Dwuczynnikowa teoria emocji

Czytaj Dalej

Dwuczynnikowa teoria motywacji Herzberga

Motywatory- to takie czynniki, które powodują zadowolenie, a więc motywują.

Czynniki motywacyjne (wewnętrzne): osiągnięcia, uznanie, awans, praca sama w sobie tj. treść pracy, możliwość rozwoju osobistego, odpowiedzialność.

Czynniki higieny- to te, które powodują niezadowolenie z...

Dwuczynnikowa teoria Herzberga

Zastrzeżenia wobec teorii Teoria dwuczynnikowa była krytykowana głownie za metodę badawczą. Sceptycy sugerowali również, że na dwuczynnikowy charakter teorii miał wpływ sposób zadawania pytań przez osoby przeprowadzające wywiady.

Teorie emocji w interakcji społecznej

muszą wykonywać wciąż „pracę nad swoimi emocjami, po to, by wywołać u siebie emocje zgodne z normami. Teoria rytuałów interakcyjnych - Collins Władza i status determinują rodzaje emocji.

TEORIA LITERATURY - Wprowadzenie

Jednym z głównych celów teorii procesu historycznoliterackiego jest wypracowanie zasad periodyzacji dziejów literatury, to znaczy kryteriów wyodrębniania w nich okresów literackich, czyli faz ewolucyjnych o uchwytnych granicach czasowych i charakterystycznej strukturze wewnętrznej.

TEORIA LITERATURY - Przekształcenia semantyczne

Przekształcenia semantyczne

Wszystkie sposoby uwydatniania organizacji językowej wywierają mniejszy lub większy wpływ na formowanie znaczeń wypowiedzi. Nawet elementy brzmieniowe, które w zwykłym porozumiewaniu się służą tylko różnicowaniu znaków językowych i pozbawione są zauważalnej wartości...

TEORIA LITERATURY - Wiersz

, był on wierszem bajki zwierzęcej i ody, potem znalazł wspaniałe zastosowanie w dramacie romantycznym, służąc scenom o wyjątkowym napięciu emocjonalnym (np.

TEORIA LITERATURY - Rymy i strofy

Rymy i strofy

Wiersz polski, niezależnie od sposobu jego budowy, może być rymowany lub nie rymowany, czyli biały. Wiersze rymowane występują znacznie częściej. Rym polega na powtórzeniu jednakowych lub podobnych układów głoskowych na końcu wyrazów umiejscowionych najczęściej w klauzuli, rzadziej przed...

Elementy szczególnej teorii względności

Jednak w zjawiskach atomowych, jądrowych i w astrofizyce spotykamy się z prędkościami zbliżonymi do prędkości światła i wtedy zamiast mechaniki klasycznej musimy stoso-wać mechanikę relatywistyczną opartą na  szczególnej teorii względności opracowanej przez Einsteina.

Kinetyczna teoria gazów i termodynamika I

Gaz doskonały: •  objętość cząsteczek gazu jest o wiele mniejsza niż objętość zajmowana przez gaz, •  zasięg sił działających między dwoma cząstkami jest o wiele mniejszy niż  średnia odległość międzycząsteczkowa.

Kinetyczna teoria gazów i termodynamika II

Średnia droga swobodna to inaczej  średnia odległość między miejscami kolejnych zderzeń. Zależy od rozmiarów cząsteczek i od ich liczby w jednostce objętości. Rozpatrujemy cząstkę kulistą o  średnicy d. Zderzenie będzie miało miejsce gdy odle-głość między środkami będzie mniejsza niż d...

„SZEWCY” I. WITKIEWICZA - TEORIA CZYSTEJ FORMY W TEATRZE

Teoria czystej formy dotyczyła wyłącznie teatru i przeciwstawiała się tradycji - zarówno dramatowi naturalistycznemu, jak i symbolicznemu.

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE - Teorie organizacji i zarządzania

W tym zakresie na rozwój zarządzania strategicznego wpływ mają: teoria behawio­ralna, ilościowa teoria zarządzania oraz podejście sytuacyjne.

Zarządzanie strategiczne a teoria firmy

Wśród teorii firmy wywodzących się z cyberne­tyki można wyróżnić teorie przedsiębiorstwa systemowe (teoria systemów), modele konku­rencji oparte na teorii gier oraz modele optymalizacyjne.

Teorie zadowalającego zachowania

Teorie zadowalającego zachowania wiążą się z niepełną informacją, trudnością identyfikowania najkorzystniejszych okazji oraz z ograniczoną skłonnością do podejmowania ryzyka.

Teorie struktury kapitału

Próbują odpowiedzieć na pytanie, czy firma może zwiększać swoją wartość rynkową, obniżając średnioważony koszt kapitału poprzez różnicowanie jego struktury.

Teorie rynku doskonałego

Teoria MM wykazuje, że ich suma pozostaje identycznym aktywem bez względu na rodzaj podziału między nimi. - Teoria F.

Teoria wyboru kolejności źródeł finansowania

Drugim założeniem tej teorii jest, to iż: jeżeli konieczne jest zewnętrzne finansowanie, przedsiębiorstwa w pierwszej kolejności emitują papiery dłużne, a dopiero po wyczerpaniu się tych możliwości pozyskiwania kapitału emitują nowe akcje;