Dół kulszowo-odbytniczy

Dół kulszowo-odbytniczy (łac. fossa ischiorectalis) znajduje się w miednicy. Jest dołem parzystym. W przekroju czołowym ma kształt trójkąta wierzchołkiem skierowanym ku górze a podstawą ku dołowi. Jego ścianę boczną stanowi powięź zasłonowa (łac. fascia obturatoria), ścianę przyśrodkową powięź dolna przepony miedniczej, ścianę dolną skóra krocza. Ku przodowi przechodzi w zachyłek łonowy (łac...

Czytaj Dalej

Dół kulszowo-odbytniczy

Dół kulszowo-odbytniczy  (fossa ischiorectalis), prawy i lewy, w przekroju czołowym ma kształt trójkąta wierzchołkiem skierowanego ku górze, podstawą ku dołowi . Dół ten leży między ścianą boczną jamy miednicy (powięzią zasłonową) a przeponą miedriiczną jej powięzią dolną): ku górze sięga...

Tętnica odbytnicza dolna

T. odbytnicza dolna (a. rectalis inferior). T. odbytnicza dolna, przeważnie podwójna lub potrójna, rozpoczyna się w dole kulszowo-odbytniczym ku tyłowi od guza kulszowego. Wraz z nerwami odbytniczymi dolnymi gałęzie tętnicze kierują się poprzecznie ku dołowi i przyśrodkowo do okolicy odbytowej przez...

Mięsień zasłaniacz wewnętrzny

M. zasłaniacz wewnętrzny (m. obturator internus) jest mięśniem spłaszczonym, trójkątnym, wachlarzowatym, położonym częściowo wewnątrz miednicy, częściowo w okolicy pośladkowej.

Zasłaniacz wewnętrzny rozpoczyna się na powierzchni wewnętrznej błony zasłonowej i na kości miedniczej w otoczeniu...

Stosunek odbytnicy do sąsiednich narządów

W części miednicznej powierzchnia tylna graniczy z kością krzyżową (trzema dolnymi kręgami) i kością guzi-czną, a poniżej nich z częścią tylną przepony miednicy; jeżeli bańka odbytnicy jest silnie wypełniona, ściana tylna graniczy obustronnie również z dolną częścią mięśnia...

PODZIAŁ KANAŁU MIEDNICY

Obie płyty mięśniowe, zwłaszcza dźwigacz odbytu dzielą całą przestrzeń miednicy małej czyli jamę miednicy (cainim peluis) albo raczej kanał miednicy  na część nad przeponową i pod-przeponową.

Obie przepony tworzą więc przegrodę między tymi częściami , a równocześnie tworzą dno części...

Kanał sromowy

Kanał sromowy (canalis pudendalis l) zawiera naczynia sromowe wewnętrzne i. sromowy, które wstępują doń przez otwór kulszowy mniejszy. Kanał ten biegnie w ścianie bocznej dołu kulszowo-odbytniczego wzdłuż gałęzi kości kulszowejr kieruje się do przodu i kończy pod tylnym brzegiem przepony...

Powięź dolna przepony miednicznej

Powięź dolna przepony miednicznej (fascia diaphragmatis pelvis inferior) jest to cienka blaszka powlekająca dolną powierzchnię dźwigacza odbytu. Rozpoczynając się u góry na luku ścięgnistym dźwigacza odbytu, podobnie jak powięź górna, graniczy tu ona z powięzią zasłonową. Powięź dolna stanpwi...

Powięź powierzchowna krocza

Powięź powierzchowna krocza (fascia superjicialis perinei) występuje tylko w przedniej części dna miednicy, w obrębie trójkąta moczowo-płciowego; ku tyłowi, na dół kulszowo-odbytniczy nie przedłuża się. Powięź powierzchowna krocza przyczepia się z tyłu do tylnego brzegu powięzi przepony...

Przestrzeń powierzchowna krocza

Przestrzeń powierzchowna krocza (spatium perinei superfieiale). Powięź powierzchowna krocza od dołu ogranicza przestrzeń zamkniętą z tyłu i bocznie, otwartą zaś do przodu. Jest to przestrzeń powierzchowna krocza położona obustronnie między opuszką prącia (lub opuszką przedsionka) a odnogą...

NACZYNIA I NERWY DNA MIEDNICY

Tętnice. Dno miednicy obsługuje t. sromowa wewnętrzna. U swego początku z tętnicy biodrowej wewnętrznej wychodzi ona z jamy miednicy przez szczelinę pod-gruszkowatą otworu kulszowego większego, owija się dokoła kolca kulszowego i przez otwór kulszowy mniejszy kieruje się do dna miednicy. Tutaj...

Przebieg, położenie, koniec tętnicy sromowej wewnętrznej

Z początku na krótkiej przestrzeni t. sromowa wewnętrzna 1) biegnie w miednicy na pniach nerwowych splotu krzyżowego (pars peluina). Następnie 2) wychodzi ona z miednicy przez część dolną otworu kulszowego większego między m. gruszkowatym a m. guzicznym, przechodzi w głąb okolicy pośladkowej (n...

Tętnica kroczowa

Swoimi licznymi mniejszymi gałązkami t. kroczowa zaopatruje mięśnie dna miednicy (poprzeczny powierzchowny krocza, zwieracz zewnętrzny odbytu, kulszowo-jamisty, opuszkowo-gąbczasty), a poza tym dłuższe i silniejsze gałęzie mosznowe tylne (rami ser otales posteriores) u mężczyzny odżywiają...

Pęcherz moczowy

Podczas gdy dno pęcherza moczowego jest umocowane, trzon i szczyt są dobrze przesuwalne w luźnej tkance łącznej ściany miednicy. Prawidłowa pojemność pęcherza moczowego wyzwalająca odczucie parcia na mocz w aha się w granicach 300-500 ml, przy czym u mężczyzny wynosi ona około 700 ml lub więcej...

Odbytnica u mężczyzny

Ogólne stosunki topograficzne dotyczące odbytnicy zostały przedstawione na str. 100. U mężczyzny odbytnica przylega na znacznej przestrzeni do pęcherza moczowego, gruczołu krokowego, pęcherzyków nasiennych, nasienio-wodów i moczowodu. Trójkątne pole przylegania (trójkąt odbytniczo-pęche-rzowy — trigonum...

Mięsień Łonowo-odbytniczy

M. łon o w o- od b y t ni cz y (m. puborecłalis) stanowi przedni (przyśrodkowy) odcinek całej tej części mięśnia; włókna jego biegną ku tyłowi i do dołu w kierunku odbytu i wytwarzają ramiona dźwigacza, które ograniczają wrota dźwigacza; dalej ku tyłowi mięsień ten lejkowato obejmuje kanał...

Przestrzeń odbytniczo-pęcherzowa

Przestrzeń odbytniczo-pęcherzowa (spatium rectoiesicale) oraz odbyt-niczo-pochwowa i pęcherzowo-maciczna (spatium rectoiaginale et uesico-uterinum). Przestrzenie te położone są pośrodkowo między trzewami, między przewodem mo-czowo-płciowym a przewodem jelitowym, są one więc nieparzyste i od...

Ropień okołoodbytniczy

iabscessus perirectalis, perirectal abscess); ropień powstaje zazwyczaj w wyniku zakażenia wnikającego od strony zatoki odbytniczej do przestrzeni okołoodbyt-niczej. Rzadziej jest skutkiem zakażenia skóry, hemoroidów lub urazu. R.o. dzielą się na ropnie okołoodbytówe, kulszowo--odbytnicze, pozaodbytnicze...

Położenie i przebieg okrężnicy esowatej

Okrężnica esowata ma zazwyczaj kształt poziomej litery S; część początkowa (ramię okrężniczc) leży w dole biodrowym lewym, część końcowa (ramię odbytnicze) wstępuje do miednicy małej kierując się z lewa na prawo (u mężczyzny między pęcherzem a odbytnicą, u kobiety między macicą a...

Pas pośredni odbytnicy

Pas pośredni (zona intermedia), około 1 cm wysoki, tworzy tzw. pierścień odbytniczy (anulus haemorrhoidalis) położony tuż poniżej fałdów odbytniczych i zatok odbytniczych; tak samo jak pas poprzedni jest on wysłany nabłonkiem wielowarstwowym płaskim, również jeszcze nie zrogowaciałym lub...

Dostęp do pęcherza

Najczęściej stosowana droga dostępu do pęcherza prowadzi °d góry i ocj przody bezpośrednio nad spojeniem (zewnątrzotrzewnowo); inna droga Powadzi od strony krocza. Droga pierwsza unikając, otrzewnej wiedzie na ścianę Przednią wypełnionego pęcherza i po otwarciu pęcherza dochodzi aż do dna. Droga...