Dochód

Czytaj Dalej

Dochód i jego podział

DOCHÓD I JEGO PODZIAŁ Pojęcie dochodu : oznacza uzyskiwane z różnych źródeł przez daną osobę lub gospodarstwo domowe oraz przedsiębiorstwo w danym okresie dobra i usługi / tzw dochód w naturze/ lub kwoty pieniężne / tzw d. pieniężny/ Dochód jako zapłatę z tytułu świadczenia pracy lub kapitału i bieżące transfery /np. renty, świadczenia na wypadek choroby/ Dochody z tytułu świadczeń pracy lub kapitału powstają w wyniku sprzedaży towarów i usług, czyli w ...

Źródła dochodu samorządu terytorialnego - Zwrotne przychody samorządów terytorialnych

Niektóre zadania samorządów terytorialnych mogły być realizowane poprzez zaciąganie kredytów bankowych lub wypuszczanie obligacji. Pożyczki i kredyty różniły się jednak od pozostałych dochodów budżetowych. Wiązała się bowiem z nimi konieczność zwrotu pożyczki (spłaty kredytu), a także bieżąca...

Tworzenie dochodu narodowego w gospodarce rynkowej

 

Tworzenie wartości dodanej i produkcji finalnej w gospodarce narodowej Gospodarka narodowa każdego kraju dzieli się na działy do których zaliczamy: przemysł, rolnictwo, budownictwo, transport, łączność, handel i inne usługi.

Pewne działy np. przemysł dzielą się na gałęzie. W ich skład wchodzi...

Źródła dochodu samorządu terytorialnego - Dochody województwa

Dochody budżetu województwa opierają się - podobnie jak dochody budżetów powiatów i gmin - na dwóch podstawowych rodzajów dochodów : trwałych i potencjalnych.

Dochodami trwałymi są :

1) Udziały w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości :

a) 1,5% wpływów z podatku...

Dochód

Charakterystyka

Dochód - jest podstawowa przeszkodą ograniczającą możliwość realizacji naszych potrzeb. Stanowi on jakby zaporę wyznaczającą granicę, do jakiej możemy sobie pozwolić na ich zaspokojenie. Dochód określa maksimum wydatków, które możemy ponieść na zakup towarów i usług. Na szersze...

Dochody publiczne

 

Dochody publiczne - strumienei środków pieniężnych przeznaczone na finansowanie wydatków publicz­nych. Wydatki te związane są. z wykonywaniem zadań publicznych. Dochody publiczne obejmują wszelkie wpływy uzyskiwane przez podmioty prowadzące publiczną działalność finansową. Można je podzielić na...

Na czym polega pierwotny, wtórny i ostateczny podział dochodu narodowego

Pierwotny podział dochodu narodowego dokonuje się w miejscu jego powstawania, a więc w przedsiębiorstwach przemysłowych, usługowych, transportowych. Sprowadza się on do podziału nowo wytworzonej w przedsiębiorstwie wartości na wynagrodzenia pracowników i akumulację finansową przedsiębiorstwa. Z samej...

KATEGORIE DOCHODU GOSPODARSTWA (PRZEDSIĘBIORSTWA) ROLNICZEGO

W rolnictwie wyróżnia się trzy mierniki sprawności działalności gospodarstwa (przedsiębiorstwa) rolniczego. Są to mierniki sprawności: 1) technicznej; 2) społecznej; 3) finansowej. Przez pojęcie sprawności technicznej rozumie się wysokość osiąganej produkcji wyrażoną w jednostkach naturalnych -...

Dochody własne budżetu gminy

Pojęcie dochodów własnych budżetu gminy, chociaż nie definiowane przez ustawodawcę oznacza dochody publiczne płynące w całości na rzecz budżetu gminy i zasilające tylko te budżety, ze źródeł przyznanych gminie na mocy ustaw w sposób bezterminowy. Alogicznie jest, jeśli chodzi o budżety powiatu i...

Omów podstawowe kategorie dochodu narodowego wg. SNA (GNP, DNP, NNP, NI, DPI)

Miernikami dochodu narodowego, liczonego w cenach rynkowych są :

GNP (Gross National Product – PNB – Produkt Narodowy Brutto) - składa się z dziewięciu elementów :

amortyzacja i straty – tworzą GNP, gdyż jest to miara brutto, czyli musimy uwzględnić poziom zużycia czynników...

Dochód narodowy

Definicja

Dochód narodowy lub też Produkt Narodowy Netto (PNN) w cenach czynników wytwórczych, to miara produkcji wytworzonej w danym czasie za pomocą czynników produkcji należących do obywateli danego kraju (niezależnie od miejsca ich użycia), wyrażona w cenach tych czynników, uwzględniająca...

Dochód osobisty

Charakterystyka

Dochód osobisty ludności - to wszystkie dochody rzeczywiste, jakie otrzymują domowe|gospodarstwa domowe, powiększone o transferowe otrzymywane od państwa i pomniejszone o podatki płacone państwu.

Są to dochody jakie gospodarstwa domowe mogą przeznaczyć na konsumpcję lub oszczędności...

Tworzenie i podział dochodu narodowego

Tworzenie i podział dochodu narodowego: Wartość wytworzonej produkcji dóbr i usług w ciągu roku w przedsiębiorstwie to produkcja globalna-składa się z wartości przeniesionej(obejmuje nabyte z zewn.i zużyte w produkcji surowce,materiały,półprodukty i paliwo,enerię itd.) i wartości dodanej(suma nowo wytworzonej wartości w przedsiębiorstwie,do której włącza się amortyzację-wtedy to jest wart.dodana brutto); Suma produkcji globalnych wszystkich działów to produkt ...

Metody liczenia dochodu narodowego

Dochód narodowy wyrażony jest albo a cenach bieżących, ukształtowanych w danym roku działalności gospodarczej, albo w cenach stałych. Ceny bieżące służą do charakterystyki różnych zjawisk związanych z wytwarzaniem i podziałem dochodu narodowego w danym roku kalendarzowym.

Ceny stałe to przyjęte...

Źródła dochodu samorządu terytorialnego - Budżety powiatów

Dochodami powiatu są :

Udział w wysokości 1 % w wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu.

Subwencja ogólna

Dochody powiatowych jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych i gospodarstw...

Dochody budżetowe

Charakterystyka

Dochody budżetu państwa to środki pieniężne pobierane od podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych przez państwo lub odrębny organ samorządu terytorialnego w celu realizacji wydatków na cele państwowe (dostarczanie dóbr publicznych, wykonywanie zadań wynikających z celów...

Źródła dochodów budżetowych

Źródła dochodów budżetowych są różnorodne. Jedne z nich mają dla budżetu znaczenie podstawowe, inne ważą w tym budżecie mniej. Wśród źródeł dochodów budżetowych wymienić można następujące:

wszelkiego rodzaju podatki

opłaty skarbowe

cła

odsetki i dywidendy od kapitału...

PODZIAŁ DOCHODU

Poszczególne kraje różnią się w znacznym stopniu poziomem i sposobem podziału dochodu nart niowego. Ważnym czynnikiem determinującym powyższe jest struktura gałęziowa danego kraju. Wyróżniamy następujące cztery jej typy:

1. gospodarka naturalna. W warunkach gospodarki naturalnej zdecydowana...

Pojęcie dochodu i przychodu publicznego

Gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych to treść gospodarki finansowej. Środki publiczne to: art. 5 u.f.p.

- dochody publiczne

- środki pochodzące z Unii Europejskiej

- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych

- przychody publiczne

- inne przychody

DOCHODY PUBLICZNE to świadczenia...

Źródła i rodzaje dochodów publicznych

Źródła dochodów publicznych:

- dochód narodowy danego państwa

- majątek narodowy

- dochód narodowy lub majątek innych państw

Funkcje dochodów publicznych:

f. fiskalna – celem jest chęć zgromadzenia odpowiednich środków finansowych

f. stymulacyjna podatku

Klasyfikacja dochodów...