Definiowanie

Czytaj Dalej

BŁĘDNE KOŁO W DEFINIOWANIU

: „Światopogląd jest to pogląd na świat"; b)błędne koło pośrednie {indirect vicious circle) — gdy termin A definiujemy za pomocą terminu B, który z kolei definiuje­my za pomocą terminu A, np.

Rodzaje sposoby i zasady definiowania pojęć- metodologia

Sposoby definiowania pojęć analizą znaczenia- gdy Definiujemy pojęcie już funkcjonujące w języku potocznym, języku fachowym lub obcym. człon definiujący (definiens) nie może zawierać w sobie definiendum, 2.

Arena i proces: szkoły definiowania polityki we współczesnej nauce

Pierwsza definiuje politykę jako sferę działania instytucji państwowych (arena polityczna) druga jako proces rządzenia, (proces polityczny) którego treścią jest wpływ na decyzje podejmowane w imieniu grupy.

DEFINIOWANIE

następujące postulaty: 1) postulat niesprzeczności — według którego stosowanie definicji nie może prowadzić do sprzeczności; 2) postulat przekładalności — żądający, by definicje umożliwiały dokonanie przekładu każdego zdania zawie­rającego termin definiowany na zdania nie zawierające go; 3) postulat nietwórczości — wymagający, aby definicja nie umożliwia­ła dowodu żadnego zdania nie zawierają­cego terminu ...

Znaczenie i definiowanie jakości

definiuje jakość Jako ogół cech i właściwości wyrobu lub usługi decydujących o zdolności wyrobu lub usługi do zaspokojenia stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb” [76].

Różne sposoby definiowania prawa i ich konsekwencje poznawcze

Definicje etatystyczno-jurydyczne prawem są reguły postępowania zabezpieczone przymusem państwa. Prawo to system norm związanych genetycznie i funkcjonalnie z działalnością przymusowego aparatu państwowego, system ten wyraża układ sił klasowych i dążenia klasy panującej.

Definicje...

Definiowanie celu

 

Jest to bardzo ważny etap w procesie decyzyjnym. W przypadku pracy menedżera

Sytuacjami, które uruchamiają proces decyzyjny, są sytuacje problemowe. W pracy menedżera konieczność podjęcia decyzji pojawia się wówczas, gdy ingerencja w bieg spraw jest niezbędna lub pożądana i gdy istnieje wiele...

Sposoby definiowania kultury - Opisowo – wyliczające, normalistyczny

Głównym założeniem jest to, że kultura jest określonym zbiorem konkretnych przedmiotów, wyliczenie tych przedmiotów. Charakterystyczny dla archeologów i etnografów.

Przykład:

Definicja Taylora: kultura i cywilizacja to złożona całość która obejmuje: wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, obyczaje...

Sposoby definiowania kultury - Historyczne

Główny naicsk na tradycję jako główny czynnik przekazywania informacji. Dorobek, dziedzictwo, przekazywanie doświadczenia następnym pokoleniom w procesie socjalizacji zarówno pierwotnej jak i wtórnej.

Przykład:

Stanisław Czrnowski – socjolog polski

Kultura jest dobrem zbiorowym i zbiorowym dorobkiem...

Sposoby definiowania kultury - Normatywne

Charakterystyczne jest podkreślenie faktu, że ludzie podporządkowują się pewnym normom, modelom, wartościom, wzorom zachowań. Traktowane jako konstytutywne elementy kultury, warunkują jej powstanie. Kultura jest przede wszystkim zespołem norm obowiązujących wszystkich członków danej...

Sposoby definiowania kultury - Psychologiczne

Analizują mechanizmy uczenia się, przyswajania. Internalizacja norm – przyjęcia jako wlasne a nie wyłącznie zewnętrzne normy. Określają wpływ kultury na poszczególną jednostkę. Przyjmuje określony zestaw norm i wartości do których jednostka może się dostosować.

Przykład:

Ossowski

Kultura jest...

Sposoby definiowania kultury - Strukturalistyczne

Badają konkretną strukturę, zasadnicze elementy kultury i powiązania między kulturami.

4 kategorie elementów z których składa się kultura:

- meterialno – techniczne

- społeczne

- ideologiczne – bliższe filozofom

- psychologiczne – dotyczą postaw i uczuć

Sposoby definiowania kultury - Genetyczne

Zwraca uwagę na pozabiologiczne uwarunkowania. Kładzie nacisk na genezę kulury i mechanizmy jej powstania.

2 grupy

- pytają o genezę kultury

- wypowiadają się jak dochodzi do wyłaniania się „wyższych form kultury”

Pewna suma wytworów ludzkich działań. Rozumiana jako całokształt wytworów zarówno w...

Różne sposoby definiowania kultury

1. Ogólna definicja : Kultura to ogół wytworów działalności ludzkiej, materialnych i niematerialnych wartości i uznawanych sposobów postępowania , zobiektywizowanych i przyjętych w dowolnych zbiorowościach , przekazywanych innym zbiorowościom i następnym pokoleniom .  

2. Wg różnych definicji pojęcie...

Jak definiuje się skrót AIDS

Terminem AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) oznacza się chorobę określoną jako zespół nabytego upośledzenia odporności. Układ odpornościowy zwalcza zakażenia. Jeżeli Twój organizm zaatakowany jest przez drobnoustroje wywołujące takie choroby, jak odra lub grypa, układ odpornościowy niszczy...

Wyjaśnij, jakie są możliwe sposoby definiowania rynku

 

(1) Obszar, gdzie dokonuje się wymiana;

(2) Instytucja – instrumenty prawne regulujące wymianę;

(3) Układ wzajemnych oddziaływań – swoboda działania umawiających się stron;

(4) Ogół stosunków między kupującymi i sprzedającymi;

(5) Grupa firm i jednostek (gdy mówimy...

Wyjaśnij, dlaczego pojęcie „regulacji” uznawane jest za jedno z najważniejszych pojęć w nauce, a współczesną psychologią definiuje się, jako jedną z nauk o regulacji wzajemnych stosunków organizmów żywych ze światem zewnętrznym.

Życie organizmów wyraża się w zmiennej, różnorodnej aktywności. U człowieka podkreśla się zwykle istnienie dwóch jej głównych typów: aktywności na poziomie funkcji biologicznych związanych np. z pobieraniem i przetwarzaniem substancji koniecznych organizmowi do utrzymania życia i do rozwoju oraz na poziomie bardzo złożonych czynności w zakresie współdziałania jednostki i grup z innymi ludźmi w warunkach życia społecznego. Rozgraniczenie obu sfer aktywności nie ...

Jak definiujemy specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, czyli dysleksję rozwojową?

Kryteria identyfikowania specyficznych zaburzeń czytania i pisania formułuje aktualna definicja, opublikowana w 1994 r. na łamach „Pcrspccti vcs" nr 5 przez Międzynarodowe Towarzystwo Dysleksji (Internationa! Dysle-xia Association) - jedno z najstarszych na świccie stowarzyszeń zajmujących się lą...

Definiowanie rynku

Wstępna faza —> analizy sytuacji marketingowej, zmierzająca do sprecyzowaniaprzedmiotu i zakresu analizowanej działalności gospodarczej. Podstawowyschemat d.r. jest oparty na dwuwymiarowym układzie: produkt/rynek. Wymiar„produkt" zawiera elementy wynikające z klasyfikacji produktów lub za-spokajanych przez...

Definiowanie, funkcje i podział opakowań

Opakowania towarów zajmują ważne miejsce w gospodarce poszczególnych krajów oraz w handlu zagranicznym. Przyjmuje się, że wielkość produkcji oraz stosowania materiałów opakowaniowych i opakowań jest istotnym miernikiem poziomu uprzemysłowienia kraju.

Około 99% wszystkich towarów sprzedawanych w...