Depozyt bankowy

Czytaj Dalej

Depozyt bankowy

Parametry Najważniejsze czynniki które trzeba wziąć pod uwagę w momencie dokonywania wyboru depozytu bankowego: stopa dochodu, ryzyko, płynność, oznacza możliwość wycofania środków przed upłynięciem okresu umowy bez znacznej obniżki lub utraty odsetek, czynniki zewnętrzne, zaliczamy tutaj :dostępność placówek banku, możliwość internetowej obsługi depozytu, dodatkowe usługi związane depozytem takie jak karta do ...

W jaki sposób zapewniane jest bezpieczeństwo depozytów bankowych?

Bezpieczeństwo lokat bankowych - w Polsce utworzono Państwowy Fundusz Gwarancyjny, depozyty są gwarantowane : do 1000 ECU = 100% 1000 - 3000 ECU = 90% Gwarancje mają : BGŻ, PKO BP, PKO SA.

Rachunki bankowe i oprocentowanie depozytów

Rachunek – służy do przechowywania środków pieniężnych zapewniając bezpieczeństwo, bank ma prawo do dysponowania tymi środkami jednocześnie zobowiązany jest do wykonywania zleceń płatniczych na zlecenie klienta.

Rodzaje rachunków:

Rachunki rozliczeniowe: w tym bieżące i...

POJĘCIE RYZYKA BANKOWEGO, RODZAJE

Wynika to z:   wyjątkowej trudności przewidywania realnych terminów wymagalności pasywów (depozytów) i zapadalności aktywów (kredytów).

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BANKOWYM

  Kontrolą banku zajmuje się głównie departament ryzyka, do którego zadań należy: - opracowanie metodyki pomiaru i raportowania ryzyka płynności - opracowanie metodyki pomiaru i raportowania ryzyka rynkowego (stopy procentowe, kursy) - opracowanie metodyki pomiaru i raportowania ryzyka rozliczeniowego - prowadzenie procesu oceny adekwatności cenowej - modelowanie wyceny i weryfikacja metod wyceny produktów bankowych – papiery wartościowe i ...

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)

  Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) - instytucja gwarantująca depozyty polskich banków.

Istota i rodzaje ryzyka bankowego

  Szczególną wagę banki przywiązują do niepewności, związanych z ich bieżącą działalnością, głównie przyjmowaniem depozytów, udzielaniem kredytów oraz lokowaniem wolnych środków pieniężnych.

Ogólne zasady zarządzania ryzykiem bankowym.

Taki transfer może przyjąć dwie formy: Transfer działalności kreującej potencjalne straty, na przykład poprzez wynajęcie innego banku do wykonania danej umowy Transfer odpowiedzialności za pokrycie strat, poprzez ubezpieczenie, odpowiednią klauzulę w umowie, gwarancje bankowe, poręczenie lub operacje hedgingowe.

Nadzór bankowy i regulacje ostrożnościowe.

Jej podstawowym zadaniem jest określanie zasad działania banków w celu zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonych w nich depozytów pieniężnych oraz sprawowanie nadzoru nad bankami w zakresie przestrzegania ustaw i przepisów prawa bankowego.

SYSTEM BANKOWY W POLSCE

Zasadnicze znaczenie tych aktów prawnych przejawiało się w:   całkowitej rekonstrukcji systemu bankowego (ustawa dopuściła funkcjonowanie banków państwowych, banków w formie spółek akcyjnych i banków spółdzielczych), uchyleniu prawotwórczych kompetencji rządu, uporządkowaniu stosunków między systemem bankowym a Skarbem Państwa poprzez likwidację mechanizmu automatycznego ...

Funkcje systemu bankowego

    stworzenie mechanizmów gromadzenia środków i ich inwestowania w różne przedsięwzięcia zapewnienie możliwości dokonywania płatności między podmiotami gospodarczymi, transferu w czasie i ponad granicami zapewnienie skutecznych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem bankowym zapewnienie informacji cenowej, co stwarza możliwość podejmowania decyzji przez podmioty gospodarcze stworzenie ...

SYSTEM BANKOWY OBEJMUJE

Dążą do zaspokojenia potrzeb podmiotów gospodarczych w zakresie usług bankowych przy równoczesnym dążeniu do uzyskania zysku. mogącymi dokonywać wszystkich operacji przewidzianych prawem bankowym /z jednej str.

RODZAJE RYZYKA BANKOWEGO

 

Zagrożenie wcześniejszego odebrania środków z banku przez klientów

Wówczas może się okazać, że bank nie dysponuje dostateczną ilością środków dla tej wypłaty.

Kredytobiorca nie spłaci kredytu w ogóle albo uczyni to w terminie późniejszym

Ryzyko udzielania każdego pojedynczego...

RYZYKO BANKOWE

  Rozmiary ryzyka zależą od: czynniki ogólno-gospodarcze czynniki społeczne (zachowanie klientów) czynniki polityczne (jakieś wydarzenie) czynniki demograficzne (stopa bezrobocia) czynniki techniczne (stan infrastruktury)   Przyczyny wzrostu ryzyka bankowego: wzrost ryzyka finansowego w gospodarce ( wykorzystywanie kredytów na rozwój przedsięwzięć ) rosnące zapotrzebowanie na kredyty ze ...

Bankowe rozliczenia pieniężne

  Przez bankowe rozliczenia pieniężne rozumieć należy operacje polegające na dokonywaniu zmian w stanie środków pieniężnych na rachunku bankowym na zlecenie klienta lub w wyniku czynności, które z mocy prawa powodują wskazane zmiany w stanie praw majątkowych klienta.

Gwarancje bankowe, poręczenia i akredytywy

  Komisja Nadzoru Bankowego określa, w drodze zarządzenia, szczegółowe warunki udzielania gwarancji bankowych i poręczeń udzielanych przez banki.

Nadzór bankowy

  Komisja Nadzoru Bankowego może stosownie do postanowień umowy międzynarodowej lub na zasadach wzajemności udzielić informacji dotyczących banku organowi nadzoru bankowego innego kraju, jeżeli:   wskutek tego nie zostanie naruszony interes gospodarczy Państwa i tajemnica bankowa, zapewnione jest wykorzystanie uzyskanych informacji tylko na potrzeby nadzoru bankowego, zagwarantowany jest zakaz przekazywania uzyskanych ...

Istota marketingu bankowego

W marketingu bankowym istnieje konieczność zrównoważenia celów bankowych z wymaganiami klientów. Rozwój technologii bankowej powoduje podniesienie kosztów działalności banków.

Nadzór bankowy - funkcje i cele

Nadzór bankowy w większości państw stanowi jeden z elementów całego mechanizmu bezpieczeństwa systemu bankowego (obejmującego również nadzór właścicielski, audytorów zewnętrznych, instytucje zrzeszające banki i instytucje gwarantujące depozyty banków).