Demony słowiańskie

Czytaj Dalej

Odrębność j. polskiego na tle innych języków słowiańskich.

 

Języki spokrewnione wywodzą się ze wspólnego języka – przodka albo inaczej prajęzyka, który w jakiejś epoce swego rozwoju rozpadł się na odłamy wskutek przemieszczeń mówiącej nim ludności. Na ziemiach Europy Środkowej i Wschodniej takim prajęzykiem był najprawdopodobniej język praindoeuropejski...

Państwa słowiańskie

Pierwsze Państewka Słowiańskie

Pierwsze państewka Słowian powstały na obrzeżach osadnictwa słowiańskiego. Były to obszary szczególnie narażone na najazdy obcych, gdzie konieczna stawała się intensyfikacja wysiłku zbrojnego. Równie ważne dla powstania państewek słowiańskich było sąsiedztwo...

Mitologia słowiańska - Bogowie

Możemy dziś przyjąć, że w skład panteonu słowiańskiego wchodziło czterech głównych bogów. Bogowi ci znani byli na całym terenie zamieszkałym przez plemiona prasłowiańskie.

Najważniejszy z nich to Dadźbóg Swarożyc. Bóg słońca, ognia, nieba i spraw ziemskich. Dadźbóg to ten, który daje...

Mitologia słowiańska - Święta

Prasłowianie obchodzili cztery główne święta:

21 Marzec - pierwszy dzień wiosny. Święto Jare poświęcone narodzinom nowego życia po mroźnej zimie. W święto malowano pisanki, jajka które były symbolem odrodzenia życia. Święto poświęcone bogu Rodowi.

21-22 Czerwiec - pierwszy dzień lata...

Mitologia słowiańska - Demologia

Wampir (wąpierz) - demon pastwiący się nad żywymi, duch osoby zmarłej. Żmij - zły demon, wróg bóstwa nieba. Licho - zły demon lasu.

Mitologia słowiańska - Zwyczaje i obrzędy

Narodziny - Kobiety tuż przed porodem wzywały Boga Roda i jego pomocnice Rodzenice prosząc o pomyślny los dla swojego dziecka. Stare kobiety zaraz po narodzeniu dziecka szykowały posiłek rytualny, z którego część była przeznaczona dla Rodzenic i duchów domowych. Prawdopodobnie również czyniono różne...

Pierwsze państewka Słowiańskie

Pierwsze państewka Słowian powstały na obrzeżach osadnictwa słowiańskiego. Były to obszary szczególnie narażone na najazdy obcych, gdzie konieczna stawała się intensyfikacja wysiłku zbrojnego. Równie ważne dla powstania państewek słowiańskich było sąsiedztwo silnych organizacji państwowych.

W...

Pierwsze państwa słowiańskie

1. Sytuacja , w jakiej może dojść do powstania państwa

Żeby mogło powstać państwo muszą pojawić się nadwyżki żywności i trzeba przejść na osiadły tryb życia . Obok wspólnoty plemienno - rodowej musi pojawić się poczucie wspólnoty terytorialnej ( mieszkamy na tej samej ziemi , zagrażają nam...

Podstawy i przebieg zjednoczenia plemion słowiańskich w państwie Polskim w X wieku

Plemiona słowiańskie:

- Wiślanie, plemię słowiańskie, mieszkańcy górnego biegu Wisły. W IX w. stworzyli państwo plemienne, które obejmowało zachodnią Małopolskę (główne ośrodki w Krakowie i Wiślicy), sięgając na wschodzie prawdopodobnie po Bug i Styr.

Anonimowy autor Żywota Św. Metodego (IX...

Powstanie państw słowiańskich i ich chrystianizacja

Słowianie to najliczniejsza etnicznie i językowo indoeuropejska grupa ludnościowa w Europie, zamieszkująca głównie środkową, wschodnią i południowo - wschodnią część kontynentu. Słowianie dzielą się na wschodnich (Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini), zachodnich (Polacy, Czesi, Słowacy) i...

Słowianie - Plemiona słowiańskie

W V/VI wieku Słowianie opanowali ziemie w dorzeczu Wisły i Warty. W czasie wędrówek ludów w I tysiącleciu naszej ery plemiona słowiańskie znacznie rozszerzyły swe siedziby, opanowując całe dorzecze Dniepru, oprócz terenów nad samym Morzem Czarnym, dorzecze górnej Wołgi, ziemie między Odrą a Łabą oraz...

Słowianie - Pierwsze państwa słowiańskie

Tworzyły się wspólnoty obejmujące kilka większych plemion. Jedno z nich narzucało swoje zwierzchnictwo innym drogą podboju wewnętrznego. Tak powstawały pierwsze plemiona słowiańskie.

JUTRZENKA-DIENNICA. Pismo literackie poświęcone przedmiotom słowiańskim

JUTRZENKA-DIENNICA. Pismo literackie poświęcone przedmiotom słowiańskim - Litieraturnaja gazieta..., 1843 Przegląd słowiański - Sławianskoje obozrienije, dwujęzyczne czasopismo ros.-pol., wyd. w Warszawie 1842 (dwa razy w miesiącu) i 1843 (raz w miesiącu) i red. przez P. Dubrowskiego. Służyć...

LITERATURA SŁOWIAŃSKA, Cours de la litterature slave, potocznie Prelekcje paryskie

LITERATURA SŁOWIAŃSKA, Cours de la litterature slave, potocznie Prelekcje paryskie, wykłady A. Mickiewicza w College de France w Paryżu 22 XII 1840-28 V 1844, składające się z 4 kursów, wyd. na podstawie stenogramów i notatek słuchaczy: kurs III (pt. L'Eglise officielle et le messianisme) i IV (pt. L...

DEMON

Najważniejszymi demonami były diabły (zob. ) W demonologii słow. Demon poemat (1829-41, wyd.

STADŁO. Tygodnik rzeczom polskim i słowiańskim poświęcony, czasopismo lit.

STADŁO. Tygodnik rzeczom polskim i słowiańskim poświęcony, czasopismo lit., wyd. 1849 (12 nrów) wBudziszynie przez R. Zmorskiego (oficjalny wydawca J. A. Smoler). Za gł. cel S. stawiało sobie szerzenie idei jedności słow.; wśród współpracowników byli T. Lenartowicz, K. Brzozowski, E. Chojecki, T. A...

TOWARZYSTWO LITERACKO-SŁOWIAŃSKIE

TOWARZYSTWO LITERACKO-SŁOWIAŃSKIE, samokształceniowe stowarzyszenie studentów UWr. 1836-86, zał. z inicjatywy -> J.E. Purkynego, mające na celu „przez wspólne nauk. prace, a mianowicie [szczególnie] przez piśmienne rozprawy obeznać członków z językami, literaturą, dziejami i prawem ludów...

Pierwsze państwa słowiańskie

A.  Państwo Boza - Słowianie wschodni – Antowie, wódz Boz, rozbity i ukrzyżowany przez króla Ostrogotów Winitara

B.  Państwo Samona

-  różny stosunek Słowian i Awarów, wyzysk, trybut, gotowość zbrojna lub luźny sojusz i współpraca

-  623 r. – powstanie ujarzmionych Słowian – Samon, kupiec frankijski...

Pierwsze wędrówki ludów słowiańskich

 

Kiedy Goci i Gepidowie przenieśli się nad Morze Czarne, kiedy Wandalowie, Burgundowie i Rugiowie wynieśli się na zachód i południe, Słowianie opanowywali kolejno opuszczane przez nich tereny.

Wschodni Słowianie, zwani w cesarstwie Antami, weszli w skład związku plemiennego zorganizowanego w...

Niemiecka ekspansja polityczna na ziemie słowiańskie

 

Wschodnioniemieccy książęta i margrabiowie doprowadzili w XII w. do ponownego opanowania ziem północno- zachodnich Słowian i przesunięcia granic wschodnich Niemiec nad Odrę, Noteć i Brdę.

W 1108 r. książęta i biskupi wschodnioniemieccy wystąpili z apelem do rycerstwa z zachodnich krajów...