Decyzje polityczne

Czytaj Dalej

Decyzja polityczna a decyzja administracyjna

Decyzja polityczna dotyczy interesów wielkich grup społecznych, a administracyjna określonego adresata bądź niewielkiej, wyróżnionej społeczności Decyzja polityczna kreuje ład społeczny a decyzja administracyjna zapada w kontekście wyznaczonym przez uprzednie decyzje polityczne (są ich konsekwencją i konkretyzacją) Decyzje polityczne podejmowane są przez polityków i są nadrzędne ...

Klasyfikacja obywateli wg kryterium podejmowanych decyzji politycznych oraz na podstawie reakcji na formy komunikowania politycznego

Obywatele bierni politycznie: - niezaangażowani w życie polityczne, wybierają, bo przekonuje ich do tego kampania wyborcza lub techniki marketingowe (mogą być aktywni wyborczo!

Teoria decyzji politycznych - Typy uwarunkowań decyzji politycznych

aksjologiczne (związane z systemem wartości decydenta) światopoglądowe ideologiczne doktrynalne wynikające z postawy, charakteru i doświadczenia polityka-decydenta dążenie do zdobycia, utrzymania lub odzyskania władzy politycznej uwarunkowania ekonomiczne i społeczne międzynarodowe uwarunkowania subiektywne i nieracjonalne (w tym stereotypy i uprzedzenia) Wymienione uwarunkowania mogą mieć różnorodny ...

Teoria decyzji politycznych - Decyzja polityczna

Podjęcie każdej decyzji politycznej wiąże się zawsze z koniecznością przyjęcia ryzyka co do skutków decyzji (pozyt.

Teoria decyzji politycznych - Elementy decyzji politycznej

procesowy (nielosowy wybór będący aktem społecznym wynikającym z analizy rzeczywistości) podmiotowy (ośrodek decyzyjny całego społeczeństwa) przedmiotowy (pole polityki) wykonawczy (dosłownie decyzja polityczna)

Teoria decyzji politycznych - Kryteria podziału i rodzaje decyzji politycznych

Kryterium stopnia wiedzy dostępnej decydentom oraz zamiaru realizacji decyzji - Realne - Symboliczne - Pozorne

Teoria decyzji politycznych - Decyzja polityczna (określenia pojawiające się w definicjach)

akt nielosowego, rozmyślnego wyboru przyszłego działania lub zaniechania działania; wybór między uświadomionymi i rozpoznawanymi przez decydenta/-ów wariantami przyszłego działania; wybór jednego z dwóch możliwych rodzajów działań; wybór dokonywany na polu polityki; sztuka podejmowania decyzji na zasadzie rozumowania: informacja – sytuacja decyzyjnadecyzja – następstwo ...

Teoria decyzji politycznych - Motywacje podejmowania decyzji politycznych

przez elitę rządzącą lub opozycję; indywidualne ambicje polityków; potrzeby wynikające z racji stanu; przypadkowe sytuacje, głównie związane z wydarzeniami niezależnymi od woli człowieka, ale posiadającymi duże znaczenie dla polityki; chęć lub konieczność zawierania kompromisów politycznych wewnątrz państwa lub na arenie międzyn.

Teoria decyzji politycznych - Poziomy procesu decyzyjnego

Na tym poziomie występują również uwarunkowania światopoglądowe), ideologiczne i doktrynalne) emocjonalny (związany jest z uwarunkowaniami tradycjonalnymi, światopoglądowymi i kulturowymi) społeczny (związany z uwarunkowaniami wynikającymi z interesów politycznych grup społecznych- elektoratu) organizacyjny (związany z możliwościami kadrowymi, finansowymi, rzeczowymi odnoszącymi się do realizacji ewentualnych decyzji)

Teoria decyzji politycznych - Fazy rozwiązywania problemu w ramach procesu decyzyjnego

Ośrodek decyzyjny identyfikuje problem i zapoznaje się z jego naturą Ośrodek decyzyjny ustala zasady dyskusji nad problemem oraz formułuje propozycje jego rozwiązania Ośrodek decyzyjny wybiera najlepszą propozycję, organizuje dla niej poparcie polityczne, przeprowadza ją przez proces legislacyjny Ośrodek decyzyjny wprowadza uchwalone prawo w życie [poprzez uruchomienie właściwej procedury administracyjnej i środków ...

Teoria decyzji politycznych - Uproszczony model procesu decyzyjnego

oraz sposobów ich uniknięcia lub pomniejszenia ustalenie środków (optymalnych dla danego celu) podjęcie decyzji politycznej (dobranie środków optymalnych)

Teoria decyzji politycznych - Elementy procesu decyzyjnego

identyfikacja problemu sformułowanie propozycji rozwiązywania problemu legitymizacja projektu decyzji wprowadzenie decyzji w życie ocena rezultatów decyzji

Teoria decyzji politycznych - Kryteria optymalizacji decyzji

ze skutecznością podejmowanych decyzji - skutek)

Teoria decyzji politycznych - Rodzaje ośrodków decyzyjnych

) Będące organami państwa (parlament, prezydent, rząd) Niebędące organami państwa (centralne instancje partii politycznych) Nieformalne

Teoria decyzji politycznych - Proces decyzyjny

To zespół powiązań przyczynowo-skutkowych występujący wewnątrz ośrodka decyzyjnego w związku ze stanem wyjścia (sytuacji decyzyjnej), struktura ośrodka i celami decydentów

Teoria decyzji politycznych - Sytuacja decyzyjna

Może mieć dwa znaczenia: Jako system zmiennych niezależnych skłaniających decydenta do podjęcia działań; Jako system zmiennych niezależnych od decydentów ale zależnych od innego ośrodka decyzyjnego.

Teoria decyzji politycznych - Rodzaje sytuacji decyzyjnych

Zdeterminowane (sytuacja pewności)

Częściowo określone, czyli losowe (sytuacja ryzyka)

Niepewne

Konfliktowe

Elita polityczna, elita wpływu, klasa polityczna, elita władzy, elita decyzji - relacje

Można wyróżnić w niej dwie zasadnicze warstwy: elita polityczna- szeroko rozumiana, skupiona na zorganizowanych i zinstytucjonalizowanych instytucjach, takich jak partie polityczne, związki zawodowe czy też inne organizacje polityczne; elita administracyjna- określana jako rządzący establishment, podejmujący bezpośrednio decyzje polityczne i odpowiedzialny za ich realizację; w tym ujęciu klasa polityczna jest ujęciem ...

Motyw naprawy Rzeczypospolitej w staropolskim piśmiennictwie politycznym i literaturze.

Motyw naprawy Rzeczypospolitej w staropolskim piśmiennictwie politycznym i literaturze. Mieli oni bardzo zbliżone poglądy polityczne.

CHARAKTERYSTYKA ŻYCIA POLITYCZNEGO I SPOŁECZNEGO

476 (upadek cesarstwa Rzymskiego)- 1492 (odkrycie Ameryki) W Polsce początek to rok 966. W średniowiecznej Polsce (i nie tylko) panował ustrój feudalny, którego istotnym elementem była pańszczyzna, czyli chłopski wyczerpujący obowiązek pracowania na pańskim polu. Duchowieństwo było największą potęgą...