Czynności procesowe

Czytaj Dalej

Czynność procesowa

Czynność procesowa Czynność procesowa jest przewidzianym prawem zachowaniem organu procesowego lub uczestnika procesu zmierzającym do wywołania określonych skutków prawnych.

Obecność oskarżonego tymczasowo aresztowanego przy poszczególnych czynnościach procesowych

Tymczasowo aresztowany oskarżony ma prawo do nieskrępowanego kontaktu z obrońcą.

W postępowaniu przygotowawczym gdy apelację wniesiono na niekorzyść oskarżonego co do winy albo domagając się wymierzenia lub zaostrzenia kary pozbawienia wolności a oskarżony jest pozbawiony wolności i sąd nie uważa...

Definicja pojęć. Czynności planistyczne

Planowanie w przedsiębiorstwie to sztuka szczególnie trudna ze względu na czynniki takie jak: generalna niepewność co do przyszłego rozwoju, niezwykła złożoność problemów zarządzania, które podlegają procesowi planowania, częsty brak dokładnych danych ilościowych umożliwiających opracowanie planu, wpływ różnych zainteresowanych, choć nie zawsze w pełni kompetentnych podmiotów na formułowanie ...

Czynności prawne i oświadczenia woli

 

Art. 60 KC wyodrębnia czynności prawne i oświadczenia woli. Nie ma konkretnej definicji opisującej czynność prawną ale jest szereg przepisów dotyczących tychże czynności. Czynności prawne to stan, w którym osoba składa co najmniej jedno oświadczenie woli aby powstał (ustał, zmieniał się)...

Pojęcie i treść czynności prawnej

 

Żeby stosunek cywilnoprawny mógł powstać, zmienić się, zgasnąć, muszą mieć miejsce

zdarzenia, z którymi wiążemy skutki prawne. Zdarzeń jest wiele np. upływ czasu, urodzenie

dziecka. Spośród tych zdarzeń do najważniejszych zalicza się CZYNNOŚCI PRAWNE.

Czynność prawna – jest to...

Czynności prawne realne i konsensualne

 

Czynności prawne realne – do dokonania tych czynności, poza oświadczeniem woli,

potrzebne jest działanie powodujące zmianę faktycznego władztwa nad rzeczą lub innymi

przedmiotami materialnymi (wydanie rzeczy, przeniesienie posiadania).

Jest mało tego rodzaju czynności w prawie polskim: zastaw (ale...

Forma czynności prawnych i skutki niezachowania form szczególnych

SKUTKI NIEZACHOWANIE FORM SZCZEGÓLNYCH 1) AD SOLEMOITATEM – forma czynności prawnej zastrzeżona pod rygorem nieważności; niezachowanie tej formy powoduje bezwzględną nieważność, która nie wywołuje skutków prawnych 2) AD PROBATIONEM – forma czynności prawnej zastrzeżona dla celów dowodowych, konsekwencje niezachowania tej formy bezpośrednio przejawiają się Prawo cywilne część ogólna wyłącznie w płaszczyźnie ...

Zdolność do czynności prawnych osób fizycznych

 

Zdolność do czynności prawnych – to zdolność do samodzielnego działania w sferze prawa

cywilnego, do zaciągania zobowiązań, nabywania praw, lub do kreowania zmian w

stosunkach cywilnoprawnych drogą czynności prawnej.

Mają ją wszystkie osoby prawne, a osób fizycznych zdolność do czynności...

Podatek od czynności cywilnoprawnych

 

Podatek ten pobierany byłby od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest odpłatne przeniesienie (nabycie) własności oraz innych praw majątkowych. Aktualnie od niektórych czynności cywilnoprawnych, wymienionych enumeratywnie w ustawie, pobierana jest opłata skarbowa. Zważywszy, że w...

Doręczenia pism procesowych i wezwania

Nieprawidłowe doręczone pismo procesowe nie może powodować dla stron powstania ujemnych skutków. Do zwykłych sposobów zalicza się doręczanie pism procesowych za pokwitowaniem przez pocztę, swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby np.

Jedność moralna Jezusa Chrystusa - czynności bosko - ludzkie

Czynności bosko-ludzkie to inaczej operationes teandrice. Po raz pierwszy użyty był ten termin około roku 500. i można go spotkać w pismach Dionizego Aeropagity. Tego terminu nadużywali monofizyci oraz monotyleci. Dla nich wszystkie czynności były czynnościami bosko-ludzkimi. Wyróżniamy 3 rodzaje...

Rodzaje państw ze względu na ograniczenie zdolności do czynności prawnych w stosunkach międzynarodowych

* Państwa zależne – w rozumieniu PM zależne jest państwo, którego zdolność do utrzymywania stosunków międzynarodowych i prowadzenia polityki zagranicznej jest ograniczona na rzecz innego podmiotu (występowanie w imieniu jednego państwa przez inne państwo). Upośledzenie podmiotowości międzynarodowej...

Jakie czynności obejmuje magazynowanie

Magazynowanie to zespół czynności związanych z:

• Przyjmowaniem,

• Przemieszczaniem,

• Składowaniem,

• Ochroną,

• Kontrolą,

• Kompletacją,

• Ewidencją,

• Wydawaniem.

Obszary lewej półkuli kierujące czynnościami mowy

a) ośrodek Broka- ośrodek ruchowy mowy, tylna część zakrętu czołowego środkowego i dolnego, odpowiedzialna za organizację procesów ruchowych tj. dynamiczny aspekt mowy, dokładniej odpowiada za łączenie głosek w wyrazy, wyrazów w zdania oraz formułowania płynnych odpowiedzi

b) obszary kory leżące...

DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - Czynności administracyjno prawne, można podzielić na...

- akty zewnętrzne, które mogą być skierowane do wszystkich obywateli i podmiotów nie podporządkowanych organizacyjnie ani nie pozostających w szczególnych stosunkach zależności.

- akty wewnętrzne, które skierowane są do podmiotów pozostających w stosunku podporządkowania albo do osób pozostających w...

Zdolność sadowa i procesowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Zdolność procesowa- zdolność do czynności w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Skarga na bezczynność organu wykonującego administrację publiczną

Przesłanką dopuszczalności skargi na bezczynność organów jest wyczerpanie środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. W razie zatem skargi na niewydanie decyzji w ustawowo określonym terminie służy w postępowaniu administracyjnym...

KONCEPCJA (KONSTRUKCJA) LEGITYMACJI PROCESOWEJ

Legitymacja do złożenia skargi Uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, RPO oraz organizacja społeczna, w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób. jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym...