Decentralizacja

Czytaj Dalej

Wszystko o decentralizacji

- Zmniejszenie zniekształceń poleceń przesyłanych przez wyższy szczebel na szczebel wykonawczy - Podniesienie stopnia trafności decyzji z uwagi na fakt, że jest ona podejmowana niedaleko od szczebla wykonawczego - Odciążenie kadry kierowniczej z bieżących zadań i obowiązków - Duża elastyczność działania, która umożliwia szybkie dostosowanie się do zmian zachodzących na zewnątrz i wewnątrz organizacji Zwiększenie rozwoju kadry wykonawczej i szans identyfikacji ...

Decentralizacja

</div> Decentralizacja pozioma określa rozkład uprawnień decyzyjnych w pozostałej strukturze organizacji (w rdzeniu operacyjnym, technostrukturze, jednostkach pomocniczych).

Decentralizacja administracji - zagadnienia ogólne

, stając się podsta* wowymi formami udziału obywateli w administrowaniu, a zarazem podstawo wymi formami decentralizacji administracji. decentralizacji administracji można mówić tylko tam, gdzie przedtem wy-| fitypował system centralistyczny.

Centralizacja, decentralizacja, dekoncentralizacja zarządzania.

  Koncepcje centralizacji i decentralizacji odnoszą się do zakresu przekazywania władzy na niższe szczeble (decentralizacja) lub jej zachowania na szczycie organizacji (centralizacja).

Centralizacja, decentralizacja, dekoncentralizacja zarządzania

Koncepcje centralizacji i decentralizacji odnoszą się do zakresu przekazywania władzy na niższe szczeble (decentralizacja) lub jej zachowania na szczycie organizacji (centralizacja). Decentralizacja jest przydatna tylko w takim stopniu, w jakim przyczynia się do sprawnego realizowania celów organizacji.

Centralizacja i decentralizacja

Do zalet decentralizacji zalicza się: -zbliżenie podmiotu decydującego do załatwianej sprawy; dotyczy to przede wszystkim decentralizacji terytorialnej, -lepszą możliwość kierowania procesem decyzyjnym wskutek kierownictwa na podstawie mniej skomplikowanej organizacji, -większą przejrzystość, która prowadzi do szybszego i lepszego poznania wad i ich źródeł, -mniejsze obciążenie pionowego przepływu informacji, -zwiększenie poczucia ...

Zasady ustroju administracji (centralizacji i decentralizacji, koncentracji i dekoncentracji)

Wyróżniamy dwa rodzaje decentralizacji: - terytorialna - polega na wyposażeniu org. Decentralizacja - kompetencje przekazywane w drodze decyzji organu.

Modele decentralizacji administracji na przykładzie Włoch

Włochy są państwem jednolitym o dużej decentralizacji władzy. Konstytutywną cechą ustroju autonomii regionalnej jest decentralizacja na rzecz regionów także w pewnym zakresie funkcji ustawodawczej, i to o istotnym ciężarze gatunkowym.

Modele decentralizacji administracji na przykładzie Belgii

Decentralizacja belgijska wynika z licznych konfliktów socjopolitycznych (jedyne państwo w Europie Zachodniej, w którym występują aż 3 rodzaje tych konfliktów na raz).

Zasada decentralizacji władzy publicznej

] Decentralizacja urzeczywistniana jest głównie w drodze przenoszenia kompetencji i zadań z organów centralnych na organy, czy jednostki administracyjne niższego szczebla.

Procesy centralizacji, decentralizacji, dekoncentracji i dewolucji w administracji publicznej

Procesem decentralizacji może być: podział terytorialny kraju uspołecznienie sprawowania władzy, budowa społeczeństwa obywatelskiego przekazywanie zadań na niższe szczeble władzy przyznawanie funduszy na przekazywane zadania wprowadzanie rywalizacji Podstawową zasadą decentralizacji jest zasada subsydiarności (inaczej pomocniczości).

Zasada centralizacji i decentralizacji w administracji

W XIX w podstawową formę decentralizacji stanowił samorząd – powierzenie zarządu zrzeszeniu obywateli.

Decentralizacja

ZALETY DECENTRALIZACJI: zbliżenie podmiotu decydującego do załatwianej sprawy; dotyczy to przede wszystkim decentralizacji terytorialnej lepszą możliwość kierowania procesem decyzyjnym w skutek kierownictwa na podstawie mniej skomplikowanej organizacji większą przejrzystość, która prowadzi do szybszego i lepszego poznania wad i ich źródeł mniejsze obciążenie pionowego przepływu informacji zwiększenie poczucia ...

Cechy charakterystyczne XIX wiecznej administracji – zasady centralizacji i decentralizacji, koncentracji i dekoncentracji, kolegialności i jednoosobowego kierownictwa

W przypadku decentralizacji brak jest zależności , w jej miejsce przyjmuje się domniemanie samodzielności i niezależności podmiotu XVII w zasada centralizacji stosowano w absolutnych państwach policyjnych, w mnijszym stopniu występowała w tzw republikach Zasada koncentracji – z koncentracją mamy doczynienia wtedy gdy następuje skupienie decyzji na wyższych szczeblach administracji państwowej z reguły w jednych rękach np.

Samorząd jako forma decentralizacji.

- o systemie rad narodowych i samorządzie terytorialnym; Pozornie przywrócono samorząd ale nie dokonano decentralizacji kompetencji i jedyne uprawnienia miały charakter opiniodawczy E) Nowela konstytucyjna z dnia 29 grudnia 1989; wprowadziła do Konstytucji z 1952 r.

Modele decentralizacji administracji na przykładzie Hiszpanii

Autonomia nie oznacza, więc suwerenności, ale jest bardzo szeroka i wiąże się z nią decentralizacja.

Decentralizacja (wady i zalety)

Zalety: -zbliżenie podmiotu decydującego do załatwianej sprawy; dotyczy to przede wszystkim decentralizacji terytorialnej, -lepszą możliwość kierowania procesem decyzyjnym wskutek kierownictwa na podstawie mniej skomplikowanej organizacji, -większą przejrzystość, która prowadzi do szybszego i lepszego poznania wad i ich źródeł, -mniejsze obciążenie pionowego przepływu informacji, -zwiększenie poczucia odpowiedzialności związane z gotowością ...

Modele państw unitarnych - Samorząd oparty o zasadę decentralizacji ( Niemcy, Francja)

Występują w nim organy stanowiące, zawsze pochodzące z wyborów bezpośrednich i organ wykonawczy-kolegialny lub monokratyczny (jednoosobowy)w zależności od państwa. Drugą cechą tego modelu jest funkcjonowanie nadzoru przez państwo nad działalnością samorządu. Samorząd ma własne pieniądze...

DECENTRALIZACJA

Reakcją były tendencje decentralizacyjne, uzasadnione potrzebami duszpast.

DECENTRALIZACJA HANDLU

Zjawisko przesuwania się i wychodzenia nowych ośrodków zakupu, zwłaszczaośrodków wielkopowierzchniowych, poza tradycyjne, centralne strefy handlowemiast. Podstawową przyczyną d.h. był niezwykle silny rozwój urbanistycznyi demograficzny przedmieść. Ponadto dodatkowymi przyczynami były: wzrostcen działek...