Dekoncentracja (prawo)

Czytaj Dalej

Podstawowe zasady prawa wspólnotowego.

Wspólnota Europejska jest organizacja bez precedensu w historii naszego kontynentu. Powstała ona z woli suwerennych państw, które powołały nie tylko ponadpaństwowe instytucje, ale ustanowiły jedyny w swoim rodzaju system prawa. Najczęściej spotykaną klasyfikacja prawa europejskiego jest jego podział na prawo pierwotne (traktatowe, statutowe) i wtórne (pochodne). W uproszczeniu można powiedzieć, że prawo pierwotne, to ta część prawa europejskiego, która została ...

PRAWO

Zob. też Księga (Elbląska). Biada tym, którzy przemieniają prawo w piołun, a sprawiedliwość rzucają na ziemię! z Biblii, Amos, 5,7.

Bocianie prawo zob. Bocian. Corpus iuris canonici lac., w XII-XV w. łączna nazwa sześciu zbiorów prawa kanonicznego, użyta po raz pierwszy przez papieża Grzegorza XIII w...

Prawo

PODSTAWY PRAWA FZ-3/II 2007 Wykład 1, 03/03/2007 ZAGADNIENIA 1. CO TO JEST PRAWOZNAWSTWO 1 2. KULTURY PRAWNE 2 • PRAWO STANOWIONE 2 • COMMON LAW 2 • ISLAM 3 • KONFUCJONIZM 4 3. BENCHMARKING – WARTOŚCIOWANIE PRAWA 4 5. ŹRÓDŁA PRAWA 5 • KONCEPCJA PRAW NATURALNYCH 5 • POZYTYWIZM PRAWNICZY 5 • PSYCHOLOGIZM 5 6. GAŁĘZIE PRAWA 6 7. BUDOWA NORMY PRAWNEJ 6 • ELEMENTY NORMY PRAWNEJ 6 • PRZEPIS PRAWNY 7 • KLASYFIKACJA PRZEPISÓW / NORM ...

Wolność wyznania i sumienia

Wolność sumienia i wyznania jest podstawowym prawem człowieka, usankcjonowanym dokumentami międzynarodowymi, w tym m.in. w: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencji Praw Dziecka i Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Deklaracji o Prawach Człowieka. W dokumentach tych uznaje się, iż każda osoba ma prawo do wolności sumienia i religii, prawo to obejmuje wolność posiadania, przyjmowania lub zmiany swej religii ...

Prawo międzynarodowe WSSM S-ki

Prawo międzynarodowe – jest to taki system normatywny, który określa zasady postępowania pomiędzy podmiotami prawa międzynarodowego Przedmiotami norm prawa międzynarodowego są stosunki wzajemne między podmiotami systemu: gospodarcze, kulturalne, naukowe, techniczne, polityczne. Norma prawa międzynarodowego. - podstawowa jednostka, jest to reguła postępowania określająca granice i formy zachowania się podmiotów prawa międzynarodowego. Podmiotami są państwa i organizacje ...

Wykład z podstaw prawa- Politechnika Radomska

WYKŁADY PODSTAWY PRAWA JĘZYK PRAWNY  Język, w którym redaguje się przepisy prawa  Język precyzyjny, hermetyczny i specjalistyczny  Czasem te same słowa mają inne znaczenie niż w języku potocznym  Ustanawia ustawodawca  Obszary tego języka dotyczą środowiska prawniczego  Język ten ustalony jest przez kodeksy i inne środki prawne JĘZYK PRAWNICZY  Swoisty rodzaj żargonu prawniczego w interpretowaniu języka prawnego (przepisów prawa), który ...

Praworządność formalna i materialna.

Wstęp W płaszczyźnie normatywnej wystąpiły dwie tradycje: anglosaska i kontynentalna. W tradycji anglosaskiej akcentowany jest aspekt negatywny praworządności, pojmowanej jako obrona obywatela przed despotyzmem i arbitralnością władz państwowych. W tradycji kontynentalnej, akcentowany jest aspekt pozytywny praworządności, rozumianej jako zobowiązanie organów władzy państwowej do ścisłego działania w myśl norm prawnych i na posługiwaniu się prawem w oddziaływaniu ...

Prawo handlowe i gospodarcze: "Ograniczone prawa rzeczowe"

1. Pojęcie i charakterystyka ogólna Ograniczone prawa rzeczowe należą do jednej z kategorii praw rzeczowych – obok własności i użytkowania wieczystego. Prawa te przysługują osobie fizycznej lub prawnej względem rzeczy będących własnością innej osoby. Są to prawa o bezwzględnym charakterze, przysługujące do rzeczy, które ustanowione są na rzeczy cudzej (iura in re aliena) . Dawna nazwa: prawa na rzeczach cudzych, wzięła się właśnie stąd, że prawa te odnoszą ...

Źródła prawa administracyjnego

Źródła prawa administracyjnego Pojęcie „źródeł prawa” nie zostało zdefiniowane wprost i przypisywano mu różne znaczenia. Mianem tym określano między innymi akty prawne zawierające przepisy prawa, formy wyrażania przepisów prawnych bądź akt stanowienia prawa i inne. Analizując problematykę źródeł i systemu źródeł prawa administracyjnego przypomnieć należy dwa zasadnicze nurty przypisywanych pojęciu „prawo”. Pierwszy traktujący prawo jako zespół ...

Etyka polska w dobie oświecenia

Etyka polska w dobie oświecenia. Okres Oświecenia odpowiada w Polsce panowaniu Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795). Kultura polska w tych czasach znajdowała się w stanie upadku. Dotyczy to również myśli etycznej, która już znacznie wcześniej przeżywała kryzys. Wierzono, że Polska znajduje się pod wpływem plagi, która to spadła na nasz kraj z powodu „grzesznego” ożenku Jana Kazimierza z wdową po bracie. W społeczeństwie brały górę nastroje ...

Miejsce prawa cywilnego w systemie prawa i jego źródła

Każdy system stanowi pewną całość złożoną z określonych, powiązanych ze sobą elementów. System prawa można określić jako system nominalny (tj. system złożony z abstrakcyjnych pojęć) i sztuczny (czyli powstały w sposób zależny od działań ludzkich). Jak każdy system, tak i system prawny, stanowi logicznie uporządkowaną i wewnętrznie zharmonizowaną całość. Podstawowymi jego składowymi jednostkami są abstrakcyjne i generalne normy prawne. Nie można zaliczyć do ...

Przedmiot, zakres, źródła prawa cywilnego.

Przedmiot, zakres, źródła prawa cywilnego. Termin „prawo cywilne” wywodzi się z prawa rzymskiego, jest bowiem odpowiednikiem łacińskiego określenia ius civile. Źródłem tego określenia jest z kolei słowo civis. Civis to obywatel, a zatem ius civile to prawo obowiązujące obywateli danego państwa. Wpływ prawa rzymskiego na dzisiejsze systemy prawa cywilnego nie ogranicza się do przejęcia przez te systemy samej nazwy tej dyscypliny. Starożytni Rzymianie przeszli do ...

Prawo gospodarcze

Źródła prawa gospodarczego: to pewne wytyczne dla ustawodawcy jak ma to być prawo budowane . 1. konstytucja 2.ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z lipca2004 -przedsiębiorca to osoba fizyczna prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawna wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą. -ustawa reguluje podejmowanie i wykonywanie zakończenie działalności gospodarczej na terytorium RP oraz ...

Komparatystyka znaczenia treści sakralnych w głównych kulturach prawnych świata

„Komparatystyka znaczenia treści sakralnych w głównych kulturach prawnych świata.” Komparatystyk kultur prawnych polega na porównywaniu ze sobą poszczególnych kultur prawnych świata. Istnieje wiele koncepcji dot. procesu komparatystycznego, jednak za najważniejsze uznaje się koncepcje: - trzech faz procesu komparatystycznego- opisu, określenia tożsamości, podobieństw i różnic, wyjaśnienia; - pięciu faz procesu komparatystycznego (porównywanie)- sformułowania celu ...

Źródła prawa cywilnego

 

Podstawowym źródłem prawa cywilnego jest Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r., obowiązujący od 1 stycznia 1965 r. wielokrotnie nowelizowany. Kodeks cywilny dzieli się na cztery księgi, poświęcone kolejno: zagadnieniom ogólnym, własności i innym prawom rzeczowym, zobowiązaniom oraz spadkom...

Typologie funkcji prawa

Metafunkcję- Polega na organizacji  społeczeństwa, a więc tworzeniu pewnych form życia zbiorowego i określaniu ich struktury, na regulacji różnych sfer życia społecznego wraz ze sfera, gospodarczą oraz na utrzymywaniu ładu społecznego i  zabezpieczeniu przestrzeganiu prawa  w celu osiągnięcia...

Prawidłowości i prawa ekonomiczne

Wiadomo, że w otaczającym człowieka świecie działają określone prawidłowości. Ludzie poznają ich charakter i na tej podstawie formułują prawa nauki. Część tych prawidłowości, a mianowicie te które dotyczą procesów gospodarczych działaj, są przedmiotem badań ekonomii.

Jak już wspomnieliśmy...

ŻRÓDŁA PRAWA ADMINISTARCYJNEGO

ustawowe – Konst. , ustawy zwykłe

pozaustawowe – pozostałe

Źródło P.A. jest to akt normatywny zawierający w swojej treści normy prawa zaliczane do P.A.

Konst. i ustawa zwykła zawierają w swojej treści normy P.A.

Umowy międzynarodowe ratyfikowane są źródłem P.A.

są...

Prawo ubezpieczeń gospodarczych i jego źródła

Prawo ubezpieczeń gospodarczych tworzą przede wszystkim normy prawne regulujące powstawanie i funkcjonowanie podmiotów występujących na rynku ubezpieczeniowym, oraz regulujące instytucję umowy ubezpieczenia i powstałego z niej stosunku ubezpieczeniowego. Ochronną regulację z zakresu prawa ubezpieczeń...

Kompetencje finansowe organów lokalnych

KOMPETENCJE FINANSOWE ORGANÓW LOKALNYCH Obowiązujące podstawy prawne Ponadustawowe źródła prawa Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku zawiera następujące regulacje, dotyczące bezpośrednio gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego: jednostkom tym zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań (art. 167 ust. 1); dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje ...