Drugie imię

Drugie imię (w terminologii angielskojęzycznej stosuje się także pojęcie: imię lub imiona środkowe) – imię nadawane dziecku, zwykle położone między jego pierwszym (głównym) imieniem a nazwiskiem. Używane jako element pełnego imienia danej osoby, głównie w Europie i krajach o kulturze...

Czytaj Dalej

Chrzest dzieci dawniej a dziś

Zdarzało się również, że nadawano dwa imiona, jedno "przeniesione" i drugie "rodzinne", popularne w danej okoli¬cy lub po prostu modne. Biała szata powinna być przyniesiona przez chrzestnych dla każdego dziecka osobno, a nie przekładana z jednego dziecka na drugie.

Metoda Weroniki Sherborne w rewalidacji dziecka niepełnosprawnego

ruch „z”- to takie ćwiczenia ruchowe, w których jeden z partnerów jest bierny, drugi zaś aktywny i opiekuńczy względem niego.

Typy stosunków społecznych

Spotykamy przypadki mieszane, gdzie może występować i jedna, i druga motywacja. biznesmenem, a drugi nauczycielem, jeden może być sławnym muzykiem rockowym, a drugi technikiem od nagłośnienia.

Szkolnictwo w drugiej Rzeczypospolitej

Drugi fakt utrudniający opis drugiej Rzeczypospolitej to zróżnicowanie, we wszystkich dziedzinach, ziem znajdujących się od około 1918 roku na mapie Europy pod nazwą Polski.

ZWIERCIADŁO

Speculum ęxemplorum, po raz drugi, rozszerzone o 160 opowieści, w 1603, w opracowaniu jezuity nm.

AKT LUDZKI

modlitwy błagalnej czy przebłagalnej, w drugim zaś formę modlitwy dziękczynnej lub oddania się; również jaźń ludzka skłania się w jednym z wymienionych kierunków: w pierwszym przypadku przeżywa zależność, często posuniętą aź do przygnębienia, w drugim natomiast — bezpośredniość bliską poufałości.

Spółki osobowe

Z drugiej jednak strony założenie spółki cywilnej jest najtańsze biorąc pod uwagę koszty rejestracyjne pozostałych spółek.

Platon

Pierwszy to zjawiska zmienne, ulegające zniszczeniu, realne; drugi zaś jest wieczny, niezmienny, idealny. (…) Drugi zarzut Arystotelesa polega na tym, że idee nie tylko są fikcjami, ale fikcjami bezużytecznymi.

Drugie życie

Interesujące, że „drugie życie” intensywniej ujawnia się w zakładach dla młodocianych, w zakładach dla starszych jest mniej widoczne (być może jest lepiej skrywane przez więźniów).

Jakie formy realizacji dźwięków wyróżnia się w dyslalii?

się w nagłosie, drugi natomiast w śródgłosic i w wygłosie; lub też jeden występuje poza grupami spółgłoskowymi, drugi wyłącznic w grupach.

Sztuka egipska Okresu Archaicznego (zwanego również Tynickim) - panowanie I-II dynastii - około 3100-2686 p.n.e.

Z czasów II dynastii zachowały się dwa posągi króla Chasechema, jeden z wapienia, drugi z szarogłazu (wysokość 0,56 m).

Dzisiejsze spojrzenie na wartość literatury polskiej okresu średniowiecza

I to się nie godzi", „Kieliszek, jeden, drugi zdrowiu nie zawadzi, ". Sprawdził się w Patusanie, gdzie zdobył miłość, zaufanie, szacunek i po raz drugi nie stchórzył, nie uciekł, ale zginął, ponosząc odpowiedzialność za swe czyny i decyzje.

HISTORIA LITERATURY - Romantyzm

ROMANTYZM

Nazwą „romantyzm" określamy ogólnoeuropejskie zjawiska (prądy filozoficzne, literackie, artystyczne), które zaistniały z końcem XVIII w. i trwały mniej więcej do połowy wieku XIX.

Założenia filozoficzne i ideologiczne romantyzmu ukształtowały się w wyniku przemian społeczno-politycznych...

HISTORIA LITERATURY - Dwudziestolecie Międzywojenne

Wielu twórców żywo interesowało się zarówno I wojną światową, jak i przygotowaniami do drugiej.

Miłość niejedno ma imię – na podstawie literatury antycznej

W pierwszej poeta zdradza mężczyznom sztukę zdobywania uczuć kobiecych, w drugiej uczy sposobów utrzymywania ich, w trzeciej ujawnia środki, którymi kobiety wzbudzają miłość.

Kunsztowność dworskiej poezji barokowej na przykładzie wierszy Jana Andrzeja Morsztyna

Jednak z drugiej strony jest w tej poezji niepokój epoki, rozdwojenie człowieka, nawet miłości nie można być pewnym, choć z rzeczy ziemskich ona najbardziej zbliża się do sfery duchowej.

Motyw władzy w literaturze

Ciąg rewolucji przypomina zatem błędne koło – kiedy jedni rządzą, drudzy muszą wykonywać ich rozkazy, zaś kiedy zmęczeni nadzorem zbuntują się – role się odwracają.

Średniowieczne nawiązania w literaturze późniejszych epok

W drugim z wymienionych utworów poeta rozważa problem ascezy i umartwiania ciała.

Literatura lat powojennych jako próba oceny systemu totalitarnego

Hitlerowcy zamordowali miliony osób, a drugie tyle doprowadzili do psychicznej ruiny.