Dochody gminy

Dochody gminy – dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. Dochodami mogą być również środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych...

Czytaj Dalej

Proces zarządzania rozwojem gminy

Zasoby (dane wejściowe) Uczestnicy procesu pracownicy(wykształcenie co najmniej wyższe) ukierunkowani w zależności od zajmowanego stanowiska doświadczeni kierownicy - eksperci koordynujący prace poszczególnych działów specjalista od dotacji unijnych prawnik wójt - organ wykonawczy gminy rada gminy - zakres działania rady gminy obejmuje najważniejsze sprawy wspólnoty samorządowej oraz funkcjonowania jej władz.

Podstawy prawa administracyjnego

Gmina może być gminą miejską, gminą miejsko-wiejską, lub gminą miejską. Gmina realizuje wszystkie zadania niezastrzeżone do kompetencji innych jednostek samorządu terytorialnego (powiat, województwo samorządowe) Na tereni Polski znajduje się 2478 gmin w tym 65 gmin ma statu miasta na prawach powiatu.

Plan PR w mojej gminie

Wysokość środków spoza gminy (% lub zł): 50% Organizacja turniejów sportowych (bilard, kręgle, golf i tenis) Zadania: przygotowanie turniejów Niezbędne zasoby: a) posiadane w gminie: tereny sportowo-rekreacyjne b) potrzebne spoza gminy: środki finansowe, sponsorzy Odpowiedzialny za realizację: Zarząd Gminy z właścicielami obiektów sportowych, klubami Plan finansowania: 1.

Organizacja i funkcjonowanie organów władzy publicznej na przykładzie gminy Włoszczowa

Miesiąc Tematyka Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów Zaproszeni na posiedzenie komisji 1 styczeń zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2005 rok rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał pozostających w zakresie działania gminy opracowanie planu pracy Komisji na 2005 rok sprawy różne Naczelnicy Wydziałów Skarbnik Gminy Przewodniczący Komisji Burmistrz 2 marzec rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał sprawy różne ...

Samorząd terytorialny

Powiaty tworzy, łączy dzieli oraz znosi Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii zainteresowanych rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, w drodze rozporządzenia określającego gminy wchodzące w skład powiatów oraz nazwy powiatów i siedziby ich władz.

Samorząd terytorialny - procedura powstawanie budżetu gminy

Dochodami gminy są: · Podatki, opłaty inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody gminy; · Dochody z majątku gminy; · Subwencja ogólna z budżetu centralnego; · Subwencja oświatowa; Ponadto dochodami gminy mogą być: · Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych · Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gmin oraz na realizację zadań zleconych przez administrację ...

Samorząd terytorialny - GMINA

Szczegółowe zasady określa ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich. Gmina jest podzielona terytorialnie na jednostki pomocnicze, takie jak sołectwa na obszarach wiejskich, a dzielnice czy osiedla w miastach, wreszcie miasta na terenie gminy.

Źródła dochodu samorządu terytorialnego - Zwrotne przychody samorządów terytorialnych

Dochodami budżetu gminy mogą być: a) dotacje celowe na finansowanie zadań własnych gmin z zakresu pomocy społecznej, wypłat dodatków mieszkaniowych i innych zadań b) dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi JST c) dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie bezpośrednich zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego d) dotacje z funduszy ...

Krzywa Laffera

udział w przychodcach z podatków 10% Amerykanów o najwyższych dochodach wynosił 48%, podczas gdy w 1988 r.

Makroekonomia

Dochód narodowy według cen czynników produkcji jest wykorzystywany najczęściej w analizach teoretycznych i w badaniach proporcji podziału dochodu; 2 pozostałe kategorie dochodu narodowego wprowadzono w latach 30.

Dochód i jego podział

finansów przedstawia właściwej komisji sejmowej i NIK informacje o przebiegu, wykonania budżetu państwa wraz ze sprawozdaniem o dochodach i wydatkach, dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminom, oraz zbiorczą informację o wykonaniu budżetu gmin.

Finanse publiczne

ORGANIZACYJNE a\ państwowe – (centralne) VAT, akcyza, podatek od gier b\ samorządowe (lokalne) –spadki, darowizny, nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych ŹRÓDŁA: - od osób fizycznych - od osób prawnych NIPODATKOWE DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA: - wydatne fiskalnie a\ dochody jednostek budżetowych b\ wpłaty z zysku NBP c\ cła - dywidendy i wpłaty z zysku - pozostałe dochody niepodatkowe CŁO – świadczenie pieniężne o ...

Pojęcie i funkcje promocji w gminie

Jak wynika z raportu opracowanego w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową na zlecenie Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw spośród 116 ankietowanych gmin polskich, zaledwie 42% dysponowało wyodrębnioną jednostką 3 Słowo strategia rozwinęło się na gruncie teorii sztuki wojennej, która obejmowała zarówno teorię, jak i praktykę przygotowania i prowadzenia wojny, jej pojedynczych kampanii oraz najważniejszych operacji (por.

Finanse publiczne testy

-Projekt budżetu gminy przygotowuje zarząd, -Projekt budżetu gminy powinien uwzględnić wskazówki Rady Gminy, -Muszą być uwzględnione zasady prawa budżetowego, -Projekt musi zawierać informacje o stanie mienia komunalnego, objaśnienia, określenie źródeł pokrycia niedoboru.

Polski system podatkowy

Opodatkowanie dochodu czystego może występować jako podatek ogólny, pobierany od sumy dochodów danego podatnika, albo jako kilka zróżnicowanych w swej wysokości podatków, obciążających poszczególne źródła dochodów lub ostateczne rezultaty poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej.

Samorząd

Gmina jest jak najbardziej samodzielna ,jest korporacja terytorialną mieszkańców ,opiera swoją autonomię na: *autonomi terytorialnej i administracyjnej , która przejawia się w możliwości sprawowania władzy na danym terytorium, *władztwo organizacyjne- swoboda organizowania wewnątrz gminy w zakresie pozaregulacjami ustawowymi, *prawo stanowienia przepisów prawa miejscowego ,budżetu ,podatków lokalnych , statutu gminy, *autonomi w ...

W Gminie Narol

Gmina Narol graniczy: od południowego wschodu z gminą Lubycza Królewska i Bełżec, od północy z gminą Susiec, od zachodu z gminą Obsza, od południowego zachodu z gminą Cieszanów a od południowego zachodu z gminą Horyniec.

Dochody własne budżetu gminy

3 Do dochodów z majątku gminy lub z innego mienia gminy, stanowiących dochód własny budżetu gminy zalicza się: czynsze z dzierżawy, najmu, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego majątku gminy, opłaty leasingowe, opłaty z tytułu zarządu ustawionego na majątku gminy, dochody płynące z udziału w zyskach spółek, wpływy z dywidendy, dochody z tytułu różnego ...

Dochody gminy

Dochodami gminy są: - wpływy z podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych pobiera­nego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz od po­siadania psów), wpływy z opłat (skarbowej, eksploatacyjnej, lokalnych i innych), - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wyso­kości 26,7% wpływów z ...

Dochody budżetów samorządów terytorialnych 2005-2008 w gminie Modliborzyce

5 Dochody gmin w Polsce 2. 2 Opłaty i dochody z majątku gmin 2.