CZYNNIK

Czynnik iloczynu — liczba dają­ca przy pomnożeniu określony iloczyn.     CZYNNIK PORUSZAJĄCY ; nłc.

Czynniki obniżające odporność psychiczną

-czynniki genetyczne, obrażenia mózgu lub infekcja -agresywność -osobiste doświadczenia, urazy, konflikty, czynniki środowiskowe -nieświadome konflikty i myśli(powodują fobie) -niepewność życia codziennego -nieoczekiwane tragedie osobiste, choroba, bezpłodność, przedwczesna śmierć bliskiego -cierpienie: doświadczenie trwałego cierpienia osobistego lub silnego lęku -nieprystosowanie -irracjonalność; działanie i mowa niezrozumiałe dla ...

Czynniki kształtujące żyzność gleby

Ma bardzo duży wpływ na dynamikę i aktualny poziom urodzajności gleby, stanowi, bowiem najważniejszy czynnik współdziałający we wszystkich procesach zachodzących w glebie.

Czynniki sprzyjające wejściu w sektę, Metody rekrutacji

Czynniki sprzyjające wejściu w sektę: -CZYNNIKI ROZWOJOWE-dotycza wieku w którym następuje związanie z sektą .

Próba analizy czynników wpływających na zmienność podaży i popytu usług turystycznych na wybranym regionie lub rejonie.

W zależności od regionu czynniki te będą się zmieniać i przybierać inną postać. Głównymi czynnikami, które mogą wpływać na wzrost popyt jest sezonowość.

WENTYLACJA GRAWITACYJNA HIGROSTEROWANA,PRZEPŁYWA LAMINARNY I BURZLIWY,CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE WPŁYWAJĄCE NA KOMFORT CIEPLNY

Czynniki klimatyczne powietrza zewnętrznego, mające wpływ na wielość urządzeń, są: a) temperatura i wilgotność powietrza, b) prędkość wiatru, c) natężenie promieniowania.

Reakcje na działanie czynników śro­dowiskowych

O tym, który z wymienionych rodzajów obja­wów występuje w wyniku działania czynników samej pracy lub środowiska zewnętrznego, decyduje czas działania tych czynników oraz ich natężenie.

GLEBOTWÓRCZE czynniki

Każdy z tych czynników glebotwórczych wpływanie tylko na glebę, lecz takźc w większym lubmniejszym stopniu na wszystkie pozostałe czynniki;bezpośrednio lub pośrednio — przez glebę. Najistotniejszym z nich jest czynnik biologiczny,tj.

CZYNNIK MUTAGENNY (mutagen)

Wśród czynników fizycznych głównymi mutagenami są: promieniowanie jonizujące (gamma, rentgena - X, kosmiczne) i ultrafioletowe, czynniki termiczne (usuwanie puryn z DNA).

Czynnik etiologiczny (przyczynowy) zakażenia

To drobnoustrój lub inaczej mikroorganizm wywołujący zakażenie makroorganizmu, czyli gospodarza, inaczej określany jako czynnik patogenny, czynnik chorobotwórczy, patogen lub pasożyt (sensu largo, czyli każdy czynnik wywołujący zakażenie, a nie tylko pasożyt w sensie pewnej określonej grupy organizmów żywych).

Czynniki wpływające na organizację handlu zagranicznego

Najogólniej czynniki te możemy podzielić na:   Czynniki wewnętrzne do których należą: Rozmiary handlu zagranicznego Dział sprzedaży i marketingu Konieczność stopniowego rozwoju w kraju i zagranicą Zróżnicowanie wytwarzanych produktów Rodzaje wyrobów ( surowce, dobra konsumpcyjne – artykuły spożywcze, dobra inwestycyjne ) a także stopień ich standaryzacji Strategia ...

Specyficzne i niespecyficzne czynniki pomyślnego rozwoju

Prócz czynników specyficznych czyli charakterystycznych dla danego okresu życia można mówić o czynnikach niespecyficznych, a więc takich, które niezależnie od tego, kiedy się pojawią będą albo zakłócały bieg naszego życia albo też będą sprzyjały realizacji kolejnych zadań, jakie przed nami stają.

Czynnik ekonomiczny w stosunkach

Czynnik ekonomiczny stymulowany jest przez postep w nauce i technice. Pojawia się nowy uczestnik stosunków, zrodzony z czynnika ekonomicznego – korporacje trans narodowe. Czynnik ekonomiczny rodzi globalizację.

Czynnik Militarny w stosunkach

Czynnik militarny – pełni funkcje polityczne jako instrument polityki zagranicznej państw , a także ekonomiczne i naukowo – techniczne, ponieważ potrzeby wojska są bardzo ważnym stymulatorem postępu naukowo- technicznego CZYNNIK MILITARNY (z wykładu) duże znaczenie, w praktyce nie wyeliminowany z życia międzynar.

Czynnik religijny w stosunkach

Za słabnącą rolą religii przemawia: - słabnięcie przywiązania do religii - coraz mniejszy wpływ na politykę - powstawanie nowych doktryn i ideologii - świeckość państwa i laicyzacja społeczeństwa - procesy globalizacyjne - wzrost czynnika ekonomicznego - zmiana systemu wartość społeczeństw - nie jest już głównym stymulatorem konfliktu - zmniejszona rola pomocy społecznej - wzrost tolerancji - czynnik naukowo-techniczny osłabia ...

PSYCHOLOGICZNE PROBLEMY I CHOROBY CZŁOWIEKA CHOREGO SOMATYCZNIE - Wzór Szachowania C i inne czynniki ryzyka dla chorób nowotworowych

W dość dobrze udokumentowanych badaniach stwierdzono, że nie sam stres, ale czynniki osobowościowe, które warunkują ocenę trudności i typ reakcji emocjonalnych, są zmiennymi zwiększającymi ryzyko progresji choro­by nowotworowej.

Przyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa

Czynniki naturalne ktore decyduja o rozwoju rolnictwa to: a)klimat b)rzezba terenu c)jakosc gleb d)zasoby wody e)okres wegetacyjny Czynniki pozarolnicze decydujace o rozwouj rolnictwa: a)wsparcie ze strony panstwa (kredyty pozyczki) b)wspolpraca przemyslu maszynowego, chemicznego, przetworstwa spozywczego oraz rolnictwa c) dostep do oswiaty rolnej d) zwiekszenie poziomu kultury rolnej Czynniki sprzyjajace rolnictwu: a)dlugi okres wegetacji roslin ...

Czynniki wpływające na dobór treści do programów szkolnych

(problem o niewystarczających danych) Czynniki wpływające na dobór treści do programów szkolnych szybki przyrost informacji  - w związku z tym istnieje niebezpieczeństwo starzenia się programów, aby temu zapobiec trzeba weryfikować programy co umożliwia zastąpienie treści nieaktualnych aktualnymi czynnik psychologiczny  - dostosowanie treści do możliwości uczniów, do ich poziomu rozwoju psychofizycznego czynnik ...

Podaż i czynniki kształtujące podaż

Podaż dowolnego dobra zależy od: • ceny dobra ; • cen czynników produkcji; • technologii produkcji; • opłacalności w innych gałęziach produkcji. Zmiana ceny powoduje ruch po krzywej podaży, nastomiast zmiana innych czynników powoduje zmianę położenia całej krzywej podaży.

Czynnik wiedza a wzrost i rozwój gospodarczy

Zakończenie W powyższym referacie zostały omówiony czynnik wiedza.