Drżenie

Czytaj Dalej

Drżenie w chorobie Parkinsona

Drżenie uchodzi w literaturze za najczęstszy objaw neurologiczny choroby Parkinsona, który występuje u ok. 70% pacjentów. Przy czym dominuje tak zwane drżenie spoczynkowe, które pojawia się podczas rozluźnienia i przede wszystkim we wczesnym stadium choroby, a zostaje zniesione przez wykonywanie czynnych...

Drżenie mięśniowe

Przebieg wszystkich ruchów nawet u zdrowych osób obciążony jest drżeniem, określanym jako drżenie fizjologiczne. Łatwo można się o tym przekonać, trzymając w wyciągniętej ręce drążek. Nawet jeżeli staramy się utrzymać nieruchomą pozycję ręki, można wyraźnie zaobserwować drżenie zakończenia...

FIZJOTERAPIA W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA DRŻENIA

Dla pacjentów, szczególnie dla tych z dominującym drżeniem, objaw ten stanowi wyjątkowo przykrą dolegliwość, która nasila się w czasie emocji. Za pomocą rehabilitacji nie udaje się zmniejszyć drżenia. Z pacjentami należy prowadzić rozmowy na temat możliwości zahamowania drżenia poprzez ruchy celowe...

Drżenie mięśniowe

Ważną rzeczą jest, aby w przebiegu mięśnia zwrócić uwagę na obecność drżeń pęczkowych. Drżenie pęczkowe i włókienkowe występuje w mięśniach, które ulegają zanikowi na skutek uszkodzenia neuronu obwodowego, najczęściej w przebiegu powolnej choroby w komórkach rogów przednich rdzenia lub jąder...

Drżenia zamiarowe

drżenia zamiarowe; nieregularne, grubofaliste drżenie kończyn górnych, pojawiające się lub nasilające w czasie ruchów zamierzonych (objaw uszko­dzenia móżdżku).

Drżenia

drżenia; ruchy mimowolne, zazwy­czaj rytmiczne i o niewielkiej ampli­tudzie, spowodowane naprzemiennymi ruchami mięśni antagonistycznych.

Drżenia o charakterze trzepotania

drżenia o charakterze trzepotania; grubofaliste ruchy rąk, przypomina­jące ruchy skrzydeł ptaka (charaktery­styczne dla choroby Wilsona).

Drżenia pęczkowe

drżenia pęczkowe; widoczne przez skórę, nieregularne, powtarzające się, samoistne skurcze mięśni nie doprowa­dzające do efektu ruchowego koń­czyny, stanowiące objaw uszkodzenia komórek ruchowych rdzenia.

Drżenia włókienkowe

drżenia włókienkowe; skurcze poje­dynczych włókien mięśniowych, nie­widoczne gołym okiem, a uchwytne jedynie w obrazie emg w postaci spontanicznych potencjałów (objaw uszkodzenia komórek ruchowych rdzenia).

Drżenie

{tremor); rytmiczne, regularne, o małej amplitudzie ruchy naprzemienne różnych części ciała, zwykłe dalszych części kończyn (dłonie, stopy), ale także głowy, żuchwy lub języka. D. występuje w chorobach zaburzających czynność układu pozapiramidowego i móżdżku (np. choroba Parkinsona, —> choroba...

Drżenie mięśniowe

[tiemor musculorum, muscular tremor); szybkie, krótkotrwale, nieregularne skurcze całych pęczków włókien mięśniowych (d. pęczkowe, fascykulacje) lub pojedynczych włókien mięśniowych (d. włókienkowe, fibryłacje), występujące w spoczynku, spontanicznie lub po prowokacji mechanicznej (opukiwanie mięśnia...