Dan Lewis

Daniel Lewis (ur. 3 kwietnia 1976 w Oakville, prowincja Ontario) – kanadyjski siatkarz, reprezentant kraju. Dawny zawodnik polskich klubów ZAKSY Kędzierzyn-Koźle i Skry Bełchatów . W reprezentacji Kanady w Mistrzostwach Świata 2006 wystąpił na pozycji libero. W barwach Kanady wystąpił 160 razy. Ukończył ekonomię na University of...

Czytaj Dalej

Teorie kwasów i zasad - Teoria Lewisa

Nie mają skompletowanego oktetu elektronowego i są zdolne do przyłączenia innego jonu lub cząsteczki dysponują wolną parą elektronową, czyli zasady w sensie teorii Lewisa: Inne przykłady kwasów i zasad według Lewisa: kwas zasada H+ + Cl- =HCl H+ + NH3 = NH4+ AlCl3 + Cl- = AlCl-4 BF3 + F- = BF-4 Ag+ + 2NH3 = Ag(NH3)2+ Podobnie jak w innych teoriach woda może być z punktu widzenia teorii Lewisa zarówno kwasem jak i ...

DAN TELEMAC

DAN TELEMAC , ur. 1 X 1902 w Bitoli (Macedonia), zm. 27IX 1978 w Bukareszcie, rum. tłumacz literatury polskiej. Ukończyłstudia filolog.-hist. na Uniw. w Cluj. Był pierwszymlektorem języka rum. na UW oraz attache kult. Rumuniiw Warszawie (do 1939). Współtłumacz wierszy A. Mickiewiczai J. Słowackiego (razem z...

Clive Staples Lewis

Jako chrześcijanin, który miał za sobą okres zwątpienia i poznał, co to znaczy nawrócenie, Lewis rozumiał wątpliwości i słabości, od których żaden człowiek nie jest wolny.

Przedsiębiorczość wykład 1

Modelestopniowego rozwoju przedsiębiorstwa: „cyklu Ŝycia”,Scotta i Bruce’a oraz Churchilla i Lewis.

ATOMOWA BOMBA

Prace nad skonstruowaniem bomby, w której na skutek procesu roz­szczepiania jąder uranu powstają ogromne ilości energii, rozpoczęły się w 1939 r. w Stanach Zjedno­czonych. Decyzję podjął prezydent Franklin D. Roosevelt 12 paździer­nika po zapoznaniu się z listem zre­dagowanym przez Leo Szilarda i...

BREN WZ.37 - karabin maszynowy

Zaprojektowany w czeskich zakła­dach zbrojeniowych w Brnie(Ćeskoslovenska Zbrój ovka Model 1930) na początku lat trzydziestych, zyskał uznanie przedstawicieli ar brytyjskiej poszukujących lekkiego karabinu maszynowego, który mógłby zastąpić starzejącego się Lewisa.

BRERETON LEWIS (1890-1967) - generał

Oficer amerykański, absolwent aka­demi i morskiej (US Naval Acade-my), w 1913 r. został lotnikiem i służył pod dowództwem gen. Wil­liama Mitchella - twórcy kontro­wersyjnej teorii o decydującym znaczeniu lotnictwa bombowego.W październiku 1941 r. objął stano­wisko dowódcy dalekowschodniejarmi i powietrznej...

JAPOŃSKA ARMIA

Najwyższym przełożonym Cesar­skiej Armii Japońskiej był cesarz, aczkolwiek właściwe dowództwo należało do Cesarskiego Sztabu Ge­neralnego. Po lipcu 1937 r. we­wnątrz sztabu ukształtowały się: sztab wojsk lądowych (kierowany kolejno przez gen. Sugiyamę Hajime, gen. Hideki *Tojo, gen. Umeru Yoshijiro)...

MACZEK STANISŁAW (1892-1995) - generał

Polski oficer, w czasie I wojny światowej powołany do armii au­striackiej, walczył na froncie wło­skim. W listopadzie 1918 r. rozpo­czął służbę w Wojsku Polskim; na czele ochotniczej kompanii z Kro­sna brał udział w walkach z Ukraiń­cami na terenie Małopolski, a na­stępnie był dowódcą lotnej...

OSLO RAPORT

Nazwa nadana dwóm listom do­starczonym w listopadzie 1939 r. do biura brytyjskiego attache mor­skiego w Oslo (Norwegia), zawie­rającym wiele szczegółowych in­formacji na temat niemieckich ba­dań nad nowoczesnymi typami broni (m.in pociskami i rakietami *V, *radarem, zapalnikami zbliże­niowymi.).

Tożsamość...

PZL P.7 - samolot

Polski samolot myśliwski skon­struowany przez inż. Zygmunta Puławskiego w Państwowych Za­kładach Lotniczych. Pierwszy pro­totyp P-7/I oblatano w październiku 1930 r. , a drugi w marcu 1931 r.; je­sienią tego roku P-7/II przeszedł próby państwowe w Instytucie Ba­dań Techniczno-Lotniczych, w któ­rych wyniku...

STIMSON HENRY LEWIS (1867-1950) - polityk

Amerykański prawnik, w latach 1911-13 był sekretarzem wojny, w latach 1929-33 - sekretarzem sta­nu (ministrem spraw zagranicznych). W lipcu 1940 r. został powołany przez prezydenta Franklina D. Roo-sevelta na stanowisko ministra woj­ny. Jego pierwszym zadaniem było wprowadzenie obowiązkowej służby...

TK-3 - tankietka

Mały bezwieżowy czołg rozpo­znawczy zbudowany przez zespół Biura Konstrukcyjnego Broni Pan­cernych Wojskowego Instytutu Ba­dań Inżynierii pod kierunkiem mjr. inż T. Trzeciaka i rtm. E. Karkoza w 1930 r. Dwa prototypy {TK-I, TK-2) zbudowano wykorzystując jako wzorzec angielską tankietkę Carden-Loyd. Trzeci...

"FERDYDURKE" Witold Gombrowicz.

W ostatniej części utworu odnajdujemy znakomitą scenę opisującą próby bratania się Miętusa (sfera "wysoka") z parobkiem (sfera "niska"), co wcale nie okazało się łatwe i doprowadziło Miętusa do następującego wniosku: "Wtenczas wpadł na szalony pomysł, że jeśli zdoła zmusić parobka do dania w gębę, lody prysną.

Badania marketingowe

Powinny pomagać znajdować prawidłowe odpowiedzi na wiele istotnych pytań, m.in.:

co i ile produkować?

na jakim rynku lokować produkcję?

jak reagować będą konkurenci?

jak wybrać najkorzystniejszy kanał dystrybucji?

Sposób zorganizowania badań marketingowych w...

Proces ksztaftowania polityki cenowej w firmie

Te więc dochody będą prawdopodobnie kreowały zysk firmy, a opłacone rachunki za dania pokryją koszty ich przygotowania i obsługi klienta.

Kultura wizualna

Fotografia XIX w- zainteresowanie realist obrazem świata; dagerotypia (1839), kalotypia (1841)- możliwość wytw kilku kopii z 1 negatywu; XX w- demokratyz, dostępność i łatwość w obsłudze aparatów- sztuka masowa (Bourdieu) Film- opis, impuls realizmu, konfrontuje z dowodami empirycznymi, treść nie forma Tradycja dokumentalizmu: z XIX-w Anglii: - fot biednych nowojorczyków (Jacob Riis); warunków pracy w fabrykach(Lewis Hines); życia ...

Fotografia zorientowana społecznie

Fotografie z wyraźną misją społeczną wykonuje na przełomie XI X i XX wieku Lewis Hine, który pokazu­je przeżycia emigrantów z całego świata przechodzących na Ellis Island procedurę imigracyjną przed lądowaniem w Nowym Jorku.

Jakie ryzyko-jeśli w ogóle- ponosi Taco Bell wchodząc w konkurencję z wielkimi łańcuchami fast-food?

 

Taco Bell jak każda firma wchodząca na rynek musi poddać się konfrontacji z konkurencją. Wchodząc w konkurencję z potentatami w branży fast-food (McDonald , Burger King ) Taco Bell ponosi spore ryzyko. Należy zwrócić uwagę na fakt, że obie konkurencyjne firmy są uznanymi markami na rynku, działają...