Czynniki biologiczne

Czytaj Dalej

PRZYCZYNY I CZYNNIKI RYZYKA UZALEŻNIEŃ - Biologiczne czynniki ryzyka

Natomiast interakcja czynników biologicznych i psychologiczno-społecznych występuje tylko w alkoholizmie typu l o dominacji socjogenezy.

Hominizacja poprzez czynnik biologiczny

Czynniki biologiczne: - Powiększyło się mózgowie(szczególnie kresomózgowie); - Zmieniły się proporcje czaszki, skróciła się twarzoczaszka, zwiększeniu uległa część mózgowa; - Zmieniła się wielkość i liczba zębów(spowodowana zmianą odżywiania); - Pionizacja postawy(zejście z drzew), wykorzystywano już chwytność dłoni, dzięki czemu można było wykorzystać je do pracy, skróciły się kończyny ...

Czynniki biologiczne

Do biologicznych podstaw życia społecznego zaliczamy: cechy organizmu ludzkiego, cechy zachodzących w nim procesów fizjologicznych, mechanizm dziedziczenia cech, popędy, skłonności i potrzeby wynikające z cech organizmu i procesów fizjologicznych.

Czynniki biologiczne a zdrowie

krztusiec, tężcc i inne) istniejący stopień zagrożenia czynnikami infekcyjnymi jest bardzo duży. Inne istotne zagrożenie wiążące się z czynnikami zakaźnymi to groźba bioterroryzmu, która stałe musi być brana pod uwagę.

Broń chemiczna i broń biologiczna

NAJGROŹNIEJSZE BRONIE BIOLOGICZNE:wirusEbola,wąglik,cholera,dżuma.

Praca jako czynnik odradzający i umoralniający jednostkę i społeczeństwo. Czy teza ta jest nadal aktualna ?

Praca jako czynnik odradzający i umoralniający jednostkę i społeczeństwo.

Praca jako czynnik odradzający i umoralniający jednostkę i społeczeństwo. Czy teza ta jest nadal aktualna ?

Polscy pozytywiści nadali pracy rangę czynnika odradzającego i umoralniającego jednostkę i społeczeństwo. Zgadzam się z pozytywistami, że aktywność społeczna jest czynnikiem odradzającym naród.

CZYNNIKI ŚRODOWISKA RODZINNEGO WPŁYWAJĄCEGO NA WYCHOWANIE DZIECI W RODZINIE

psychopedagogiczne : •  ogólna atmosfera panująca w środowisku rodzinnym (występu­jące zaburzenia, więzi uczuciowe między wszystkimi członkami rodziny) •  charakter stosunków pomiędzy rodzicami •  charakter stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi •  charakter kontroli rodziców nad dziećmi •  stosowane środki wychowawcze   Czynniki rozwoju dziecka:   wyposażenie, z ...

Istota, czynniki i cechy globalizacji

  czynniki kształtujące proces globalizacji - postęp naukowo-techniczny- konkurencja międzynarodowa - polityka ekonomiczna państwa ( deregulacja rynków finansowych – zniesienie granic ; wielostronna liberalizacja handlu ; regionalna integracja handlu) Globalizacja oznacza rosnącą współzależność gospodarek krajowych poszczególnych krajów.

Czynniki wpływające na zwiększenie ryzyka kredytowego

Zagrożenie ryzykiem kredytowym uzależnione jest działaniem bardzo wielu czynników.

Czynniki wpływające na skuteczność przywództwa

Osobowość, doświadczenia i oczekiwania przywódcy - kierownicy wybierają styl, w którym czują się najwygodniej.

Oczekiwania i zachowania przełożonych - częste kopiowanie stylu przywództwa wyższych hierarchią kierowników przez kierowników niższego szczebla.

Cechy, oczekiwania i...

Czynniki rozwoju nowych rynków zbytu

- Wielkość i tempo wzrostu,

- Bliskość do rynków,

- Siła lokalnej konkurencji.

SYSTEMATYKA CZYNNIKÓW

Podmiotowych, trwałe, okresowe, a treść znaczenie i wpływ tych czynników zmienia się wraz z epokami. Czynniki warunkujące oddziaływają wolniej i słabiej, działanie i dynamika czynników realizujących jest intensywna i zauważalna w krótszym okresie czasu.

CZYNNIKI WARUNKUJĄCE

Najtrwalszym czynnikiem jest ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE (położenie i ukształtowanie terytorium, linia brzegowa, klimat, rodzaje gleby, surowce).

CZYNNIK DEMOGRAFICZNY

W przeszłości liczba ludności pełniła decydującą rolę w określaniu potęgi państwa, a prężność demograficzna (wysoki przyrost naturalny ) służyła uzasadnianiu ekspansji terytorialnej pod pretekstem przeludnienia. Od XIX w.do pocz. XX w. w wysokim przyroście naturalnym widziano jedno ze źródeł...

CZYNNIK NARODOWY

Czynniki o char.

CZYNNIKI IDEOLOGICZNE

U podłoża tych czynników tkwią struktury społeczno-ustrojowe państw, ich zróżnicowanie w zależności od systemu ideologicznego oraz przynależność do odmiennych systemów światowych.