Dekoncentracja

Dekoncentracja – formalny lub nieformalny podział kompetencji władczych pomiędzy kilka podmiotów, instytucji, ośrodków decyzyjnych. Metoda dekoncentracji kompetencji jest na dużą skalę stosowana w obrębie poszczególnych szczebli organizacyjnych (np. w każdej gminie, powiecie i województwie).

Czytaj Dalej

Zasady ustroju administracji (centralizacji i decentralizacji, koncentracji i dekoncentracji)

Rozłożenie uprawnień wcześniej skupionych w ręku jednego organu na większą grupę organów powoduje właśnie zjawisko dekoncentracji. Dekoncentracja - kompetencje są przekazywane w drodze ustawowej.

Zasada koncentracji i dekoncentracji w administracji

Najczęściej obie te zasady wzajemnie się przenikają i w praktyce o koncentracji i dekoncentracji w organizacji administracji mówimy wówczas, gdy mamy do czynienia z przewagą jednego z tych elementów.

Koncentracja i dekoncentracja

W przypadku dekoncentracji następuje przekazanie właściwości do załatwienia spraw administracyjnych w dół, organom niższym, przy zachowaniu przez organy centralne prawa udzielania wytycznych, poleceń, rozkazów. Dekoncentracja nie przesądza o niezależności czy samodzielności organów administracji zdekoncentrowanej.

Procesy centralizacji, decentralizacji, dekoncentracji i dewolucji w administracji publicznej

Trzy poziomy dekoncentracji: rzeczowa (pozioma) – jedne jednostki przyznają kompetencje innym, będącym na tym samym poziomie, na przykład z jednego ministerstwa do innego terytorialna (pionowa) – przekazywanie kompetencji ze szczebla rządowego na lokalny ukośna – przekazywanie kompetencji ze szczebla wyższego na szczebel niższy ale należący do innego resortu Płaszczyzny decentralizacji: administracja polityka – ustawowe ...

Cechy charakterystyczne XIX wiecznej administracji – zasady centralizacji i decentralizacji, koncentracji i dekoncentracji, kolegialności i jednoosobowego kierownictwa

Zasada dekoncentracji polega natomiast na powierzeniui administ Zasada kolegialności stanowiła charakterystyczną cechę administ XVII i XVIII w decyzje podejmowane były większością głosów członków obecnych na posiedzeniu organów administracyj.

Dekoncentracja a autonomia

Autonomia polega na przyznaniu na przyznaniu organom zarządzającym określona częścią terytorium państwowego kompetencji do stanowienia przepisów prawa rangi ustawowej, do stanowienia ustaw. Jednostka autonomiczna posiada więc samodzielność w zakresie stosowania prawa i to aktów bezpośrednio niższych...

Organizowanie nauki

Często właśnie takie zmuszenie siebie do działania, nawet przy zupełnej dekoncentracji i braku chęci, daje mobilizujący skutek.

Problemy ekonomiki transportu samochodowego

Jest nim decentralizacja i dekoncentracja potencjału produkcyjnego.

Sołectwo i sołtys, rada sołecka

Możliwość daleko idącej dekoncentracji uprawnień gminy na rzecz sołectwa (gmina jako organ tworzący sołectwo) c.

TENDENCJE PRZEMIAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

zjawisko dekoncentracji zadań, decentralizacji zadań i kompetencji.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta)

Rada gminy może udzielić takiego upoważnienia organowi wykonawczemu jednostki pomocniczej gminy bądź organom gminnych jednostek organizacyjnych (dekoncentracja wewnętrzna)

Nowe Zarządzanie Publiczne NPM - geneza, rozwój

działania na rzecz dekoncentracji dostarczania usług publicznych w taki sposób, aby oferowały je mo¿liwie małe agencje, a ich klienci mieli szeroki zakres wyboru miedzy wykonawcami usług, w zamian za mo¿liwosc wywierania na nich wpływu jedynie przez skar¿enie sie.

PARTIE KONSERWATYWNO - CHADECKI I ICH ROLA W RYWALIZACJI WYBORCZEJ

państwa, których mówi się o dekoncentracji ruchu konserwatywnego- jest więcej niż jedno ugrupowanie - ŁOTWA – Ojczyzna i Wolność, Narodowa Partia Konserwatywna, Partia Ludowa - POLSKA- Unia Polityki Realnej, Ruch Odbudowy Polski, Koalicja dla Rzeczypospolitej, Bezpartyjny Blok Wpierania Reform, Prawo i Sprawiedliwość - CZECHY - WĘGRY - SERBIA *w ostatnich elekcjach (2003-2004) partie konserwatywne pojawiły się tam gdzie ...

New Public Management

działania na rzecz dekoncentracji dostarczania usług publicznych w sposób, aby oferowały je możliwie małe agencje, a klienci mieli szeroki wybór miedzy wykonawcami usług, w zamian za możliwość wywierania na nich wpływu przez skarżenie się.

GŁÓWNE POJĘCIA SOCJOLOGII MIASTA

PRZESTRZEŃ FIZYCZNA - to przestrzeń mierzona trzema wymiarami :długość, szerokość, wysokość.

PRZESTRZEŃ SPOŁECZNA - to przestrzeń fizyczna która została zmieniona przez ludzi i zagospodarowana zajęta, przekształcona. To przestrzeń interesuje socjologów.

- przyroda odgrywa rolę uspokajającą

-...

URBANIZACJA ŚWIATA. GŁÓWNE FAZY: PRZEDINDUSTRIALNA, INDUSTRIALNA I POSTINDUSTRIALNA. CENTRA I PERYFERIE UKŁADÓW OSADNICZYCH ORAZ SPOŁECZNE KONSEKWENCJE TYCH PODZIAŁÓW

Trzy fazy urbanizacji i odpowiednie do nich pojęcia:

l. urbanizacja (właściwa) - łączy się z koncentracją przestrzenną ludności, skupianie się przestrzeni, najlepszym miejscem w mieście jest centrum.

2. suburbanizacja - łącząca się z jej dekoncentracją (zwłaszcza przemieszczaniem ludności z...

ŻRÓDŁA POWSTANIA I ROZWOJU MIAST. UWARUNKOWANIA LOKALIZACJI MIAST. ŻRÓDŁA WZROSTU LUDNOŚCI MIEJSKIEJ

metropolizację - pogłębia się wewnętrzna dekoncentracja, miasto "rozlewa się" na duże obszary, tworzy się wiele obszarów centralnych oraz wzmaga się integracja funkcjonalna.

Centralizacja i decentralizacja

  Decentralizacja- jest to przesunięcie ciężaru administrowania na organy niższych szczebli (dekoncentracja) połączone z wyposażeniem tych organów w samodzielność i względną niezależność.

URZĄD, A ORGAN

Funkcjonowanie URZĘDU będzie polegało na zapewnieniu obsługi: merytorycznej – w ramach dekoncentracji odpowiednie komórki będą władne do podejmowania decyzji w imieniu Wojewody na podstawie upoważnienia technicznej – gromadzenie różnego rodzaju danych, przygotowywaniu spraw do rozstrzygnięcia, prowadzenie działań organizatorskich; administracyjnej – funkcjonowanie samego urzędu – trybem pracy, czasem, procedurą, zasadami obsługi ...