Dokumentacja

Czytaj Dalej

Archiwizacja. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją. Rodzaje dokumentacji - kryteria jej podziału. Ogranizacja biurowości

Podstawowe kryteria podziału dokumentacji to: l) kryterium wartości archiwalnej dokumentacji, 2) kryterium podziału dokumentacji ze względu na nośnik, 3) kryterium dostępności do dokumentacji osób trzecich.

DOKUMENTACJA SYSTEMU

Dokumentacja ta służy zarówno użytkownikowi, jak i organom kontrolującym prawidłowość funkcjonowania systemu rachunkowości w jednostce. Dokumentacja eksploatacyjna powinna zawierać m.

DOKUMENTACJA ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Dokumentację inwentaryzacyjną należy przechowywać przez 5 lat od początku roku następnego po roku obrotowym, którego ta dokumentacja dotyczyła. Elementem dokumentacji systemu rachunkowości jest też instrukcja dowodów księgowych.

Dokumentacja medyczna

Koniecznym uzupełnieniem dokumentacji noworodka jest dokumentacja procesu pielęgnowania noworodka prowadzona przez położną lub pielęgniarkę.

Dokumentacja systemu zarządzania jakością

Ostatnim z wymienionych celów opracowywania dokumentacji jest zwiększenie skuteczności pracowników|szkolenia pracowników.

Dokumentacja rewizyjna

'' Dokumenty zaliczane do dokumentacji rewizyjnej '' Dokumenty, które stanowią podstawę dokumentacji rewizyjnej z przeprowadzonego przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego to: dokumenty zawierające informacje o działalności przedsiębiorstwa i jego formie prawne, umowa spółki i wyciąg z rejestru sądowego, dowody zapoznania się z obowiązującym systemem rachunkowości i kontrolą wewnętrzną, dokumenty zawierające ocenę wiarygodności operacji ...

DOKUMENTACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Dokumentacja szczegółowa obejmuje: książkę inwentarzową; karty szczegółowe środków trwałych; tabele amortyzacyjne.

Dokumentacja organizacyjna

Dla poprawnego funkcjonowania każdej organizacji konieczne jest opracowanie dokumentacji zawierającej globalny opis systemu. Dokumentacja powinna ułatwiać pracę personelowi wykonującemu usługi, jak również pomagać kierownictwu w sprawnym zarządzaniu firmą.

Tryb zakładania i funkcjonowanie rachunku bieżącego oraz dokumentacja.

W zbiorze aktualnej dokumentacji do rachunku bieżącego przechowuje się pierwsza i ostatnia kartę wzorów podpisów oraz inne dokumenty obrazujące istniejący w danej chwili stan prawny posiadacza rachunku.

DOKUMENTACJA ZAKUPU

umowa dostawy, sprzedaży, dostawca zobowiązuje się do wytworzenia lub dostarczenia rzeczy oznaczonych umową, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i zapłacenia ceny); dokumentację rozliczeniową; rejestry zakupu; rejestry korekt zakupów; dokumentację przyjęcia zakupionych dóbr (w tym dokumentacja odbioru jakościowego).

BŁĘDY W DOKUMENTACJI KSIĘGOWEJ

nieprawidłowa dekretacja, nieprawidłowo sporządzone polecenie księgowania, niewłaściwe zaliczenie dokumentu do jednego z kolejnych okresów sprawozdawczych, nieprawidłowe zestawienie dokumentów księgowych, niekompletna dokumentacja wewnętrzna); urządzeń księgowych syntetycznych i analitycznych oraz błędów w nich występujących (np. Korekta jest dokonywana bez specjalnej dokumentacji.

Dokumentacja

Administrator zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji wydatków, kosztów poszczególnych zabiegów i leczenia jednego pacjenta. Do tego są niezbędne niektóre dane z dokumentacji medycznej.

Zarządzanie magazynami Dokumentacja magazynowania Personel magazynowy BHP w magazynie

Zarządzanie magazynami Dokumentacja magazynowania Personel magazynowy BHP w magazynie Magazyn jako samodzielna komórka organizacyjno-funkcjonalna w przedsiębiorstwie, aby mógł realizować swoje zadania, musi być odpowiednio zorganizowany ?

Dokumentacja systemu zarządzania jakością - ISO 9001:2000

Przykład sensownego minimum DOKUMENTACJI SZJ 01:2000.

DOKUMENTACJA INWENTARYZACYJNA

Organizacyjny charakter mają następujące dokumenty: 1) plany inwentaryzacji; 2) instrukcje inwentaryzacyjne; 3) zarządzenia o inwentaryzowaniu składników majątkowych; 4) decyzje o powołaniu stałej komisji inwentaryzacyjnej; 5) dokumentacja instruktażowa i szkoleniowa; 6) dokumentacja działalności prewencyjnej w zakresie ochrony majątku; 7) informacje; 8) raporty; 9) analizy; 10) korespondencja w sprawach inwentaryzacji i ochrony majątku.

DOKUMENTACJA PRODUKCYJNA

Dokumentacja ta może przykładowo obejmować: 1) przewodniki (instrukcje, np. Oznacza to, że zlecenie produkcyjne uruchamia procedurę tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej, technologicznej, normowania czasu pracy.

DOKUMENTACJA SPRZEDAŻY

Zbiór dokumentów obejmujący m.in.: oferty sprzedaży, ogłoszenia przetargowe; zamówienia; umowy; dokumentację rozchodu sprzedanych składników majątku; dokumentację rozliczeniową; rejestry sprzedaży; rejestry korekty sprzedaży; protokoły reklamacyjne wystawiane przez nabywcę. Oferta sprzedaży stanowi, w...

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA KOREKCYJNEGO

Dokumentacja jest jednak różna, w zależności od miejsca przeprowadzania tego postępowania. Aby dokumentacja spełniała swą rolę, musi być prowadzona skrupulatnie i systematycznie.

Metodyka procesu administrowania - Dokumentacja sprawy

Dokumentację sprawy prowadzi się dla spraw, które są prowadzone w drodze pisemnej. Typowa sprawa tego rodzaju łączy się z wpływem jakiegoś wniosku do organu adm. i jego załatwieniem po zgromadzeniu w aktach sprawy danych niezbędnych dla jej rozstrzygnięcia. Cały ten tok nazywamy "biegiem sprawy"...