Diecezja Arundel i Brighton

Diecezja Arundel i Brighton

Diecezja Arundel i Brighton - diecezja Kościoła rzymskokatolickiego w południowej Anglii, w metropolii Southwark. Obejmuje hrabstwa Surrey, West Sussex oraz East Sussex. Katedra diecezjalna znajduje się w Arundel, natomiast kuria biskupia zlokalizowana jest w Hove koło Brighton. Diecezja została erygowana 28 maja 1965, jej terytorium należało wcześniej do archidiecezji...

Czytaj Dalej

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Librowski, Zachowane kroniki parafialne z terenu diecezji włocławskiej z lat 1901-1939 oraz Ich war-toSć jako źródła historycznego, ABMK 18 (1969) 5-46; tenże, Katalog rubrycel t schematyzmów diecezji i zakonów historycznej Polski znajdujących się w księgozbiorze podręcznym Archiwum Diecezjalnego we Włocławku, ABMK 23 (1971) — 27 (1973).

BRZESKA DIECEZJA

powiaty guberni wołyńskiej, a nadto ze zniesionejdiecezji metropolitalnej — gubernię wil. Ignatowicz, Greckokatolicka diecezja supraślska (1796-1807), Lb 1969 (mpsBKUL); L.

CHEŁMSKA DIECEZJA - DIECEZJA KATOLICKA

Diecezja - W 1604-11 diec. Boratyński, Najdawniejsze relacje biskupów polskich o stanie diecezji (retationes status ecclesiarum) w archiwum Kongregacji del Concilio w Rzymie, Kr 1916; W.

GDAŃSKA DIECEZJA

wchodziła w skład diecezji —»pomezańskiej i —» warmińskiej; niezwykle silne były t u t a j , azwł. Wincentego; od 1957 ukazuje się„Miesięcznik Diecezjalny Gdański"; pierwszy powojennySchematyzm diecezji gdańskiej wy'dano 1958 (nast.

Diecezja

Obecnie wyrazy “diecezja” i “archidiecezja” oznaczają terytorium będące pod bezpośrednią ju-rysdykcją biskupa lub arcybiskupa. Diecezja odpowiada eparchii w Kościołach wschodnich.

ANGERS

Diecezja zajmuje 7132 km2 i liczy 584 700 mieszk. , Radę protektorów tworzą bpi 12 sąsiednich diecezji.

ARCHIDIAKONAT

1233, Kamień) — zakazano im tego w diecezji wrocł. Jedynie w diecezji krak. Próby utworzenia w diecezji płoc. okręgowe otrzymały w tym okresie diecezje: wil.

AUGUSTOWSKA DIECEZJA

Statystyka — W 1822 diecezja liczyła 12 dekanatów, 120 parafii, 1 seminarium duch. część diecezji obejmowała 12 dekanatów, 104 parafie, 1 klasztor męski i 3 żeńskie, 169 kapłanów diec, 396 000 wiernych.

BĘDZIN

Parafie i dekanat w diecezji częstochowskiej. Wiśniewski, Diecezja częstochowska. Związek, Rozwój sieci dekanalnej w diecezji częstochowskiej w latach 1925-1970, CzWD 46(1972) 134-144.

BIAŁORUSKA DIECEZJA

jurysdykcjiordynariusze inflancki, wileński i smoleński udzielili Siestrzeńcewiczowijurysdykcji dla tych części swoich diecezji, któreznalazły się w granicach cesarstwa; podobnie 1778 Stolica Apost.

BIAŁOSTOCKO - GDAŃSKA DIECEZJA PRAWOSŁAWNA

W 1956 diecezja liczyła 4 dekanaty, 40 parafii i 9 filii, 1973 -5 dekanatów, 45 parafii oraz 24 filie i kaplice, 50 księży i 4 diakonówstałych. 4, 69-89; Diecezja bialostocko-gdańska, w: Prawosławny] kalendář na 1974 god, Wwa 1974, 12-15.

BISKUP - W TEOLOGII

w diecezji stanowią kaplani(-> prezbiterium diecezji), mający realne, choć niższe stopniemuczestnictwo w kapłaństwie Chrystusa, i stanowiący z nim„jedno grono kapł.

BISKUP - W PRAWIE KANONICZNYM

w diecezji jest konsekracja,a prawo do jej wykonywania daje papież; b.

BISKUP - We WSPÓLNOTACH CHRZEŚCIJAŃSKICH

, a wprowadza w urząd najstarszyspośród seniorów, czyli duchownych zwierzchników diecezji,którzy podlegają b. , którzy posiadają całkowitąautonomię w diecezji i nie są zależni od jakiegokolwiek innegob.

BISKUP KOADIUTOR

stolicybiskupiej wolno sprawować na terenie diecezji wszystkie funkcjezwiązane z władzą sakry biskupiej, z wyjątkiem udzielaniaświęceń; w innych sprawach może wykonywać to, co mu zleciStolica Apost.

BISKUP TYTULARNY

z tytułami diecezjiaktualnie nie istniejących, którzy pomagali w pracy pasterskiejbpom rezydencjalnym. , będącyw diecezjach bpami pomocniczymi powinni pełnić funkcje wikariuszówgen.

BLEDZEW

Opactwo cystersów oraz parafia w dekanaciepszczewskim w diecezji gorzowskiej. Łukaszewicz, Krótki opis historyczny kościołów parochialnych w dawnej diecezji poznańskiej, Pz 1859, II 368-382; A.

BRANIEWO

należy do dekanatu gdańskiego w diecezjibiałostocko-gdańskiej. Obłąk, Historia diecezji warmińskiej, O 1959 (passim); A.

BRUGIA, flamandzkie Brugge, franc. Bruges

Miasto i diecezjaw pn. Wilhelm I starał się 1827 o przywróceniediecezji B.

CAOCZOU, Ho Ce

Diecezja w pn. Diecezja obejmuje 13 000 km2 i 1950 liczyła 4 min mieszk.