Decyzja administracyjna

Decyzja administracyjna

Decyzja administracyjna – akt administracyjny zewnętrzny wydany w trybie określonym w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych ustaw regulujących sferę indywidualnych praw i obowiązków obywateli, np. Ordynacji podatkowej lub Prawa celnego. Część literatury definiuje decyzję administracyjną jako kwalifikowany akt administracyjny, odznaczający się określoną formą i wydawany...

Czytaj Dalej

Akt administracyjny, decyzja administracyjna, prawne formy, treść tych dokumentów oraz znaczenie ich stosowania

DECYZJE, CZYLI WAGA TREŚCI I FORMY Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego w sposób bardzo formalny regulują treść decyzji administracyjnej.

„Struktura i kompetencje organów administracyjnych"

Istota i zasady ogólne postępowania administracyjnego Pojęcie postępowania administracyjnego Postępowanie administracyjne jest dziedziną prawa regulującą tryb wydawania aktów administracyjnych oraz uprawnienia przysługujące adresatom aktów administracyjnych oraz uprawnienia przysługujące adresatom aktów administracyjnych w trakcie ich wydawania.

Pojęci i cechy administracji

Normy prawa administracyjnego można podzielić na a) Normy bezpośrednio dotyczące organizacji aparatu państwowego – ustrojowe prawo administracyjne b) Normy bezpośrednio dotyczące toku działania organizacji administracyjnej – normy proceduralne (postępowanie administracyjne) c) Normy dotyczące konkretnych działań administracyjnych – szczególna część prawa administracyjnego – materialne prawo ...

Rozwój sądownictwa administracyjnego w Polsce

: „Sądami administracyjnymi są Naczelny Sąd Administracyjny oraz wojewódzkie sądy administracyjne przy jednoznacznym określeniu instancyjności sądów: „Sprawy należące do właściwości sądów administracyjnych rozpoznają, w pierwszej instancji, wojewódzkie sądy administracyjne oraz: „Naczelny Sąd Administracyjny sprawuje nadzór nad działalnością wojewódzkich sądów ...

Postępowanie administracyjne.Zasady postępowania.

W Kodeksie postępowania administracyjnego wyodrębnić można następujące zasady: Zasadę praworządności, Zasadę prawdy obiektywnej, Zasadę czuwania przez organ administracji nad interesem strony i innych osób biorących udział w postępowaniu, Zasadę czynnego udziału strony w postępowaniu, Zasadę pisemności, Zasadę dwuinstancyjności, Zasadę sądowej kontroli legalności decyzji administracyjnych, Zasadę trwałości decyzji ...

DECYZJE OPTYMALIZACYJNE

podmiot podejmujący decyzje; 2) zbiór możliwych wariantów decyzji; 3) pewną funkcję celu, której wartość zależy od wybranego wariantu decyzji i stanu otoczenia (zewnętrznych warunków realizacji decyzji); 4) informacje o stanach otoczenia; 5) inne elementy zależne od konkretnej sytuacji decyzyjnej.

Decyzja administracyjna

16) powołanej ustawy Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) jest właściwy do orzekania w sprawach skarg:  decyzje administracyjne,  postanowienia wydania w toku postępowania administracyjnego,  postanowienia wydane w toku postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego,  inne akty lub czynności dotyczące przyznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa administracyjnego,  uchwały organów gmin ...

Decyzja administracyjna

Decyzja administracyjna jest to władcze rozstrzygnięcie postępowania administracyjnego Decyzja albo kończy sprawę przez rozstrzygnięcie jej co do istoty, ustalając wynik postępowania, którym będzie określenie konsekwencji prawnych stanu faktycznego, stwierdzenie lub ukształtowanie prawnej pozycji strony albo też kończy sprawę w danej instancji przez umorzenie bezprzedmiotowego postępowania.

Akty i decyzje administracyjne

Wydawanie aktów administracyjnych (postępowanie administracyjne), jest szczegółowo uregulowany w kodeksie postępowania administracyjnego.

Pojęcie decyzji administracyjnej

Załatwienie sprawy administracyjnej następuje przez wydanie decyzji, chyba że kodeks stanowi inaczej. Decyzja jest oświadczeniem woli organu administracji publicznej, wydanym w imieniu państwa, jest też kwalifikowanym aktem administracyjnym.

Sankcja nieważności w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym

Decyzja administracyjna jest prawidłowa, jeżeli łącznie spełnia dwie przesłanki: jest zgodna z normami materialnego prawa administracyjnego oraz została wydana zgodnie z normami procesowego prawa administracyjnego.

Zakres kognicji i funkcja sądów administracyjnych w Polsce

16 ustawy, poza badaniem zgodności z prawem decyzji administracyjnych, z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych przez ustawy, NSA kontrolowała i kontroluje: wszystkie postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym i w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym oraz zabezpieczającym, jeżeli na te postanowienia służyły zażalenia, kończące postępowanie albo rozstrzygające sprawę co do jej istoty; inne akty i czynności z zakresu ...

Prawo finansowe

Samokontrola decyzji ostatecznych - możliwośc zmiany lub uchylenia w kazdym czasie decyzji przez organ ktory ją wydał lub organ wyższego stopnia. Rozstrzygniecie w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji istatecznej zapada w formie decyzji.

Sądownictwo administracyjne - kwestie szczegółowe

Sądy administracyjne, które powinny stać na straży legalno-I decyzji administracyjnych i tylko uchylać decyzje nielegalne, uzyskiwały możliwość kontrolowania celowości decyzji, zastępując tym samym w pewnej llllerze organy administracji.

Elementy aktu administracyjnego

przepisów ustrojowych (wskazujące na organ właściwy do wydania decyzji) Przepisy materialno- prawne (przepisy z określonych ustaw, aktów wykonawczych) Przepisy procesowe (KPA, przepisy dające podstawę do wydania decyzji- pełna nazwa ustawy, dzień wydania, dziennik ustaw i zmiany) Rozstrzygnięcie dawniej nazywane osnową decyzji , będące odpowiednikiem sentencji wyroku sądowego.

PODSTAWOWE DECYZJE LOGISTYCZNE DOTYCZĄCE SKŁADÓW

Podstawą decyzji o liczbie składów w systemie logistycznym przedsiębiorstwa musi być przeanalizowanie współzależności kosztów, na które ma wpływ ta decyzja.

Kontrola Sądowa (Sąd antymonopolowy)

W przypadku wniesienia odwołania sąd rozpatruje daną sprawę i w wyniku tego rozpatrzenia albo odwołanie oddala, co powoduje, iż decyzja administracyjna staje się prawomocna, albo decyzję uchyla i orzeka o istocie sprawy.

Czym jest prawo administracyjne? Jak funkcjonuje zasada dwuinstancyjności postępowania?

  Prawo administracyjne obejmuje niezwykle szeroką dziedzinę działalności administracyjnej państwa. Ewentualne stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej oznacza, że nie wywołuje ona żadnych skutków prawnych.

Odwołania w ordynacji podatkowej i kodeksie postępowania administracyjnego.

139 kodeksu postępowania administracyjnego uregulowane są podobnie, ponieważ mowa jest w nich o tym, że organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub interes społeczny.

Cykl życia produktu

Główna wartość koncepcji cyklu życia polega na dostarczaniu jednej z racjonalnych podstaw podejmowania decyzji w zakresie strategii produktu. Cykl życia produktu może być łatwo określany wprost, dla celów decyzyjnych ma jednak znaczenie przyszłość, a więc prognoza cyklu życia.