Dwuczynnikowa teoria emocji

Stworzona przez S. Schachtera teoria, która opisuje w jaki sposób dochodzi w umyśle człowieka do poznania i zrozumienia własnych emocji. W powszechnym przekonaniu emocje jawią się nam "po prostu" w introspekcji. Doznajemy na przykład radości lub gniewu, bo są to "naturalne" reakcje na pewne powszechne sytuacje. Jak jednak dochodzi do tego, że te emocje przeżywamy? Na to pytanie odpowiedział...

Czytaj Dalej

Emocje i motywacje

Singer: Pomimo wielu słabości eksperymentów przeprowadzanych w owych czasach, teoria etykietowania poznawczego odegrała niezwykle istotną rolę, a kolejne badania poznawczych aspektów emocji w dużym stopniu przyczyniły się do zrozumienia zaburzeń emocjonalnych oraz do rozwoju sposobów ich leczenia.

Teorie emocji w interakcji społecznej

muszą wykonywać wciąż „pracę nad swoimi emocjami, po to, by wywołać u siebie emocje zgodne z normami. Teoria rytuałów interakcyjnych - Collins Władza i status determinują rodzaje emocji.

STRATEGIE BUDOWY EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH, CZYLI JAK POWSTAJĄ TEORIE? - Strategia dedukcyjna

postulat budowania teorii wyjaśniającej w formie systemu dedukcyjnego (ścisłego lub przybliżonego), tak rozumiana teoria jest zbiorem konsekwencji przyjętych aksjomatów (sformułowanych hipotez) i zawiera twierdzenia na 3 szczeblach ogólności, ułożonych w porządku hierarchicznym: aksjomaty (postulaty wyjściowe teorii) lub twierdzenia wysoce abstrakcyjne i z nich wyprowadzane są wszystkie inne twierdzenia teoretyczne średniego ...

Poglądy dotyczące powstania życia na Ziemi

, kiedy teorie wieczności życia walczyły o prymat z samorództwem Fryderyk Engels tworzył podstawy pod współczesną naukową hipotezę powstania życia, wykazując jednocześnie idealistyczne założenia i naukowe błędy wcześniejszych teorii.

Kim był Albert Einstein i na czym poległa jego teoria względności?

Einstein przystąpił do pracy nad uogólnieniem tej teorii opisującej zachowanie ukła­dów, które zmieniają prędkość ruchu względnego - tzn. Jednak teoria kwan­tów opisywała świat raczej w kategoriach prawdo­podobieństwa, co z kolei nie przekonywało Einsteina.

Emocje

„Boję się, bo wiem, ze wilki są niebezpiecznymi zwierzętami" Znak emocji: Emocje mogą występować w dwóch głównych formach: - ujemnej (cierpienie, przykrość, niezadowolenie) - dodatniej (rozkosz, przyjemność, zadowolenie) cechą charakterystyczną emocji ujemnej jest wytwarzanie tendencji do Procesy emocjonalne różnią się od siebie, co wiąże się z różnorodnością czynników je wywołujących i ...

Teoria homeostazy

Teoria przystosowania, która zwraca uwagę na dynamiczny aspekt homeostazy, to znaczy, że równowaga raz osiągnięta nie utrzymuje się nadal siłą bezwładności, lecz wymaga stałej aktywności organizmu w celu jej podtrzymania.

Teoria postępowania konsumenta

Teoria zachowania konsumenta jest koncepcją, w której zakłada się, zachowanie jako zorientowane na określony cel, na środek zaspokojenia potrzeby. Maslowa Współczesna teoria postępowania konsumenta jest oparta na trzech podstawowych twierdzeniach: 1.

Podstawowe pojęcia organizacji i zarządzania (Ewolucja teorii organizacji i zarządzania)

Ten obraz właściwy jest dla większości kierunków współczesnych zorientowanych systemowo i sytuacyjnie, a także najnowszych koncepcji organizacji jako systemów gry społeczno-politycznej o podział zasobów rzeczowych, informacji i władzy, rozwijanych na podstawie dorobku takich dyscyplin naukowych, jak teoria systemów i cybernetyka, teoria polityki, socjologia, teoria podejmowania decyzji.

Teorie zmiany i rozwoju politycznego w XX wieku

Kompleksowa teoria systemów a zmiana polityczna: Teoria ta krytykuje sposób rozumowania teoretyków i komentatorów, którzy przedstawiają okres po upadku komunizmu jako „koniec historii” a demokrację liberalną jako docelowy model organizacji politycznej dla świata, który wynika z logiki racjonalności, modernizacji i globalizacji.

Teorie motywacji.

W nauce organizacji i zarządzania wyróżnia się trzy punkty spojrzenia na motywacje, a mianowicie:  Teoria treści  Teoria procesu  Teoria wzmocnienia Teoria treści: Teoria potrzeb A.

Socjologia - pytania i odpowiedzi

Podział na teorie struktur społecznych: - teorie zmiany społecznej, - teorie zachowań zbiorowych, - teorie zachowań indywidualnych.

Teoria epicykli i deferentów

Niewielkie poprawki do teorii Ptolemeusza usiłowali wprowadzić dopiero w XIII i XIV stuleciu astronomowie arabscy. 1375) zaproponował niemal taką samą konstrukcję, jaką dwa wieki później posłużył się Mikołaj Kopernik już w teorii heliocentrycznej.

Mimiczne wyrazy emocji

Badania Darwina nad mimiką miały wielki wpływ na ten rodzaj usta­leń w wielu dziedzinach; my skoncentrujemy się na jego twierdzeniu, że podstawowe emocje przenoszone za pomocą wyrazu twarzy są uni­wersalne — wszyscy ludzie wszędzie wyrażają (lub kodują) te emocje w ten sam sposób i wszyscy potrafią zinterpretować (czy zdekodować) je z jednakową dokładnością.

Teorie handlu zagranicznego

Teoria Ricarda została w późniejszym czasie rozwinięta między innymi o ujęcie pieniężne - biorące pod uwagę koszt pracy, wielkość płac, cenę danego towaru, a także o jej zastosowanie przy wymianie większej ilości produktów.

Psychologia społeczna - ważne pojęcia

Dwuczynnikowa teoria emocji to koncepcja, zgodnie z którą doznanie emocji jest rezultatem dwufazowego procesu spostrzegania siebie - najpierw ludzie doświadczą pobudzenia fizjologicznego, a następnie poszukują dla niego odpowiedniego wyjaśnienia; jeśli przypisują to pobudzenie źródłu mającemu naturę emocjonalną, przeżywają odpowiednią emocję (np.

TEORIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Zarówno zjawisko „krążenia elit” w teorii Pareto jak i zasada indywidualizmu i socjalizmu w teorii Kelles-Krauza są podstawową siła motoryczną wszystkich przemian społecznych.

Koncepcja Demokryta - Demokryt z Abdery, (ok. 460 - 370 p.n.e.)

Na gruncie nowoczesnej teorii atomistycznej sformułowana została teoria kinetyczna materii (C. Hume) oraz teorii fizycznych (atomistyczna teoria budowy materii).

ZESTAWIENIA, ZAGADNIENIA FILOZOFII DRUGIEGO OKRESU

350, Arystoksen z Tarentu, twórca teorii muzyki, ok. Także i u Platona sporne jest to, co najważniejsze: teoria idei.

KONSTRUKCJA, TYPY I FUNKCJE TEORII W NAUCE O POLITYCE - TEORIA W JĘZYKU NAUKOWYM

Teoria może być traktowana jako historia myśli politycznej, historia stosunków politycznych – badacze posługują się terminem teoria, analizując historię wybranych poglądów podzielanych w danym czasie Metodologia – czyli jako analiza teorii jako rezultatu działalności badawczej Podejście heurystyczne: gdy teorie traktuje się tak, jakby była paradygmatem będącym „sposobem w jaki należy ...