Demokratyzacja

Czytaj Dalej

Teoria „trzeciej fali demokratyzacji” Huntingtona

W swej książce „Trzecia fala demokratyzacji” wysuwał on teorię o falach demokratyzacji, jego zdaniem są zbiorem przemian, przejściem z niedemokratycznych do demokratycznych reżimów, w określonym czasie i liczniejsze od przemian w kierunku przeciwnym.

Model funkcjonalny demokratyzacji

Przyczyn demokratyzacji szuka się zarówno w wewnętrznych uwarunkowaniach systemu( politycznych,ekonomicznych, społecznych, kulturowych) jak i w cechach szczególnych otoczenia międzynarodowego.

Przyczyny procesu demokratyzacji w krajach Europy Śr i Wsch

Zawiera w sobie liberalizację i demokratyzacje systemow politycznych, nie przewiduje jednak czy zapoczątkowane zmiany doprowadza faktycznie do powstania demokracji): 1828- 1926 1943-1962 1974 rewolucja czerwonych goździków w Portugali, trwa do dziś Pomiędzy tymi falami nastepowaly zwroty fale odwrotu: 1922-1942 1958-1975 PRZYCZYNY DEMOKRATYZACJI: Czy dany kraj mial wcześniej doświadczenia demokratyczne.

Ograniczenia procesu demokratyzacji

Postawy i reakcje ekipy rządzącej wplywają na na charakter punktu zwrotnego ku demokratyzacji: Samorozerwanie- związany jest z wysokim poziomem pluralizamu politycznego oraz z występowaniem grupy reformatorów, tj.

DEMOKRATYZACJA KOŚCIOŁA

Lehmann, Dogmatyczne uzasadnienie procesu demokratyzacji w Kościele, Conc 7 (1971) 161-177; G. Wypler, Demokracja czy demokratyzacja władzy w Kościele?

Fazy demokratyzacji wg D. Rustowa

Rustow wyodrębnia trzy fazy procesu demokratyzacji: fazę preparacyjną (inicjacyjną), fazę demokratycznej transformacji (podejmowania decyzji demokratyzujących system), fazę konsolidacji demokracji (przyzwyczajenia demokratycznego).

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Demonopolizacja i demokratyzacja

 

Posunięcia demonopolizacyjne dotknęły IG Farben Industrie, koncern Kruppa, przemysł stalowy Zagłębia Ruhry. Demontaż w strefach zachodnich miał jednak Ograniczoną skalę (do 1949 r. wartość zdemontowanych urządzeń wyniosła 714 min marek). W strefach zachodnich przeprowadzono też demokratyzację...

Model genetyczny demokratyzacji

Model genetyczny(subiektywny) opiera się na założeniu, że proces zmiany systemowej zapoczątkowują przede wszystkim aktorzy polityczni, wybierając określone strategie rozwiązywania ujawnianych konfliktów społecznych(politycznych).Akcent w tym przypadku jest położony na postawy aktorów politycznych, ich...

Funkcje partii politycznych w procesie demokratyzacji

społeczna

- socjalizacja elektoratu

- mobilizacja elektoratu,

- ekspresja wartości i idei politycznych

- artykulacja i agregacja interesów zbiorowych

- integracja wyborców jako wspólnoty plitycznej

2) państwowo-publiczna

- rekrutacja kandydatów

- podejmowanie decyzji

Krytyka rządu

3)...

Azja Południowa i Daleki Wschód. Australia i Oceania (1945 - 1992) - Demokratyzacja Japonii

 

W 1946 r. Mac Arthur podyktował Japończykom nową, demokratyczną kon­stytucję. Władzę cesarską ograniczono do roli symbolicznej, zniesiono boski kult osoby cesarskiej. Zlikwidowano siły zbrojne i zakazano ich posiadania. Dwuiz­bowy parlament i system wielopartyjny oraz rząd odpowiedzialny przed...

Szkoła społeczna - drogą do demokratyzacji.

I 1.Większa część obecnego społeczeństwa polskiego wychowała się w PRL-owskiej szkole, której zadaniem było przygotowanie pokoleń do życia w społeczeństwie zorganizowanym według komunistycznej utopii, a najważniejszym celem życia człowieka miało być pełnienie jakiejś roli społecznej. 2. Cechy charakterystyczne tamtego sposobu nauczania: - świat może istnieć niezmiennie tylko jako socjalistyczny - przekonanie, że wiedza i zdolności, w które wyposaża się ...