Dolar USA

Czytaj Dalej

Czasy Saskie, rewolucja we Francji, powstanie USA

Z chwilą wstąpienia Ludwika XVI (rok 1774) na tron Francji jej gospodarka oraz sytuacja wewnętrzna była doskonale ustabilizowana. Kłopoty zaczęły się już w 1763 roku, gdy Francja utraciła znaczną część swoich posiadłości zamorskich, chociaż fakt ten nie wpłynął zbytnio na jej...

PENTAGON - siedziba Departamentu Obrony USA

Budowa siedziby naczelnego do­wództwa amerykańskich sił zbroj­nych w Waszyngtonie rozpoczęła się w połowie 1941 r. W styczniu 1943 r. do pięciokątnego budynku, wzniesionego kosztem 83 min do­larów, przeniósł się sekretarz obro­ny Henry Stimson, Komitet Szefów Sztabów oraz ok. 27 tys...

ROLA USA W BUDOWIE NOWEGO ŁADU MIEDZYNARODOWEGO

W rozwijającym się ładzie napotykamy na wizję systemu utopijnego, który się rozwija wizja ta sięga zmian w bloku wschodnim, co zmuszało USA do adiustacji strategii. USA – polityka nie mogła opierać się na strategii powstrzymywania, celem stało tworzenie się warunków w których ZSRR będzie wiarygodnym i...

Rola USA w wielobiegunowym układzie światowym. Szanse i zagrożenia

 

USA zajmuje szczególną pozycję w świecie-decyduje o tym:

- liczebność (co 24 człowiek na świecie to Amerykanin)

- położenie (dobre stosunki gosp. i polityczne z sąsiadami

- samowystarczalność.

Wymiar potęgi określa gospodarka. USA wytwarza 1/5 światowego PNB. Ten potencjał jest równy...

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - EKSPANSJA TERYTORIALNA USA

Kilka lat później przedstawiciel USA James Gadsden kupił pozostałą przy Meksyku część stanów Arizona i Nowy Meksyk za 10 mln dolarów. Alaska została sprzedana USA za 7,2 mln dolarów.

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - RYWALIZACJA USA I WLK. BRYTANII W AMERYCE ŚRODKOWEJ

Anglia po upadku kolonializmu hiszpańskiego zaczęła coraz bardziej ingerować w Amerykę Środkową. Kolumbia obawiając się Anglii podpisała układ z USA. Anglii zawarła z USA układ, że żadna ze stron nie będzie „okupować”, „kolonizować” lub sprawować protektoratu nad żadną częścią Ameryki...

Źródła prawa amerykańskiego ze szczególnym uwzględnieniem konstytucji USA oraz znaczenie precedensów

Konstytucja USA

Składa się ze wstępu i 17 artykułów.

-3 pierwsze artvkułv dotyczą władzy ustawodawczej, tzn Kongresu oraz władzy wykonawczej – prezydenta oraz pozycji sądów feralnych

-art. IV dotyczy relacji władzy federalnej i stanów

-art. V rcguluje sposób zmiany konstytucji

-procedura ta...

Podział kompetencji pomiędzy federację a stany oraz zasady funkcjonowania federalizmu w USA

System federalny:

-Federalny system rządów: układ, w którym władza państwowa jest podzielona miedzy rząd centralny a stany

-podział kompetencji między unią a stanami

- władze federalne dysponują uprawnieniami, które są im przyznane przez konstytucję oraz, tymi, które są niezbędne do realizacji...

Prawo wyborcze USA i specyfika partii

amerykańskich,-bierne prawo wyborcze

- senat każdy stan dysponuje dwoma miejscami, kandydować mogą osoby, które ukończyły 30 lat są obywatelami amerykańskimi co najmniej od 9 lat zamieszkują w stanie, który chcą reprezentować

Izba Reprezentantów prawo kandydowania przysługuje osobom, które...

Konstytucja USA

- składa się ze wstępu i 7 artykułów 

- dwa pierwsze artykuły dotyczą władzy ustawodawczej, tzn. Kongresu oraz władzy wykonawczej – prezydenta oraz pozycji sądów federalnych

- art. IV dotyczy relacji władzy federalnej i stanów

- art. V reguluje sposób zmiany konstytucji

• procedura ta wymaga wniosku...

Wybór władz w USA

- prezydent jest wybierany przez zgromadzenie elektorów, senatorowie przez legislatury stanowe, członkowie Izby Reprezentantów w głosowaniu powszechnym, sędziowie powoływani za zgodą Senatu przez prezydentaSystem źródeł prawa: 

- konstytucja

- prawo precedensowe (common law)

• pojęcie określające...

System federalny w USA

- federalny system rządów: układ, w którym władza państwowa jest podzielona między rząd centralny a stany 

- podział kompetencji między unią a stanami

• władze federalne dysponują uprawnieniami, które są im przyznane przez konstytucję oraz, tymi, które są niezbędne do realizacji uprawnień...

Prawo wyborcze USA i specyfika partii amerykańskich

- bierne prawo wyborcze 

• Senat: każdy stan dysponuje dwoma miejscami; kandydować mogą osoby, które ukończyły 30 lat, są obywatelami amerykańskimi co najmniej od 9 lat i zamieszkują w stanie, który chcą reprezentować

• Izba Reprezentantów: prawo kandydowania przysługuje osobom, które ukończyły 25...

Kongres – uprawnienia i pozycja względem innych organów państwowych (USA)

Charakterystyka Kongresu 

- Kongres składa się z Izby Reprezentantów i Senatu

- każda z izb posiada własny regulamin, inne konwenanse konstytucyjne, na podstawie których działa

- Izba Reprezentantów: 435 członków; kadencja trwa 2 lata

- Senat: 100 członków; kadencja trwa 6 lat

- członkowie Izby...

Prezydent USA jako najważniejszy organ państwa (funkcje, kompetencje, wybór na urząd)

Wybór na urząd 

- prawo kandydowania do urzędu prezydenta posiadają obywatele amerykańscy, którzy ukończyli 35 lat, zamieszkują na terenie USA co najmniej 14 lat, nie są obywatelami naturalizowanymi i dysponują pełnią praw publicznych

- zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać grupy wyborców, partie...

Samorząd terytorialny w USA – na przykładzie Illinois

Stan Illinois podzielony jest na 102 powiaty, z których największym, zarówno pod względem ludności jak i powierzchni, jest hrabstwo Cook, na terenie którego położona jest większość metropolii Chicago. Stolicą stanu jest miasto Springfield, położone w środkowej części stanu, w hrabstwie Sangamon...

ISTOTA REŻIMU PTREZYDENCKIEGO (USA)

Występuje w nim jeden ośrodek kierowniczy całego podsystemu. Funkcję tę spełnia prezydent, będący jednocześnie głową państwa i zwierzchnikiem rządu oraz admin. federalnej (tzw. monizm egzekutywy).

Funkcja prezydenta powierzana jest określonej osobie na z góry przewidziany stały termin...

Pozycja rządu w reżimie prezydenckim USA

2 okoliczności tkwiące we właściwościach otoczenia subsystemu admin. pub.:

System dwupartyjny i natura amerykańskich partii polit. => rywalizacja między dwoma wielkimi, mało spójnymi ideologicznie i organizacyjnie ugrupowaniami; nie ma dyscypliny partyjnej bo i tak nie można odwołać prezydenta...

Modele administracji na przykładzie USA

Administracja rozwijała się w demokracji pluralistycznej i indywidualistycznej, gdzie współzawodniczące interesy publiczne określają politykę publiczną. Na wszystkich poziomach czyli federalnym, stanowym i lokalnym są zatrudniani administratorzy zajmujący się sprawami publicznymi. Wiąże się to z tym...

RESTAURACJA I REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW MIEJSKICH (USA, EUROPA, POLSKA)

USA - Program WZORCOWE MIASTA, ZASIEDLANIE MIAST - realizacja przy udziale władz publicznych. Lata międzywojenne - budowa mieszkań komunalnych, poprawa warunków mieszkaniowych ubogiej ludności miejskiej - blokowiska. Inne rozwiązania podejmowane przez HUD - zachęta do wykupywania mieszkań położonych w...