Decyzje administracyjne

Czytaj Dalej

Akt administracyjny, decyzja administracyjna, prawne formy, treść tych dokumentów oraz znaczenie ich stosowania

DECYZJE, CZYLI WAGA TREŚCI I FORMY Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego w sposób bardzo formalny regulują treść decyzji administracyjnej.

Zasady postępowania administracyjnego, a model wydawania decyzji administracyjnej. Decyzja w znaczeniu organizatorskim, a decyzja administracyjna

W Kodeksie postępowania administracyjnego wyodrębnić można następujące zasady: Zasadę praworządności, Zasadę prawdy obiektywnej, Zasadę czuwania przez organ administracji nad interesem strony i innych osób biorących udział w postępowaniu, Zasadę czynnego udziału strony w postępowaniu, Zasadę pisemności, Zasadę dwuinstancyjności, Zasadę sądowej kontroli legalności decyzji ...

Decyzja administracyjna

16) powołanej ustawy Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) jest właściwy do orzekania w sprawach skarg:  decyzje administracyjne,  postanowienia wydania w toku postępowania administracyjnego,  postanowienia wydane w toku postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego,  inne akty lub czynności dotyczące przyznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa administracyjnego,  uchwały organów gmin ...

Postępowanie Administracyjne ogólne - Sądowa Kontrola Decyzji Administracyjnych

Decyzje odwoławcze w administracyjnym toku instancji podlegają – w zakresie ustalonym w kodeksie postępowania administracyjnego- kontroli sprawowanej przez Naczelny Sąd Administracyjny z punktu widzenia ich legalności, czyli zgodności z prawem.

Skarga na decyzje administracyjne

Decyzja administracyjna w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym jest formą rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej.

Decyzja administracyjna

Decyzja administracyjna jest to władcze rozstrzygnięcie postępowania administracyjnego Decyzja albo kończy sprawę przez rozstrzygnięcie jej co do istoty, ustalając wynik postępowania, którym będzie określenie konsekwencji prawnych stanu faktycznego, stwierdzenie lub ukształtowanie prawnej pozycji strony albo też kończy sprawę w danej instancji przez umorzenie bezprzedmiotowego postępowania.

JAKIE ŚRODKI ODWOŁACZE OD DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ PRZEWIDUJE KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTARCYJNEGO (K.P.A.)

Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego znają trzy środki odwoławcze: Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi strona w ciągu 14 dni od ogłoszenia lub doręczenia decyzji.

Zakończenie postępowania administracyjnego - Decyzja

Uzasadnienie decyzji jest tym elementem decyzji , który spełnia szereg istotnych funkcji : wykonanie prawnego obowiązku wykazania , na jakiej podstawie decyzja została podjęta , daje podstawę do kontroli trafności decyzji , odgrywa rolę perswazyjną w stosunku do adresata decyzji oraz innych podmiotów albo wobec organów wyższej instancji , przed którymi może znaleźć się sprawa w trybie ...

Akty i decyzje administracyjne

Wydawanie aktów administracyjnych (postępowanie administracyjne), jest szczegółowo uregulowany w kodeksie postępowania administracyjnego.

Decyzja administracyjna. Zezwolenie na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych.

OPIS PROCEDURY:  wnioskodawca składa w sekretariacie urzędu wniosek do Prezydenta Miasta Elbląg o wydania zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych  wszczęcie przez urząd postępowania - zasięgnięcie opinii Komendy Miejskiej Policji , - wizja w terenie, - przedstawienie wniosku na posiedzeniu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu uzyskania opinii  wszczęcie postępowania administracyjnego  przyjęcie uwag ...

Decyzja administracyjna - pozwolenie na budowę, praca na postępowanie administracyjne

W przypadku gdy w niniejszej decyzji nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie, do użytkowania obiektu można przystąpić po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Decyzja polityczna a decyzja administracyjna

Decyzja polityczna dotyczy interesów wielkich grup społecznych, a administracyjna określonego adresata bądź niewielkiej, wyróżnionej społeczności Decyzja polityczna kreuje ład społeczny a decyzja administracyjna zapada w kontekście wyznaczonym przez uprzednie decyzje polityczne (są ich konsekwencją i konkretyzacją) Decyzje polityczne podejmowane są przez polityków i są nadrzędne wobec ...

Zasada sądowej kontroli decyzji administracyjnych

Działanie NSA: uchyla niezgodną z prawem decyzję i odsyła do organu administracji publicznej, podnosi jakość pracy organów administracji publicznej, ujednolica wykładnię prawa administracyjnego, cenny w doktrynie i nauczaniu prawa administracyjnego.

Zasada trwałości decyzji administracyjnych

Zmiana; uchylenie takich decyzji może nastąpić tylko na podstawie rozdziału 12 i 13 działu II kpa. Decyzja administracyjna , która dotyczy sprawy już rozstrzygniętej poprzez inną decyzję ostateczną, jest nieważna.

Pojęcie decyzji administracyjnej

Załatwienie sprawy administracyjnej następuje przez wydanie decyzji, chyba że kodeks stanowi inaczej. Decyzja jest oświadczeniem woli organu administracji publicznej, wydanym w imieniu państwa, jest też kwalifikowanym aktem administracyjnym.

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Tryb administracyjny następuje: Na wniosek strony, Z urzędu Organ gminy ( wójt, burmistrz, prezydent) wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzje w sprawie wymeldowania osoby, która: Opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania, Opuściła miejsce dotychczasowego pobytu, nie przebywa w nim przez okres co najmniej 2 miesięcy i nowe miejsce nie jest ...

Wadliwość decyzji administracyjnej

Gradacja wad decyzji – w zależności od rodzaju wady decyzji, stosuje się określone sankcje w zakresie skutków prawnych decyzji w postaci wzruszalności decyzji, albo sankcji nieważności decyzji.

Wywłaszczenie decyzji administracyjnej

Nadzwyczajny tryb uchylenia lub zmiany decyzji zwany trybem wywłaszczenia praw nabytych na podstawie decyzji - 2 przesłanki muszą wystąpić łącznie: a) dalsze utrzymanie decyzji w obrocie prawnym powoduje stan zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego albo grozi poważnymi szkodami dla gospodarki narodowej lub dal ważnych interesów państwa.

Elementy decyzji administracyjnej, składniki dodatkowe

podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji Składniki dodatkowe ( akcesoryjne ) decyzji: 1.

Jaka decyzja może zapaść w wyniku wznowienia postępowania administracyjnym

Jaka decyzja może zapaść w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego Ogólnie biorąc, przez postępowanie administracyjne należy rozumieć tok czynności organu administracyjnego i stron, zmierzających do wydania aktu administracyjnego.