Demony słowiańskie

Demony słowiańskie – byty nadprzyrodzone, które w mitologii słowiańskiej zajmują pozycję pośrednią między bogami a ludźmi (między sferą ziemsko-ludzką, materialną a sferą boską, czysto duchową, czyli zajmują miejsce w sferze astralnej), o cechach na wpół ludzkich i na wpół boskich. Podobnie jak w mitologii greckiej pierwotnie pojęcie to miało charakter ambiwalentny, stanowiło zarówno...

Czytaj Dalej

HISTORIA JĘZYKA

 

HISTORIA JĘZYKA

POCHODZENIE JĘZYKA POLSKIEGO

Językjgplski należy do grapy języków slowia,ńskidu,W językach tych obserwujemy wiele podobieństw zarówno pod względem podstawowego zasobu słownictwa, jak i budowy gramatycznej. Zauważyć to możemy, porównując wyrazy i formy gramatyczne z różnych...

DEMON

Najważniejszymi demonami były diabły (zob. ) W demonologii słow. Demon poemat (1829-41, wyd.

„BOGURODZICA” - JĘZYK „BOGURODZICY” NA TLE ŚREDNIOWIECZNYCH ZABYTKÓW JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ

O czasie powstania utworu można wnioskować także na podstawie archaizmów językowych i form, o których ma się prawo sądzić, że pochodzą z odległej epoki, a z czasem wyszły z użycia i zostały zapomniane. Wśród wyrazów zawartych w Bogurodzicy najciekawsze są trzy: bogurodzica, bożyc, dzieła.

Wyraz...

Odrębność j. polskiego na tle innych języków słowiańskich.

 

Języki spokrewnione wywodzą się ze wspólnego języka – przodka albo inaczej prajęzyka, który w jakiejś epoce swego rozwoju rozpadł się na odłamy wskutek przemieszczeń mówiącej nim ludności. Na ziemiach Europy Środkowej i Wschodniej takim prajęzykiem był najprawdopodobniej język praindoeuropejski...

Państwa słowiańskie

Pierwsze Państewka Słowiańskie

Pierwsze państewka Słowian powstały na obrzeżach osadnictwa słowiańskiego. Były to obszary szczególnie narażone na najazdy obcych, gdzie konieczna stawała się intensyfikacja wysiłku zbrojnego. Równie ważne dla powstania państewek słowiańskich było sąsiedztwo...

Mitologia słowiańska - Bogowie

Możemy dziś przyjąć, że w skład panteonu słowiańskiego wchodziło czterech głównych bogów. Bogowi ci znani byli na całym terenie zamieszkałym przez plemiona prasłowiańskie.

Najważniejszy z nich to Dadźbóg Swarożyc. Bóg słońca, ognia, nieba i spraw ziemskich. Dadźbóg to ten, który daje...

Mitologia słowiańska - Demologia

Wampir (wąpierz) - demon pastwiący się nad żywymi, duch osoby zmarłej. Żmij - zły demon, wróg bóstwa nieba. Licho - zły demon lasu.

Pierwsze państewka Słowiańskie

Pierwsze państewka Słowian powstały na obrzeżach osadnictwa słowiańskiego. Były to obszary szczególnie narażone na najazdy obcych, gdzie konieczna stawała się intensyfikacja wysiłku zbrojnego. Równie ważne dla powstania państewek słowiańskich było sąsiedztwo silnych organizacji państwowych.

W...

Pierwsze państwa słowiańskie

1. Sytuacja , w jakiej może dojść do powstania państwa

Żeby mogło powstać państwo muszą pojawić się nadwyżki żywności i trzeba przejść na osiadły tryb życia . Obok wspólnoty plemienno - rodowej musi pojawić się poczucie wspólnoty terytorialnej ( mieszkamy na tej samej ziemi , zagrażają nam...

Podstawy i przebieg zjednoczenia plemion słowiańskich w państwie Polskim w X wieku

Plemiona słowiańskie:

- Wiślanie, plemię słowiańskie, mieszkańcy górnego biegu Wisły. W IX w. stworzyli państwo plemienne, które obejmowało zachodnią Małopolskę (główne ośrodki w Krakowie i Wiślicy), sięgając na wschodzie prawdopodobnie po Bug i Styr.

Anonimowy autor Żywota Św. Metodego (IX...

Powstanie państw słowiańskich i ich chrystianizacja

Słowianie to najliczniejsza etnicznie i językowo indoeuropejska grupa ludnościowa w Europie, zamieszkująca głównie środkową, wschodnią i południowo - wschodnią część kontynentu. Słowianie dzielą się na wschodnich (Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini), zachodnich (Polacy, Czesi, Słowacy) i...

Słowianie - Plemiona słowiańskie

W V/VI wieku Słowianie opanowali ziemie w dorzeczu Wisły i Warty. W czasie wędrówek ludów w I tysiącleciu naszej ery plemiona słowiańskie znacznie rozszerzyły swe siedziby, opanowując całe dorzecze Dniepru, oprócz terenów nad samym Morzem Czarnym, dorzecze górnej Wołgi, ziemie między Odrą a Łabą oraz...

Słowianie - Pierwsze państwa słowiańskie

Tworzyły się wspólnoty obejmujące kilka większych plemion. Jedno z nich narzucało swoje zwierzchnictwo innym drogą podboju wewnętrznego. Tak powstawały pierwsze plemiona słowiańskie.

JUTRZENKA-DIENNICA. Pismo literackie poświęcone przedmiotom słowiańskim

JUTRZENKA-DIENNICA. Pismo literackie poświęcone przedmiotom słowiańskim - Litieraturnaja gazieta..., 1843 Przegląd słowiański - Sławianskoje obozrienije, dwujęzyczne czasopismo ros.-pol., wyd. w Warszawie 1842 (dwa razy w miesiącu) i 1843 (raz w miesiącu) i red. przez P. Dubrowskiego. Służyć...

LITERATURA SŁOWIAŃSKA, Cours de la litterature slave, potocznie Prelekcje paryskie

LITERATURA SŁOWIAŃSKA, Cours de la litterature slave, potocznie Prelekcje paryskie, wykłady A. Mickiewicza w College de France w Paryżu 22 XII 1840-28 V 1844, składające się z 4 kursów, wyd. na podstawie stenogramów i notatek słuchaczy: kurs III (pt. L'Eglise officielle et le messianisme) i IV (pt. L...

STADŁO. Tygodnik rzeczom polskim i słowiańskim poświęcony, czasopismo lit.

STADŁO. Tygodnik rzeczom polskim i słowiańskim poświęcony, czasopismo lit., wyd. 1849 (12 nrów) wBudziszynie przez R. Zmorskiego (oficjalny wydawca J. A. Smoler). Za gł. cel S. stawiało sobie szerzenie idei jedności słow.; wśród współpracowników byli T. Lenartowicz, K. Brzozowski, E. Chojecki, T. A...

TOWARZYSTWO LITERACKO-SŁOWIAŃSKIE

TOWARZYSTWO LITERACKO-SŁOWIAŃSKIE, samokształceniowe stowarzyszenie studentów UWr. 1836-86, zał. z inicjatywy -> J.E. Purkynego, mające na celu „przez wspólne nauk. prace, a mianowicie [szczególnie] przez piśmienne rozprawy obeznać członków z językami, literaturą, dziejami i prawem ludów...

Niemiecka ekspansja polityczna na ziemie słowiańskie

 

Wschodnioniemieccy książęta i margrabiowie doprowadzili w XII w. do ponownego opanowania ziem północno- zachodnich Słowian i przesunięcia granic wschodnich Niemiec nad Odrę, Noteć i Brdę.

W 1108 r. książęta i biskupi wschodnioniemieccy wystąpili z apelem do rycerstwa z zachodnich krajów...

SŁOWIAŃSZCZYZNA W ŚREDNIOWIECZU - CHARAKTER OSADNICTWA SŁOWIAŃSKIEGO

 

Osadnictwo słowiańskie trzymało się początkowo rzek i strumieni, które odgrywały, zwłaszcza na terenach mniej dostępnych, rolę szlaków komunikacyjnych.

Najstarszą formą osiedli jest tzw. „ulicówka", tj. osada, której domy były zgrupowane po obu stronach drogi. Jednakże na terenach zagrożonych...

SŁOWIAŃSZCZYZNA W ŚREDNIOWIECZU - LOSY LITURGII SŁOWIAŃSKIEJ

 

Podczas gdy bracia przebywali w Rzymie, Państwo Wielkomorawskie przeżywało głęboki kryzys. Został on wywołany zatargiem z monarchią karolińską i przybrał niepomyślny dla Moraw obrót.

Na domiar złego Rościsław popadł w tym czasie w konflikt ze swym siostrzeńcem Świętopełkiem i został...