Dumping socjalny

Dumping socjalny – specyficzne podejście do pojęcia dumpingu, z innej niż tradycyjnie stricte towarowej strony. Pojęcie charakteryzuje sytuację, w której konkurencyjność marki lub produktu podnoszona jest nie w wyniku czystych zasad takich, jak choćby wzrost wydajności i produkcyjności zasobów ekonomicznych, zaś w wyniku niskich płac i braku zabezpieczenia socjalnego dla pracowników. W...

Czytaj Dalej

Rozwój nowoczesnych idei politycznych i socjalnych

Gdybyśmy, opisując rozwój idei socjalnych, ekonomicznych i politycznych, weszli w głąb dzisiejszych dyskusji, zabrnęlibyśmy w sprawy nazbyt sporne, niż na to pozwalają rozmiary i cele tej książki.

METODY PRACY SOCJALNEJ - METODA GRUPOWA

Współczesny amerykański i angielski dorobek pracy socjalnej w zakresie metody gru­powej, wzbogacany także w innych krajach, zawiera wiele jej definicji, przeznaczeń i tech­nik.

PRAWA SOCJALNE I EKONOMICZNE - PRAWO RODZINY DO OCHRONY I POMOCY

Karta Socjalna formułuje prawo matki i dziecka do socjalnej i ekonomicznej ochrony oraz stanowi, że państwa – strony powinny podjąć „odpowiednie i niezbędne środki” dla zagwarantowania skutecznej realizacji tego prawa, włączając w to utworzenie lub utrzymanie odpowiednich instytucji lub służb.

Dumping

W praktyce cła, zawy­żone w stosunku do marży dumpingu, jak i samo postępowanie antydum­pingowe (wyjaśniające, czy rzeczywiście miały miejsce dumping oraz szkoda lub jej groźba) często stają się dodatkową przeszkodą w handlu.

Dumping

Rodzaje Można wyróżnić trzy rodzaje dumpingu: dumping sporadyczny: jest to sporadyczne sprzedawanie produktu za granicę po cenach niższych od kosztów wytworzenia.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Pracodawcy uważają obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za zbytnią ingerencję państwa w sferę gospodarki jednak wraz z dostosowywaniem prawa pracy do wymogów UE będzie się to zmieniać podobnie jak obowiązek świadczeń socjalnych pracodawców wobec pracowników.

Praca socjalna- ogólnie

w wyżej wymienionej rodzinie praca socjalna, której celem jest trening w zakresie radzenia sobie z problemami życia codziennego), 4) osiągnięcie bardziej satysfakcjonującego poziomu i jakości życia poprzez wspomaganie w rozwiązywaniu problemów, problemów pokonywaniu trudności, czyli cel promocyjny, Stanowiska po studiach (praca socjalna): samodzielny pracownik socjalny (praca socjalna), konsultant doradca społeczny - animator aktywności społecznej ...

Psychopatologia a praca pracownika socjalnego.

Z takimi problemami spotyka się praca socjalna, głównie pracownik socjalny, spotyka się z rodzinami bądź poszczególnymi osobami poważnie dotkniętymi bezrobociem, alkoholizmem i ubóstwem.

Opieka społeczna w Polsce

1 mówi: Pracownikiem socjalnym może być osoba, która posiada dyplom pracownika socjalnego lub ukończyła studia wyższe o kierunkach: praca socjalna, polityka społeczna, resocjalizacja, socjologia, pedagogika i psychologia.

Praca socjalna w ciągu życia

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która posiada: dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna, ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.

Unia Europejska - ogólne informacje

Rozpoczynając pracę w jednym z krajów członkowskich będziemy mieli dostęp do wszelkich uprawnień socjalnych przewidzianych dla jego obywateli, takich jak ubezpieczenia, prawo do emerytury, ochrony socjalnej i prawnej.

Istota polityki socjalnej.

Problemy socjalne potraktowane zostały jako rzecz drugoplanowa, czego dowodem jest Traktat rzymski z 1957 roku, w którym jest niewiele zapisów dotyczących polityki socjalnej.

Pracownik socjalny

pracownik socjalny; specjalista zaj­mujący się zawodowo zaspokajaniem potrzeb socjalnych człowieka za po­mocą metod pracy socjalnej.

STRUKTURA DZIAŁU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - Obsługa socjalna

ekonomicznych nie jest zainteresowany w praktyce funkcjonowaniem działu obsługi socjalnej, raczej nalega na jego oszczędnościowe działania, tym bardziej, że jest to dział niedochodowy, „budżetowy”.

Opinie Polaków o przestrzeganiu praw człowieka

  Najwięcej zastrzeżeń respondenci mają do realizacji prawa • do zabezpieczenia minimum socjalnego, • praw dziecka • zapewnienia samorządności lokalnej.

Socjologia polityki i socjalizacja polityczna Floriana Znanieckiego - Typ „człowieka pracy”

- dążąc do coraz wyższych stanów socjalnych, człowiek pracy pragnie wprawdzie, aby stany socjalne których jeszcze nie osiągnął były mu łatwo dostępne, oburza się na wszelkie kryteria wartości ludzkiej, które torują mu drogę.

PRACA SOCJALNA

W nie­których państwach pracownicy socjalni zajmują się także przydzielaniem klientom pomo­cy materialnej, jak to ma miejsce w Polsce, w innych, np.

METODY PRACY SOCJALNEJ

Cele pracy socjalnej są realizowane w odniesieniu do indywidualnej i grupowej ak­tywności człowieka z wykorzystaniem trzech podstawowych metod: 1) indywidualnych przypadków, 2) grupowej, 3) środowiskowej, oraz takich technik, jak psychoterapia, po­radnictwo, mediacja, rzecznictwo i innych opartych na kontaktach interpersonalnych między pracownikami socjalnymi a osobami wspomaganymi, zwanymi klientami lub użytkownikami usłu

METODY PRACY SOCJALNEJ - METODA INDYWIDUALNYCH PRZYPADKÓW

Założenia metody pracy socjalnej na rzecz jednostki i jej rodziny, jej rys teoretyczny, założenia aksjologiczne oraz zasady praktycznego działania sformułowała Mary Richmond, amerykańska działaczka społeczna, prekursorka pracy socjalnej.

METODY PRACY SOCJALNEJ - METODA ŚRODOWISKOWA

Metoda środowiskowa, to inaczej mówiąc organizowanie społeczności lokalnej dla zadań socjalnych (społeczno-wychowawczych).