Dumping socjalny

Czytaj Dalej

Rozwój nowoczesnych idei politycznych i socjalnych

Gdybyśmy, opisując rozwój idei socjalnych, ekonomicznych i politycznych, weszli w głąb dzisiejszych dyskusji, zabrnęlibyśmy w sprawy nazbyt sporne, niż na to pozwalają rozmiary i cele tej książki.

Adm. zdrowia, zatrudnienia i spraw socjalnych

Na czele adm. zdrowia i opieki społ. stoi Min. Zdrowia i Opieki Społ., do jego zadań należy: ochrona zdrowia i rehabilitacja ludności, organizowanie służby zdrowia, krwiodawstwa, opracowywanie form zapobiegania chorobom i urazom w związku z pracą, nadzór nad poziomem świadczeń profilaktyczno-leczniczych...

PRACA SOCJALNA

W nie­których państwach pracownicy socjalni zajmują się także przydzielaniem klientom pomo­cy materialnej, jak to ma miejsce w Polsce, w innych, np.

CELE PRACY SOCJALNEJ W UJECIU MIEDZYNARODOWYM

- ułatwianie włączenia marginalizowanych, społecznie wykluczonych, słabych i zagrożonych grup ludzi.

- przeciwdziałanie barierom, nierówności i niepełnosprawnością istniejącym w społeczeństwie

- praca z jednostkami, rodzinami, grupami i społecznościami oraz ich mobilizowanie na rzecz wzbogacenia...

METODY PRACY SOCJALNEJ

Cele pracy socjalnej są realizowane w odniesieniu do indywidualnej i grupowej ak­tywności człowieka z wykorzystaniem trzech podstawowych metod: 1) indywidualnych przypadków, 2) grupowej, 3) środowiskowej, oraz takich technik, jak psychoterapia, po­radnictwo, mediacja, rzecznictwo i innych opartych na kontaktach interpersonalnych między pracownikami socjalnymi a osobami wspomaganymi, zwanymi klientami lub użytkownikami usłu

METODY PRACY SOCJALNEJ - METODA INDYWIDUALNYCH PRZYPADKÓW

Założenia metody pracy socjalnej na rzecz jednostki i jej rodziny, jej rys teoretyczny, założenia aksjologiczne oraz zasady praktycznego działania sformułowała Mary Richmond, amerykańska działaczka społeczna, prekursorka pracy socjalnej.

METODY PRACY SOCJALNEJ - METODA GRUPOWA

Współczesny amerykański i angielski dorobek pracy socjalnej w zakresie metody gru­powej, wzbogacany także w innych krajach, zawiera wiele jej definicji, przeznaczeń i tech­nik.

METODY PRACY SOCJALNEJ - METODA ŚRODOWISKOWA

Metoda środowiskowa, to inaczej mówiąc organizowanie społeczności lokalnej dla zadań socjalnych (społeczno-wychowawczych).

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PROJEKTU SOCJALNEGO

Rodzaje projektów socjalnych: a) indywidualne, odnoszą się do jednostek i stosowane są w indywidulnym toku prowadzenia przypadku, czasem jako uzupełnienie metody umowy(kontraktu socjalnego)z podopiecznym; b) grupowe, skierowane są do grupy lub większej zbiorowości odbiorców; c) instytucjonalne odnoszą się do placówek, kreują ich powstanie oraz zmierzają do modyfikacji ich funkcjonowania.

MODELE PRACY SOCJALNEJ - Model psychospołeczny

Był pierwszy jaki opracowano i zastosowano w praktyce pracy socjalnej. Takie rozumienie pracy socjalnej jest bliższe koncepcjom polskiej szkoły pedagogiki społecznej wypracowanym już w okresie międzywojennym przez Helenę Radlińską.

MODELE PRACY SOCJALNEJ - Model funkcjonalny

Cechą charakterystyczną funkcjonalnego modelu była tendencja do poszukiwania rozwiązań systemowych, usprawniających funkcjonowanie człowieka w środowisku, ograniczanie uzależniającego wpływu pracownika socjalnego na przebieg działań naprawczych w procesie pomocy, w który zaangażowane są różne agencje, zgodnie z kryterium funkcjonalnym.

MODELE PRACY SOCJALNEJ - Model behawioralny

Stosowanie podejścia behawiorystycznego w pracy socjalnej upowszechniło się dlatego że stosowane techniki działania okazały się w wielu przypadkach bardzo skuteczne są one konkretne a ich stosowanie często bywa mniej kosztowne ponieważ wymaga mniej czasu i wysiłków niż podejścia tradycyjne.

Gerontologia: Płaszczyzny procesu starzenia się - Płaszczyzna społeczno – socjalna

Określają (co oczywiste) warunki ekonomiczne, ale też możliwości uczestniczenia w życiu zbiorowym, stopień degradacji więzi rodzinnych i środowiskowych, a także relacji międzypokoleniowych. Ponadto liczą się wszelkie przejawy dyskryminacji ludzi starszych.

Dobre kontakty z innymi ludźmi, sposób...

Związek pracy socjalnej z pedagogiką społeczną

) wymaga wysiłków samego "pacjenta" i jego rodziny w braniu sprawy we własne ręce; swoista psychoterapia, pobudzająca "pacjenta" jest tu podstawowym narzędziem pracownika socjalnego - czymże jednak jest operowanie nią, jeśli nie nawiązywaniem stosunku wychowawczego między "pacjentem" a pracownikiem socjalnym.

PRAWA SOCJALNE I EKONOMICZNE

Wśród innych uprawnień wynikających z traktatów zwraca uwagę zapis, w myśl którego każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej zdrowie i dobrobyt jemu i jego rodzinie, włączając w to wyżywienie, odzież, mieszkanie , opiekę lekarską i konieczne świadczenia socjalne, oraz prawo do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, choroby, niezdolności do pracy, wdowieństwa, starości lub utraty środków do życia w inny sposób od niego ...

PRAWA SOCJALNE I EKONOMICZNE - PRAWO DO PRACY

Należą do nich: 1) prowadzenie polityki pełnego zatrudnienia – Pakt mówi tutaj o opracowaniu programów polityki i metod zdolnych zabezpieczyć pełne i produktywne zatrudnienie w warunkach gwarantujących jednostkom korzystanie z podstawowych swobód politycznych i ekonomicznych, a Karta Socjalna zobowiązuje państwa do utrzymania jak najwyższego i stabilnego poziomu zatrudnienia w celu osiągnięcia pełnego zatrudnienia; 2) porady i kształcenie ...

PRAWA SOCJALNE I EKONOMICZNE - PRAWO DO ODPOWIEDNICH WARUNKÓW PRACY

Karta Socjalna zobowiązuje państwa – strony, by w celu zabezpieczenia efektywnego korzystania z tego prawa wydały odpowiednie regulacje prawne , działały na rzecz stosowania tych przepisów poprzez środki kontroli oraz prowadziły konsultacje z odpowiednimi organizacjami pracowników i pracodawców na temat podjęcia działań dla polepszenia warunków zdrowia i bezpieczeństwa w przemyśle.

PRAWA SOCJALNE I EKONOMICZNE - PRAWO DO ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Państwa – strony Karty Socjalnej zobowiązują się: 1) stworzyć lub utrzymać system zabezpieczenia społecznego; 2) utrzymać go na zadowalającym poziomie; 3) dążyć do stopniowego podnoszenia poziomu zabezpieczenia społecznego; 4) podjąć kroki, aby w wyniku dwustronnych lub wielostronnych porozumień międzynarodowych albo innych środków, zagwarantować jednakowe traktowanie własnych obywateli i obywateli innych państw – stron w zakresie prawa do ...

PRAWA SOCJALNE I EKONOMICZNE - PRAWO RODZINY DO OCHRONY I POMOCY

Karta Socjalna formułuje prawo matki i dziecka do socjalnej i ekonomicznej ochrony oraz stanowi, że państwa – strony powinny podjąć „odpowiednie i niezbędne środki” dla zagwarantowania skutecznej realizacji tego prawa, włączając w to utworzenie lub utrzymanie odpowiednich instytucji lub służb.

PRAWA SOCJALNE I EKONOMICZNE - PRAWO DO ODPOWIEDNIEGO POZIOMU ŻYCIA

Karta Socjalna, która nie formułuje co prawda odrębnego prawa do odpowiedniej stopy życiowej, ustanawia prawo do korzystania z dobrodziejstw usług socjalnych.