Drugie imię

Czytaj Dalej

Miłość niejedno ma imię – na podstawie literatury antycznej

W pierwszej poeta zdradza mężczyznom sztukę zdobywania uczuć kobiecych, w drugiej uczy sposobów utrzymywania ich, w trzeciej ujawnia środki, którymi kobiety wzbudzają miłość.

„Poezjo! Jakie twoje imię? Tworząca? Cóż ty tworzysz? Siebie.” Skomentuj słowa J. Tuwima, pisząc o możliwościach kreacyjnych artysty.

Poezja była już wszystkim: twórczynią wartości, postaw i poglądów. Próbowała także odkrywać tajniki ludzkiej duszy, to znów podejmowała zabawę słowami. Od wieków istniało wiele sądów na temat, jaką powinna pełnić ona rolę i jakie możliwości w związku z tym powinien mieć artysta.

Epoką...

Ars poetica? (z tomu Miasto bez imienia 1969)

Przy okazji warto wspomnieć, iż poszukiwania „formy bardziej pojemnej” poeta kontynuuje aż po dzień dzisiejszy ­motyw ten powtarza się w wielu esejach Miłosza dotyczących poezji orientalnej, stanowi także podstawę kompozycji tomu Piesek przy­drożny14, złożonego z małych form niekiedy tylko wierszowanych (najczęściej określić by je można mianem: „mikroprozy”), w drugiej części opatrzonych tytułem: Tematy do odstąpienia.

Pisarze drugiej polowy XIX w. próbuja realizowac zasade typowosci "wcielajac to co ogólne w to co jednostkowe"

Druga osobliwoscia tego dziela jest wystepowanie pewnych "serii postaci". Po drugie taki sposób przedstawienia problemu jest ciekawszy, zrozumialy dla znacznie wiekszej rzeszy ludzi, trafiajacy do wyobrazni.

DRUGI ETAP ROKOWAŃ ROZBROJENIOWYCH

Po drugim etapie poziom redukcji przekroczył 60%.

„W imię sumienia – przeciw sumieniu” – tragizm bohatera romantycznego. Omów zagadnienia na wybranych przykładach

Tragizm Giaura wynika z jednej strony z określonej sytuacji, nie dającej mu prawa ani szansy na związek z Leilę, lecz z drugiej – z jego natury indywidualisty, buntownika, kierującego się uczuciem, a nie rozsądkiem.

DRUGI OKRES FILOZOFII SCHOLASTYCZNEJ, SYSTEMY ŚREDNIOWIECZNE (XIII n.e.)

intelektualizm a woluntaryzm) Ontologia: pojęcie bytu i jego powszechne składniki, uniwersalia (wiele sporów, ustalanie stanowisk kompromisowych) Epistemologia: psychologia, kosmologia (empiryzm kontra aprioryzm) i logika formalna: drugi plan (własności terminów, logika semantyczna) Psychologia: definicja duszy (Platońsko – Augustyńska i Arystotelesowska), stosunek duszy do stanów organicznych, czynności, klasyfikacja ...

Imiona Jezusa Chrystusa

Nowy Katechizm Kościoła Katolickiego (KKP) tak zaczyna swój rozdział o Chrystusie: "Wierzymy i wyznajemy, że Jezus z Nazaretu, urodzony jako Żyd w Betlejem z córki narodu Izraelskiego, w czasie panowania króla Heroda Wielkiego, gdy cesarzem był Cezar August I, z zawodu cieśla, który umarł na krzyżu w...

Imiona Jezusa Chrystusa - Jezus

Jezus oznacza po hebrajsku: "Bóg zbawia". Podczas zwiastowania Anioł Gabriel podaje to imię własne, które wyraża naraz tożsamość i misję Jezusa (Łk 1,31). Jezus jako odwieczny Syn Boży, który stał się człowiekiem przychodzi by zbawić swój lud od grzechów (Mt 1,21). W Jezusie Bóg Ojciec rekapituluje...

Imiona Jezusa Chrystusa - Chrystus

W ten sposób Jezus objawił autentyczną treść swego mesjańskiego królowania, z jednej strony jako transcendentnego Syna Człowieczego "zstępującego z nieba" (J 3,13), a z drugiej jako Cierpiącego Sługę w jego odkupieńczej misji: "Syn Człowieczy, nie przyszedł aby Mu służono, ale aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu" (Mt 20,28).

Imiona Jezusa Chrystusa - Syn Boży

Termin Syn Boży znany jest ze Starego Testamentu. Jest on tam nadawany aniołom (Pwt 32,8; Job 1,6), Ludowi Wybranemu (Wj 4,22; Os 11,1; Jr 3,19), dzieciom Izraela (Pwt 14,1; Os 2,1) a przede wszystkim królom Izraelskim (2Sm 7,14; Ps 82,6). Oznaczał on bowiem przybrane synostwo Boże albo inaczej szczególną i...

Imiona Jezusa Chrystusa - Pan

W greckim tłumaczeniu ksiąg Starego Testamentu, niewypowiedziane imię Boże, objawione Mojżeszowi, YHWH, jest oddane przez termin Kyrios (Pan). Termin Pan stał się więc imieniem powszechnym na określenie bóstwa Boga Izraela. Nowy Testament używa takiego właśnie znaczenia w odniesieniu do Boga Ojca ale...

Uczestnictwo w losie Jezusa Chrystusa - Chrzest „w imię Jezusa”

„«Cóż mamy czynić, bracia?» - zapytali Piotra i pozostałych Apostołów «Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego.”(Dz.2,37-38)

Poza zakończeniem Mt, gdzie pojawia się...

„Poezjo! Jakie twoje imię? Tworząca? Cóż ty tworzysz? Siebie.” Skomentuj słowa J. Tuwima

Poezja była już wszystkim: twórczynią wartości, postaw i poglądów. Próbowała także odkrywać tajniki ludzkiej duszy, to znów podejmowała zabawę słowami. Od wieków istniało wiele sądów na temat, jaką powinna pełnić ona rolę i jakie możliwości w związku z tym powinien mieć artysta.

Epoką, która...

Dzięki jakim wartościom wyróżnia się pisarstwo W. Potockiego na tle literatury drugiej połowy XVII wieku?

Nie ma w polskiej literaturze XVII wieku drugiego pisarza, który byłby tak szlachetny, czysty, kochający ojczyznę i zdający sobie sprawę z nadciągającej tragedii.

DRUGI OKRES FILOZOFII STAROŻYTNEJ (OKRES OŚWIECENIA I SYSTEMÓW STAROŻYTNYCH V-IV W. P. N. E.)

W V wieku ośrodek życia umysłowego w Grecji przeniósł się z kolonii do ziem macie­rzystych: Ateny stały się stolicą greckiej kultury. Był to złoty wiek tej kultury, wiek Peryklesa, czas pokoju i bogactwa, rozkwitu cywilizacji, sztuki i nauki, czas Sofoklesa, Eury­pidesa i Arystofanesa, Fidiasza i...

ZESTAWIENIA, ZAGADNIENIA FILOZOFII DRUGIEGO OKRESU

) i Arystotelesa (druga połowa IV w. To jest jeden wielki Platoński proble­mat, drugim zaś jest interpretacja naczelnej idei dobra: czy jest identyczna z Bogiem-budowniczym świata?

DRUGI OKRES FILOZOFII ŚREDNIOWIECZNEJ (OKRES SYSTEMÓW ŚREDNIOWIECZNYCH, XIII W.)

Drugim zjawiskiem organizacyjnym wielkiej wagi było wzięcie udziału w pracy naukowej i uniwersyteckiej, a niebawem opanowanie jej przez potężne zakony, zwłaszcza przez dominikanów i franciszkanów.

DRUGI OKRES FILOZOFII NOWOŻYTNEJ (OKRES SYSTEMÓW NOWOŻYTNYCH, WIEK XVII)

Włochy, które podczas Odrodzenia przodowały w filozofii, wyczerpały swą twórczość i zeszły na drugi plan.