Droga do Indii

Czytaj Dalej

DOM - DOBREM CZY BARIERĄ NA DRODZE DO DOBRA ? Wnioski o tragizmie bohaterów zmuszonych wybierać między dobrem a dobrem

Bezgraniczna miłość do syna, a zarazem nieposzanowanie godności i praw robotnikówwymuszają na nim wybór drogi nieuczciwego zarobku.

PROBLEMY FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ – DROGA DO DOGMATÓW

Chrystus – boskość i człowieczeństwo zarazem.

1. Chrystus – boskość:

adapcjonizm – Chrystus to człowiek usynowiony przez Boga

modalizm – Chrystus to nie oddzielna osoba, ale tylko przejaw jedynego Boga

doketyzm – Chrystus jako człowiek był jedynie zjawiskiem, nigdy nie żył realnie

zwyciężyła...

Droga do prawdy w świetle koncepcji idealistycznej, esencjalistycznej i fenomenalistycznej

Idealistyczna – (Platon) – droga do prawdy to droga prowadzona w sposób odmienny. Droga czysto empiryczna.

Rosja na drodze do mocarstwowości

Okres tzw. “wielkiej smuty” w Rosji kończy się w 1613 r., gdy carem zostaje Michał Fiodorowicz Romanow. W tym momencie Rosja była jeszcze słaba, ale utrzymała niezależność. Wkrótce podnosi się jej potencjał gospodarczy, wzmacnia władzy carów, a Rosja rozszerza swoje terytoria (co przede wszystkim odbywa...

Wielkie odkrycia geograficzne - droga do nowego świata i nowej europy

Gdy wyszło na jaw, że Kolumb nie odkrył nowej drogi do Indii znaczenie jego odkrycia na pewien czas straciło na ważności. Jako iż Kolumb nie odkrył nowej drogi do Indii, na zach.

Polska droga do Unii Europejskiej

Polska droga do Europy Sytuacja Polski oceniana jest na ogól pozytywnie, aczkolwiek istnieją poważne problemy na tle dostosowania polskiego rolnictwa i dostępu tzw.

ALEKSANDRA WIELKIEGO WYPRAWA DO INDII 327-325 p.n.e.

Armia około 90 ty­sięcy żołnierzy Aleksandra Wielkiego (356-323) przezimowała w Hindukuszu (pasmo wysokich gór na obecnej granicy między Afganistanem i Pakistanem), a na­stępnie skierowała się na południe w kie­runku rzeki Indus, docierając do jej do­pływów w lecie 327 (patrz aleksandra wielkiego...

DROGA do NIEBA

Modlitewnik dla wiernych 1902-45 w dawnej diecezji wrocławskiej, a od 1948 w diecezji opolskiej; tytuł nawiązuje do wcześniejszych modlitewników śląskich.

Opracowany przez ks. Ludwika Skowronka (prob, w Bogucicach k. Katowic) przy współpracy ks. Hugona K wiotka i wyd. 1902 w drukarni R. Meyera w Raciborzu...

Przeszkody na drodze do ludzkości

9 ) Droga do ludzkości nie jest prosta, a człowieczeństwo jest dla nas zadaniem.

Polska droga do niepodległości 1772-1922

Pierwszy rozbiór Polski nastąpił w roku 1772, kiedy to 5 sierpnia w Petersburgu Rosja, Austria i Prusy podpisały akt pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej, w jego wyniku Polska utraciła jedną trzecia swego terytorium, w tym Galicję (zagarniętą przez Austrię) i dolny bieg Wisły, dzięki czemu Prusy przejęły kontrolę nad handlem zbożem. Pretekstem do zagarnięcia ziem polskich była jakoby zła sytuacja w kraju, podtrzymywana przez samych zaborców. W roku 1697 królem został ...

Szkoła społeczna - drogą do demokratyzacji.

I 1.Większa część obecnego społeczeństwa polskiego wychowała się w PRL-owskiej szkole, której zadaniem było przygotowanie pokoleń do życia w społeczeństwie zorganizowanym według komunistycznej utopii, a najważniejszym celem życia człowieka miało być pełnienie jakiejś roli społecznej. 2. Cechy charakterystyczne tamtego sposobu nauczania: - świat może istnieć niezmiennie tylko jako socjalistyczny - przekonanie, że wiedza i zdolności, w które wyposaża się ...

Hayek "Droga do zniewolenia", zagadnienia książki

Waddington )  Monopol prywatny nie ma pełnego charakteru a monopol państwowy zawsze chroniony jest przez państwo Rozdział XIV – Warunki materialne a idealne cele  Ludzie bardziej ulegają obecnie wpływom ekonomicznym  Podporządkowanie się ludzi bezosobowym siłom rynku pozwoliło na rozwój cywilizacji w przeszłości  Po wojnie nie można mieć od razu wolnej gospodarki  Ruch obiecujący uwolnienie od odpowiedzialności jest zaprzeczeniem moralności  Cnoty,

„Na drodze do społeczeństwa obywatelskiego. Jak i dlaczego chcę zostać liderką?”

Punktem wyjścia rozważania o społeczeństwie obywatelskim jest samorealizujący się człowiek, autonomiczny, akceptujący, a także szukający aprobaty u innych. Bierze on udział w działalności ekonomicznej, kulturalnej, stowarzyszeniowej i każdej innej, która rodzi się i rozwija w środowiskach lokalnych. Te z kolei są źródłem tego rodzaju inicjatyw, nie ograniczanych naciskami władzy o charakterze państwowym. Odwrotnie jest gdy państwo nie stwarza norm prawnych dla tego ...

Hayek – „ Droga do zniewolenia”

Waddington )  Monopol prywatny nie ma pełnego charakteru a monopol państwowy zawsze chroniony jest przez państwo Rozdział XIV – Warunki materialne a idealne cele  Ludzie bardziej ulegają obecnie wpływom ekonomicznym  Podporządkowanie się ludzi bezosobowym siłom rynku pozwoliło na rozwój cywilizacji w przeszłości  Po wojnie nie można mieć od razu wolnej gospodarki  Ruch obiecujący uwolnienie od odpowiedzialności jest zaprzeczeniem moralności  Cnoty,

Przełamywanie stereotypów na drodze do Unii konieczność i szansa.

W obliczu polskiego wejścia do Unii szczególnego znaczenia nabiera kwestia postrzegania Polski na Zachodzie. Jaką rolę w tym procesie odgrywają stereotypy i uprzedzenia? W dyskusjach na temat integracji Polski z Unią Europejską pojawia się też wątek podobieństw i różnic między Polakami a mieszkańcami Unii. Z jednej strony wiąże się z tym pytanie, co Polacy moga wnieść do wspólnej Europy, z drugiej zaś - w jakim stopniu będą do niej przystawać. Paryż i Berlin są od ...

Polska na drodze do integracji gospodarczej z Unią Europejską

DROGA POLSKI DO ZJEDNOCZONEJ EUROPY Po przełomie roku 1989 i rozpoczęciu w Polsce procesu wprowadzania demokracji i gospodarki rynkowej możliwa staje się integracja naszego kraju z Unia Europejska.

KRASNE, m. 50 km na zach. od Smoleńska, na drodze do Orszy

konnym Przebendowskiego, którzy znali te okolice, Ney mógł 19 XI posunąć się bocznymi drogami na zach.

MIR, m. na Litwie na wsch. od Nowogródka, na drodze do Nieświeża

Gdzie 9 i 10 VII 1812 doszło do starcia między poi. kaw. a kozakami Płatowa, stanowiącymi ariergardę armii Bagrationa. Idący jako szpica szwadron 3 p. ułanów natknął się przed M. na grupki kozaków. W pościgu za nimi znalazł się na grobli prowadzącej wzdłuż rz. Miranki i został zaatakowany przez...

ŚLESIN, m. w Wielkopolsce, na wsch. od Poznania, na drodze do Kutna

16 XII 1806 przejeżdżał tędy Napoleon, udając się z Poznania do Warszawy. W 1811 mieszkańcy Ś., przewidując wojnę z Rosją i ponowne przybycie cesarza Francuzów na ziemie poi., wystawili łuk tryumfalny, który -jako jedyny tego typu w całej Europie - zachował się do dziś. Napoleon pojechał jednak...