Duchowo

Duchowo

Czytaj Dalej

DROGI ŻYCIA DUCHOWEGO

droga dziecięctwa duchowego); w znaczeniu ściślejszym — stopień rozwoju lub okres życia duchowego (-» duchowość religijna) w dążeniu do -» doskonałości (III).

AUTOBIOGRAFIA DUCHOWA

kult męki Pańskiej Anieli z Foligno, mist, zaślubiny duchowe Teresy Wielkiej, drogę dziecięctwa Teresy od Dzieciątka Jezus, ideę czci Bożego Serca Małgorzaty Marii Alacoque); osobisty charakter relacji i oparcie treści na własnym doświadczeniu wewn.

DUCHOWY POSTĘP

niekiedy wtórnym nawróceniem; warunkowany jest także różnicami wynikającymi z naturalnego wyposażenia jednostki, ułatwiającymi bądź utrudniającymi dalszy rozwój ; towarzyszą mu również przekształcenia, zmiany intensywności, zastoje w duchowym rozwoju, uzależnione od swoistych prawidłowości życia duchowego i zmieniających się okoliczności, zwł.

BIOGRAFIA DUCHOWA

stawała sięklasycznym podręcznikiem doktryny duchowości rei. , któraautorowi pozwoli przedstawić poprawnie przeżycia duchowebohatera, wytłumaczyć występujące w nich treści oraz rozgraniczyćpierwiastek naturalny od nadprzyr.

Literatura duchowa i ascetyczna

1695), jezuita, w swoich rozprawach o spowiedzi dał też traktat o kierownictwie duchowym. W połowie XVIII wieku literatura duchowa w Polsce nie zajmowała się świętością chrześcijańskiegożycia, lecz sposobami walki z grzechami i wadami.

Pobożność i literatura duchowa

Wcześniej niż we Francji i lepsza literatura duchowa pojawiła się w Anglii i Niemczech. Zmartwychwstaniec, Piotr Semenenko,stworzył specyficzną formę duchowości, prowadzącą człowieka od modlitwy do Chrystusa, przez modlitwęz Chrystusem, do przemiany siebie w Chrystusa.

DZIECIĘCTWO DUCHOWE

BAC 44, Ma 1948, 765-828); Teresa Wielka zalecała nawet „olbrzymom duchowym", aby stawali się dziećmi (Życie, w: Dzieła, Kr 1962, II 172,189,192), a w Polsce K. Odrodzenie duchowe, Prz 1927); J. Joret, L'enfance spirituelle, P 1930 (Dziecięctwo duchowe, Lw brw); A.

Ks Jan Berhtier Testament duchowy – streszczenie cz. III

W obecnych czasach jako duchowi spadkobiercy ks Jana Berthiera jesteśmy zobowiązani do zachowania jego słów i powinniśmy się troszczyć o to, aby jego spuścizna, którą nam poleca było rzeczywiście szanowana i przestrzegana.

Czas niepokoju duchowego, głodu, idealizmu, świętości i sensu. Podejmij próbę porównania naszego końca stulecia z ubiegłym - esej.

Czas niepokoju duchowego, głodu, idealizmu, świętości i sensu. Gdybym miał wskazać, która postać naszego końca wieku stanowi duchowy pomost łączący nas z następną epoką kultury i cywilizacji, wskazałbym na Jana Pawła II.

NARÓD JAKO WSPÓLNOTA DUCHOWA

Uczestniczymy w duchowej kulturze narodu, znamy myśl polityczną, wiemy że Polacy są z tą ziemią związani. Żeby być Polakiem trzeba nie tylko nie tylko identyfikować się z ojczyzną, ale trzeba uczestniczyć w duchowej kulturze tego narodu, należy uznać dane terytorium za swoją ojczyznę.

GRZECH przeciw DUCHOWI ŚWIĘTEMU

Chrostowski, Bluźnlerstwo przeciw Duchowi Świętemu (Mt 12,31 n. Fessard, Bluźnlerstwo przeciwko Duchowi Świętemu, Com 10(1990) z.

Czas niepokoju duchowego, głodu, idealizmu, świętości i sensu. Podejmij próbę porównania naszego końca stulecia z ubiegłym.

Gdybym miał wskazać, która postać naszego końca wieku stanowi duchowy pomost łączący nas z następną epoką kultury i cywilizacji, wskazałbym na Jana Pawła II.

Co oznacza termin kultura duchowa

Kultura duchowa obejmuje wytwory symbolizujące dążenia ludzkie do ideałów piękna, dobra, sprawiedliwości, prawdy, wolności, równości itp.

Komunia święta duchowa

Ci wszyscy, którzy chcą duchowo mieć udział w Ciele Chrystusa, powinni się do tego tak przygotować jakby uczestniczyli we Mszy św.

FOTOGRAFIA DUCHOWA

Efekt zaś fotografii duchowej wyjaśnia się dwojako: jako efekt fotografiimyślowej n.

Stosunek władzy świeckiej i duchowej w świetle wypowiedzi cesarzy i papieży

Zarówno cesarstwo i papiestwo miało ambicję by przejąć panowanie nad światem co doprowadzało ich do licznych sporów. Papiestwo wierzyło, iż biskup Rzymu jest następcą św. Piotra (najważniejszego wśród apostołów, któremu Chrystus powierzył kierowanie swym kościołem na ziemi). Fakt ten miał być...

Kultura duchowa

To wytwór dążeń jednostek do ideałów piękna , dobra ,prawdy , sprawiedliwości, to zespoły wyobrażeń , dzielą sztuki, symbole , obyczaje zwyczaje, a także symboliczne przedmioty w których zawarta jest idea np. flaga narodowa, hymn, godło państwa.

CIEMNOŚĆ DUCHOWA

W teologii -brak światła wewn., będący:

° przyczyną albo skutkiem niewłączenia się w zbawcze dzieło Chrystusa (-» światłość—ciemność),

° rodzajem próby w rei. życiu wewn., stanowiącej jego normalny etap rozwojowy (->noc zmysłów — noc umysłu).

ODRODZENIE DUCHOWE

Od stanu kleru i jego aktywności zależało w najwyższym stopniu stwierdzone dla tego okresu duchoweodrodzenie katolicyzmu.

ODRODZENIE DUCHOWE - Nowe zgromadzenia zakonne

W latach sześćdziesiątych XIX wieku powstały tak licznie, jak nigdy przedtem. Od 1850 do 1860 rokuotrzymały papieskie zatwierdzenie 42 kongregacje zakonne, a w latach 1862-1865 aż siedemdziesiąt cztery.Zajmowały się głównie nauczaniem, opieką nad chorymi i niesieniem pomocy ludziom...