Doskonała informacja

Czytaj Dalej

Podstawowe informacje

 

Najważniejsze potrzeby w relacji jednostka-społeczeństwo: potrzeby biologiczne, takie jak potrzeba zaspokajania głodu i pragnienia; potrzeba przedłużenia gatunku; potrzeba bezpieczeństwa, przynależności i miłości oraz potrzeba uznania i współzawodnictwa.

Socjalizacja: (łac. Socialis-towarzyski...

Środki informacji: obraz, dźwięk, słowo

W procesie przekazywania informacji obrazy pełnią ważną funkcję jako środek informacji.

WZORCE PARENETYCZNE - WŁADCA DOSKONAŁY

−  troszczy się o kraj i o poddanych

−  dobry rycerz

−  dobry chrześcijanin (miłosierny)

−  sprawiedliwy i wyrozumiały

−  bronił granic

−  szybkość podejmowania trudnych decyzji

−  dobro ogółu przedkłada nad dobro własne

Renesans - informacje

Termin renesans (odrodzenie), pochodzący z francuskiego renaissance, to nazwa epoki przypadającej we Włoszech na XIV, XV i początek XVI stulecia, zaś w Europie północnej (a więc i w Polsce) obejmującej lata od końca XV po koniec XVI wieku. U podstaw procesów historycznych, których wynikiem stało się...

Zbigniew Herbert – informacje biograficzne

Dorobek poetycki Zbigniewa Herberta należy do wysoko oce­nianych, zarówno przez znawców jak i miłośników literatury. Poeta zaliczany jest do grona liderów w zakresie liryki współczesnej i bywa porównywany z wybitnymi autorami, jak Czesław Miłosz, Wisława Szymborska czy Tadeusz Różewicz. Chociaż jego...

METODY ZDOBYWANIA INFORMACJI O DZIECKU

Obserwacja- podstawowa metoda gromadzenia informacji, polegająca na systematycznym rejestrowaniu zachowań osoby obserwowanej oraz na interpretacji uzyskanych danych.

Podstawowe informacje na temat systemu celnego UE

System celny Wspólnoty Europejskiej- informacje podstawowe – Unia Europejska jest także Unią Celną od 1.

Jaka powinna być informacja

Informacja pełna wiąże się z pojęciem luki informacyjnej, która jest różnicą pomiędzy informacją konieczną, ale niedostępną, a informacją dostępną, zwięzła - tę samą myśl można wyrazić rozwlekle i syntetycznie.

Teorie rynku doskonałego

Opierają się na założeniu, że sprzedaż i kupno papierów wartościowych na rynku nie są związane z ponoszeniem kosztów (wykorzystuje się ; 58 rynek doskonały ponieważ umożliwia to wykazanie wpływu dźwigni finansowej na wartość firmy; warunki istnienia rynku doskonałego obejmują: brak występowania...

Potrzeba informacji rynkowych

Informacja nie wys-tępuje po cenie zerowej, w związku z tym istnieje potrzeba oszczędnego gospo-darowaniajej zasobami. Oznacza to, iż procesy informacyjne wiążą się ze skutecznością zarządzania, a potrzeby decyzyjne narzucają koniecznośćgromadzenia informacji.

Decyzje a informacja rynkowa (marketingowa)

Konstruując system informacji rynkowej firma musi uwzględnić fakt, żeprocesy decyzyjne są pierwotne i do nich dostosowane są procesy informacyjne. Na procesy informacyjne ma też wpływ typ decyzji i związane z nimi specyficzne potrzeby informacyjne.

System informacji rynkowej (marketingowej)

Konstrukcja systemu informacji zależy od kilku istotnych czynników, a mianowicie od: struktury decyzji podejmowanych przez kierownictwo, struktury informacji niezbędnych do podjęcia tych decyzji, źródła informacji i sposobu ich powiązania z danym systemem, sposobu gromadzenia, selekcji i przetwarzania informacji, określenia postaci informacji niezbędnych dla decydentów, sposobu zarządzania ...

Funkcje systemu informacji rynkowej (marketingowej)

zbierania i gromadzenia danych, przetwarzania danych, analizy danych, przechowywania i odzyskiwania danych, oceny informacji, przekazywania informacji zainteresowanym członkom kierownictwa przedsiębiorstwa.

Niedozwolone typy promocji - reklama imitująca neutralna informacje

Aby zapobiec takim proceduromwprowadzono wymóg anonsowania bloków reklamowych sygnałem dźwiękowym czy napisem „reklama". Formą reklamy ukrytej, nie zawsze sprzecznej z prawem, jest product placement. Przykładowo bohater filmu używa tele-faxu marki,,Erixon", a firma płaci wytwórni odpowiedni ekwiwalent...

Antyczny („Iliada”) i średniowieczny („Pieśń o Rolandzie”) wzór rycerza doskonałego.

 

„Iliada” opisuje jeden z epizodów ostatniego roku trwającej 10 lat wojny o Troję (Ilion) – gniew Achillesa, który został obrażony przez wodza Greków, Agamemnona, który zabrał mu brankę wojenną, Bryzeidę oraz z powodu śmierci jego przyjaciela, Patroklosa, poległego z ręki Hektora. Księgi „Iliady”...

Jak powstają informacje - O pojęciu obiektywizmu w dziennikarstwie

To krytyczne akceptowanie pojęcia obiektywizmu wiąże się z uznawaniem go za normę w zawodzie dziennikarskim i za przesłankę komunikowania się w systemie demokracji parlamentarnej na przykład przemilczanie wystąpień publicznych, które nie posiadają żadnej wartości informacyjnej; wyeliminowanie medialnych graczy taktycznych, którzy usiłują samych siebie jak najlepiej zaprezentować w mediach; unikanie „dziennikarstwa naskórkowego", a dostarczanie ...

Jak powstają informacje - Badania nad selekcją informacji (Gatekeeper-Forschung)

Dziennikarz informacyjny musi dokonać „świadomego wyboru", bez dysponowania wszystkimi informacjami.

Jak powstają informacje - Wartość informacji

Dowodów na to, że rosnący negatywizm w przekazywaniu informacji jest konsekwencją zmiany ideologii informacyjnej, dostarczają również opublikowane przez Hansa Mathiasa Kepplingera i Helgę Weissbecker badania niemieckich radiowych progra­mów informacyjnych w latach 1955-1985.