Delegowanie

Czytaj Dalej

Zarządzanie przez delegowanie

Procedura delegacji uprawnień uświadomienie potrzeby delegowania, ustalenie zakresu zadań i kompetencji, kalkulacja kosztów i korzyści delegowania, określenie szczebla, na którym będą podejmowane decyzje, delegacja uprawnień, zasada podwójnej odpowiedzialności, Ocena zarządzania przez delegowanie Zalety: odciążenie przełożonych, przezwyciężenie bierności u pracowników niższych szczeblem, możliwość wypróbowania w samodzielnym działaniu ...

Delegowanie uprawnień

<google>gfaso</google> Efektywne delegowanie można ująć w 5 etapów: Przygotowanie pracownika. Kluczem do delegowania uprawnień i zadań jest zaufanie.

ZRZĄDZANIE PRZEZ DELEGOWANIE UPRAWNIEŃ

Koniecznym elementem delegowania obowiązków i uprawnień jest odpowiedzialność pracownika za wyniki.

Źródła władzy w organizacji i zasady jej delegowania.

Przeszkody: często bywa, że kierownicy nie delegują władcy ponieważ sami są słabo zorganizowani lub zbyt mało elastyczni. · Stwórz system sprężeń zwrotnych - kierownicy delegowani zadania.

KIEROWANIE PRZEZ DELEGOWANIE

Delegowanie zawsze opiera się na dokładnym określeniu celów uzgodnionych przez delegującego i przejmującego kompetencje, ale - i o tym należy zawsze pamiętać - może się ono zakończyć powodzeniem jedynie pod warunkiem, że celem delegowania nie jest pozbycie się przez kierownika zadań, które go nie interesują.

Delegowanie uprawnień

  Delegowanie uprawnień –to powierzanie przez menadżerów swoim podwładnym części swoich obowiązków i uprawnień. Podstawową przyczyną delegowania uprawnień jest dążenie do zwiększenia ilości wykonywanej pracy.

Delegowanie władzy

W przypadku delegującego uprawnienia mogą wystąpić następujące zahamowania spowodowane: -    nadmierną chęcią działania, -    brakiem pewności siebie, -    brakiem jasności w sprawach decyzji i odpowiedzialności, -    niechęcią do godzenia się z błędami, nietolerowanie pomyłek, -    skłonnością do krytykowania wszystkich decyzji, -    brakiem zaufania do podwładnych,

KIEROWANIE PRZEZ DELEGOWANIE - KORZYŚCI DLA KIEROWNICTWA

Główną przyczyną delegowania kompetencji jest fakt, że kierownik nie może wszystkiego zrobić, widzieć, poznać, widzieć oraz kontrolować osobiście i własnoręcznie.

Co można delegować jednostkom bezpośrednio podległym?

Na ogół rozróżnia się dwa typy delegowanych kompetencji: kompetencje decyzyjne, kierownicze oraz kompetencje funkcjonalne, doradcze. W pierwszym rzędzie delegujemy: to co najwięcej daje przedsiębiorstwu, kierownikowi albo zainteresowanym pracownikom, tzn.

Zalety i wady delegowania uprawnień

Delegowanie uprawnień podnosi także kwalifikacje pracowników uczestniczą oni w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów, przez co rozszerzają znajomości całej działalności organizacji i podnoszą swoje umiejętności kierownicze.

Teorie uzasadniające zasadę prymatu - TEORIA DELEGOWANIA KOMPETENCJI

Istotą ich członkowstwa jest delegowanie części własnych kompetencji, które od tej chwili są wykonywane wyłącznie przez władze wspólnotowe.

KIEROWANIE PRZEZ DELEGOWANIE - KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

1.    Praca jest lepiej przygotowana i wykonana:

•    Zysk na czasie: większa szybkość reakcji i eliminacja opóźnień w procesie decyzyjnym.

•    Przystosowanie do zmian: plastyczność, wyeliminowanie administracyjnej rutyny i ucieczki od odpowiedzialności (przerzucania odpowiedzialności na innych).

•...

KIEROWANIE PRZEZ DELEGOWANIE - KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA

•    Lepsza integracja z przedsiębiorstwem: możliwość wypowiedzenia się, bycia poinformowanym, uczestniczenia w wypracowywaniu decyzji.

•    Szacunek dla siebie: być docenionym i szanowanym.

•    Stopniowe uniezależnianie się: czuć się odpowiedzialnym, pokazywać własne ograniczenia i słabości...

Co można delegować tylko częściowo?

: •    określenie (wcześniejsze) celów i ograniczeń delegowanych kompetencji; •    okresową kontrolę wyników osiągniętych przez pracowników, którzy przejmują kompetencje.