Dochody gminy

Czytaj Dalej

Dochody własne budżetu gminy

3 Do dochodów z majątku gminy lub z innego mienia gminy, stanowiących dochód własny budżetu gminy zalicza się: czynsze z dzierżawy, najmu, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego majątku gminy, opłaty leasingowe, opłaty z tytułu zarządu ustawionego na majątku gminy, dochody płynące z udziału w zyskach spółek, wpływy z dywidendy, dochody z tytułu różnego ...

Dochody gminy

Dochodami gminy są: - wpływy z podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych pobiera­nego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz od po­siadania psów), wpływy z opłat (skarbowej, eksploatacyjnej, lokalnych i innych), - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wyso­kości 26,7% wpływów z ...

Dochody budżetu gminy

Dochody budżetu gminy podzielić można na dwie podstawowe grupy: - dochody własne budżetu gminy, - dochody regulujące budżetu gminy.

Funkcjonowanie urzędu gminy jako samorządowej jednostki budżetowej oraz ewidencja i analiza jego dochodów i wydatków na przykładzie urzędu gminy

Proces organizacji oraz również wszelkie zasady względem funkcjonowania urzędu gminy określone są w odrębnym, specjalnym regulaminie będącym uchwalonym przez radę gminy Urząd gminy uznawany jest za wiodącą jednostkę budżetową każdej gminy, zaś w tych małych gminach z reguły nie występuje potrzeba powoływania znacznie większej liczby tego typu jednostek budżetowych.

Dochody budżetów samorządów terytorialnych 2005-2008 w gminie Modliborzyce

5 Dochody gmin w Polsce 2. 2 Opłaty i dochody z majątku gmin 2.

Wymień dochody budżetu gminy

Do dochodów gminy zaliczamy: Podatek: od nieruchomości, środków transportu, od psów, leśny, rolny, Opłaty: skarbowe i administracyjne, targowe, miejscowe, Subwencje ogólne Dotacje celowe

„Miłosierdzie gminy. Kartka z Höttingen”

Weźmie go do siebie ten z gospodarzy potrzebujących taniej siły roboczej, który zażąda od gminy najniższej dopłaty.

"Miłosierdzie gminy"

" - zagadnienie chrześcijańskiego miłosierdzia a rzeczywiste interesy gminy; odkrycie prawdziwego celu zgromadzenia, jakim jest licytacja starca, makabryczny żart; miłosierua ustawa gminy przeradza się w targ o starego człowieka, przedmiotowy przetarg; za chrześcijańskim miłosierdziem stoi chęć zysku; a to "opłacane" i "opłacalne" miłosierdzie, dowód fałszu i zakłamania, jest wówczas traktowane w środowisku szwajcarskim jako rzecz zwyczajna, - ...

Na czym polega funkcja transformacyjna handlu zagranicznego (wpływ handlu zagranicznego na zmianę struktury dochodu narodowego)

Handel zagraniczny umożliwia zaopatrzenie kraju w towary które:

- nie występują lub nie mogą być produkowane

- są wytwarzane w ilości niewystarczającej na pokrycie krajowego zapotrzebowania (np. gaz)

- są produkowane w nieodpowiednim asortymencie

Wymiernym sposobem odzwierciedlenia transformacyjnych...

PRZEPISY PORZĄDKOWE W GMINIE

Wójt przesyła przepisy porządkowe do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu, w którym leży gmina, następnego dnia po ich ustanowieniu.

Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetu państwa.

1) Dochody bezzwrotne:- podatki, - cła, - opłaty 2) Dochody zwrotne: - pożyczki zagraniczne, - pożyczki wewnętrzne, - lokaty budżetowe. Dochodami w niniejszym znaczeniu są także dochody z gier liczbowych.

Dochody publiczno-prawne

czy zachodzą warunki odnoszące się do potencjału podatkowego gminy, czy gmina przekazała na rzecz realizowane inwestycji wymaganą ustawowo część dochodów własnych, itp.

Dochody prywatno-prawne

o finansowaniu gmin – oraz przez powiązane z nimi inne ustawy (zwłaszcza ustawy podatkowe) – przedstawia się następująco: Do dochodów publiczno-prawnych należą: Podatki pobierane przez organy gminy: podatek od nieruchomości położonych na terenie gminy, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od posiadania psów, opłata ...

DOCHÓD Z DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ

 

Dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie, z tytułu działalności artystycznej z osobiście wykonywanej w tym charakterze działalności w drugim kraju, może być tam opodatkowany.

Dochód z tej działalności wykonywanej w ramach programu wymiany kulturowej lub...

GŁÓWNE ŹRÓDŁA DOCHODÓW BANKU

Podporządkowuje mu całą swą działalność i dąży do pozyskiwania i utrzymywania klientów dostarczających najwyższe dochody, jednocześnie wnoszących ze sobą najmniejsze ryzyko.

Struktura i organizacja władz gminy

W demokratycznym mechanizmie funkcjonowania społeczności gminy naczelne miejsce zajmują następujące sposoby sprawowania władzy: głosowanie powszechne, które odbywa się dla przeprowadzenia wyborów lub referendum, działalność organów gminy.

Wybory do rady gminy

Na szczeblu gminy wybory przeprowadzają gminne i obwodowe komisje wyborcze. Okręg wyborczy obejmuje część gminy.