związki fluoru i tlenek węgla.

Czosnek

Zawierają one olejek eteryczny i związek siarki - alliinę, która rozpada się pod wpływem enzymu allinazy na allicynę o ostrym zapachu i dwusiarczki allilowe.