Dochody budżetowe

Czytaj Dalej

Dochody budżetowe

2005 roku dochodami budżetu państwa są: podatki i opłaty, które nie stanowią dochodów jednostek samorządu terytorialnego, czy przychodów funduszów celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych; cła; wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek państwa|Skarbu Państwa; wpłaty z tytułu dywidendy; wpłaty z zysku Bank Polski|Narodowego Banku Polskiego; wpłaty nadwyżek dochodów własnych państwowych jednostek budżetowych,

Źródła dochodów budżetowych

Można by w tej dziedzinie wskazać na nie budzącą wątpliwość jedną zasadę: wielkość podatków płaconych przez ludzi winna pozostawać w odpowiedniej proporcji do ich dochodu, bogactwa o „zdolności do płacenia”, a więc odpowiadać powszechnie przyjmowanym zasadom sprawiedliwość w dziedzinie podziału dochodów.

Budżet państwa – źródła dochodów i wydatków, forma ustalania budżetu, deficyt budżetowy.

Temat : Budżet państwa ? źródła dochodów i wydatków, forma ustalania budżetu, deficyt budżetowy. Budżet państwa jest to instytucja finansowo ? prawna . Jest podstawową i najstarszą instytucją finansów publicznych. Geneza i funkcje bgudżetu są ściśle związane z powstaniem i rozwojem parlamentu. Instytucja budżetu jako instytucja prawna najwcześniej zrodziła się w Anglii i w Polsce. Pierwszy budżet, obejmujący całość dochodów i wydatków pozostającego w unii z ...

Funkcjonowanie urzędu gminy jako samorządowej jednostki budżetowej oraz ewidencja i analiza jego dochodów i wydatków na przykładzie urzędu gminy

- energie elektryczną bądź paliwa gazowe, łącznie z uzasadnieniem ekonomicznym, - harmonogram procesu realizacji zdań, - wszelkie przewidywane koszty związane z realizacją zakładanych, proponowanych przedsięwzięć oraz źródło ich finansowania Gmina jako jednostka samorządowa, posiada ściśle wyodrębnione organy sprawujące władze, a także jednostki pomocnie, powołane w tym właśnie celu. Władza dzieli się tutaj na organy stanowiące i wykonawcze, a każde z nich ...

Na czym polega funkcja transformacyjna handlu zagranicznego (wpływ handlu zagranicznego na zmianę struktury dochodu narodowego)

Handel zagraniczny umożliwia zaopatrzenie kraju w towary które:

- nie występują lub nie mogą być produkowane

- są wytwarzane w ilości niewystarczającej na pokrycie krajowego zapotrzebowania (np. gaz)

- są produkowane w nieodpowiednim asortymencie

Wymiernym sposobem odzwierciedlenia transformacyjnych...

PODSTAWY PRAWA BUDŻETOWEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ PAŃSTWA.

2) Dochody -90% stanowią wpływy z podatków i 7% z ceł -wpłaty z zysku NBP -wpływy od zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosob sp.

System budżetowy

 

System budżetowy - jest to całokształt struktura organizacyjnych, norm prawnych i urządzeń planistycznych regulujących funkcjonowanie budżetu państwa.

Budżet państwa - używamy w 4 znaczeniach:

1.) Budżet jako plan finansowy państwa. Plan budżetowy jest bilansowym zestawieniem dochodów i wydatków...

Cele klasyfikacji budżetowej

  1) Cele poznawcze - stwarzają konieczność ustalenia pochodzenia środków stanowiących dochody budżetowe oraz sposób wydatkowania tych środków.

Kryteria klasyfikacji budżetowej w/g międzynarodowego funduszu walutowego

 

Klasyfikacja opracowana przez międzynarodowy fundusz walut. operuje trzema kryteriami:

1) W/g - kryterium ekonomicznego ma miejsce podział na dwie części:

Sektor gospodarki;

państwo ® administracja centralna

przedsiębiorstwa ® przedsiębiorstwa publiczne, prywatne spółki kapitałowe, pozostałe...

Cechy charakterystyczne gospodarki budżetowej

 

 

Budżet został ściśle powiązany z trzema sferami życia społeczeństwa: gospodarczą, społeczną i polityczną.Ponad to istotną cechą budżetu jest to że nie jest on biernym narzędziem polityki społ.- gosp. i finansowej, ale aktywnym podmiotem, którego rola polega na kształtowaniu, umocowaniu lub...

Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetu państwa.

1) Dochody bezzwrotne:- podatki, - cła, - opłaty 2) Dochody zwrotne: - pożyczki zagraniczne, - pożyczki wewnętrzne, - lokaty budżetowe. Dochodami w niniejszym znaczeniu są także dochody z gier liczbowych.

Dochody publiczno-prawne

  Dochody publiczno-prawne przypadają gminom lub innym związkom samorządu terytorialnego na podstawie stosunku prawnego o charakterze publicznym.

Dochody prywatno-prawne

Podatki stanowiące dochody gminy pobierane przez organy finansowe państwa – urzędy skarbowe: podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych, podatek od spadku i darowizn, opłata skarbowa.

DOCHÓD Z DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ

 

Dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie, z tytułu działalności artystycznej z osobiście wykonywanej w tym charakterze działalności w drugim kraju, może być tam opodatkowany.

Dochód z tej działalności wykonywanej w ramach programu wymiany kulturowej lub...

Ograniczenie budżetowe

Linia budżetowa – wskazuje graficznie maksymalne kombinacje ilościowe dwu dóbr, które może nabyć konsument przy danym dochodzie i danych cenach.

Nachylenie linii budżetowej

Zależy jedynie od stosunku cen obu dóbr. Nachylenie to jest ilorazem zmiany odległości pionowej przez odpowiadającą mu zmianę odległości poziomej.

Nachylenie linii budżetowej =    - PA / PB

gdzie:

>

>

GŁÓWNE ŹRÓDŁA DOCHODÓW BANKU

Podporządkowuje mu całą swą działalność i dąży do pozyskiwania i utrzymywania klientów dostarczających najwyższe dochody, jednocześnie wnoszących ze sobą najmniejsze ryzyko.