Domniemanie kompetencji

Czytaj Dalej

Kompetencje nauczyciela - wychowawcy

Nauczyciel, który podejmuje działalność zawodową, staje wobec konieczności rozwoju własnych kompetencji zawodowych.

Role i kompetencje współczesnego pionu personalnego

administracji ZL Przywódca – lider zespołu Inspirator zmian   KOMPETENCJE MENEDŻERA PERSONALNEGO   Wyobraźnia ekonomiczna Kompetencje typowe dla wyższej kadry menedżerskiej Umiejętność tworzenia jednolitego systemu ZZL Traktowanie ZL jednocześnie jako zasobu i elementu kosztowego  

Koncepcja kompetencji jako potencjału przyczyniającego się do osiągania określonych wyników

Kompetencje opierają się na określonym kryterium, tj. Kompetencje behawioralne obejmują takie cechy, jak umiejętności interpersonalne, przywództwo, umiejętności analityczne i orientacja na osiągnięcia.

Elementy i rodzaje kompetencji

Kompetencje progowe i dotyczące działania Rozróżnienie pomiędzy kompetencjami progowymi i dotyczącymi działania zostało dokonane przez Boyatzisa .

Jak skutecznie oceniać kompetencje?

Decyzja o przeprowadzeniu sesji Centrum Oceny inauguruje długofalowy proces planowania karier pracowników, rozpatrywania potencjalnych możliwości awansu pionowego i/lub poziomego oraz przygotowywania ludzi do osiągnięcia takiego poziomu kompetencji, by byli w stanie sprostać nowym zadaniom.

ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI

Ważne w takim systemie zarządzania jest wyodrębnienie kompetencji firmy wynikających z jej misji i strategii, kompetencji działów i poszczególnych zespołów oraz kompetencji pracowników – wiedzy, doświadczeń i umiejętności związanych ze stanowiskiem pracy.

Kompetencje Prezydenta w systemie mieszanym (co należy do Prezydenta?)

Jest władzą wykonawczą inną niż rząd (nie podlega on Parlamentowi jak rząd).

Prezydent może rozwiązać Parlament bez podania wyraźnej przyczyny, jednak nie przed upływem roku od jego powstania.

Jest naczelnym zwierzchnikiem sił zbrojnych.

Ma częściowe uprawnienia Parlamentu...

Organizacja Narodów Zjednoczonych - Podział kompetencji między Zgromadzenie Ogólne i Radę Bezpieczeństwa

Kompetencje Rady Bezpieczeństwa. szerokie kompetencje w sprawach dotyczących pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego.

POKOJOWE ZAŁATWIANIE SPORÓW MIĘDZYNARODOWYCH - Międzynarodowy trybunał sprawiedliwości - Kompetencje MTS

59,według którego wyrok wiąże tylko strony i tylko w stosunku do danego sporu, wyroki sadowe oraz opinie najznakomitszych znawców prawa publicznego, różnych narodów jako środek pomocniczy do stwierdzenia przepisów prawnych   Funkcje MTS: Sady o kompetencji dobrowolnej, rozstrzygającego spór między państwami przedłożony mu na podstawie kompromisu zawartego przez strony w odniesieniu do danego sporu lub na podstawie ...

Podział kompetencji pomiędzy federację a stany oraz zasady funkcjonowania federalizmu w USA

System federalny: -Federalny system rządów: układ, w którym władza państwowa jest podzielona miedzy rząd centralny a stany -podział kompetencji między unią a stanami - władze federalne dysponują uprawnieniami, które są im przyznane przez konstytucję oraz, tymi, które są niezbędne do realizacji uprawnień delegowanych - kompetencje stanów, które nic są zastrzeżone przez konstytucję należą do nich bądź ...

Prezydent USA jako najważniejszy organ państwa (funkcje, kompetencje, wybór na urząd)

Wybór na urząd  - prawo kandydowania do urzędu prezydenta posiadają obywatele amerykańscy, którzy ukończyli 35 lat, zamieszkują na terenie USA co najmniej 14 lat, nie są obywatelami naturalizowanymi i dysponują pełnią praw publicznych - zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać grupy wyborców, partie polityczne lub sam kandydat - kadencja trwa 4 lata Prezydencka kampania wyborcza: - składa się z trzech części: • nominacji kandydatów ...

Kompetencje Sądu Federalnego Szwajcarii

•najwyższa władza wymiaru sprawiedliwości Federacji;  •sam decyduje o swojej organizacji i postępowaniu, powołuje własną administrację; •jest ostatnią instancją odwoławczą dla spraw, które wyczerpały drogę sądową w kantonach; •jako jedyna instancja działa w sprawach procesów pomiędzy kantonami a Federacją lub pomiędzy kantonami, również w przypadku abstrakcyjnego zaskarżenia ustawy kantonalnej o niezgodność z ...

Związkowy Trybunał Konstytucyjny w Niemczech – kompetencje i skład

- składa się z 2 senatów, po 8 sędziów w każdym;  - sędziów Trybunału wybierają obie izby parlamentu (w połowie) na okres 12 lat - kompetencje: • prawnokonstytucyjny nadzór nad działalnością konstytucyjnych organów (rozstrzyganie sporów pomiędzy związkiem a krajem) • badanie konstytucyjności działania niektórych organów państwowych (prezydent związku), instytucji konstytucyjnych (partie) oraz ...

Wiek szkolny - Potrzeba kompetencji i poczucie kompetencji

Rozwinięte w wieku szkolnym poczucie kompetencji jest źródłem specyficznej siły, która czyni dziecko spragnionym pełnienia określonych ról dając mu szansę na zdobycie uznania nie tylko w najbliższym otoczeniu.

Wiek szkolny: zagrożenia rozwoju - Zasady społecznej współpracy a pracowitość i poczucie kompetencji dziecka

We współczesnej szkole pojawia się chyba częściej inny rodzaj zagrożenia, a mianowicie nadmiernie pozytywne waloryzowanie pracy. Społeczne uznanie dla ucznia, a zatem również jego samoocena, jest wtedy zależne wyłącznie od jakości wykonywanych przezeń działań.

„Jeżeli człowiek traktuje pracę jako...

Kompetencje gminy

Kompetencje Wójta wykonywanie uchwał przygotowywanie projektów uchwał przygotowywanie projektu budżetu sprawowanie funkcji kierownika urzędu reprezentowanie gminy na zewnątrz

Kompetencje powiatu

Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

Kompetencje województwa samorządowego

Samorząd województwa - wyodrębniony (zasiedlający określone terytorium) w strukturze państwa związek społeczności regionalnej funkcjonujący w randze województwa, który z mocy prawa powołany jest do samodzielnego wykonywania zadań administracji publicznej, a także wyposażony w materialne środki...

Patologie w AP i sposoby jej ograniczenia - PROBLEM OSIĄGANIA STOPNIA NIEKOMPETENCJI

Z tego wynika, że z biegiem czasu każde stanowisko zostaje objęte przez pracownika, który nie ma kompetencji do wykonywania swych obowiązków.

Podstawowe kryteria podziału kompetencji administracji rządowej i administracji samorządowej

Katalog spraw poszerzonych i rozstrzyganych zwłaszcza przez organy samorządowe w drodze decyzji administracyjnych powinien być następujący:

Sprawa nie może przekraczać zakresu gminnego (powiatowego, wojewódzkiego, terytorialnego, merytorycznego, organizacyjnego, funkcjonalnego); trzeba też...