Czyn bezprawny

Czytaj Dalej

Podstawy prawne oraz proces tworzenia jednostek gospodarczych

Spółki osobowe: (tylko osoby fizyczne min. 2 pracują na rzecz spółki, nie ma minimum kapitałowego) przykłady spółek:cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna.

Spółki kapitałowe : ( osoby fizyczne i/lub prawne minimum 1 osoba która nie musi pracować na spółkę. Minimum kapitałowe jest...

Otoczenie polityczne i prawne

Jest to zagadnienie bardzo szerokie i niejednakowe dla różnych przedsiębiorstw. Wspólnym mianownikiem dla tych dwóch rodzajów czynników jest państwo i inne or­ganizacje ustawodawcze. Tworzą one przepisy, które stanowiąc ramy działania, mogą kreować zagrożenia bądź szanse dla przedsiębiorstwa. Obecnie w...

Norma prawna

Norma prawna - odmiana normy postępowania społecznego;

- z punktu widzenia językowego są to wypowiedź preferująca pewne wzorce zachowania w stosunku do określonego adresata,

- normy prawne zawierają albo nakazy, albo zakazy określonych zachowań, określają też reguły wskazujące jak wykonywać...

Normy prawne

kto zabija człowieka normy prawne to tylko te normy, których realizacja jest zabezpieczona przez państwo zagrożeniem użycia przymusu; państwo poprzez prawo stwarza sytuacje przymusowe; celem zagrożenia użycia przymusu jest wpłynięcie na zachowanie adresata; z sankcją prawną za przekroczenie danej normy prawnej mamy do czynienia, jeżeli przymus w stosunku do adresata normy prawnej polega na przewidzianej przez prawo sytuacji w wypadku niezrealizowania normy.

Koncepcja trójczłonowa budowy normy prawnej

- Hipoteza- wyznacza zakres zastosowania normy- warunki zastosowania dyspozycji normy wobec kogo, jakiego adresata, w jakich okolicznościach norma, a ściślej jej dyspozycja jest stosowana, kto i w jakich okolicznościach ma zachować się zgodnie z normą( dyspozycją), adresatem może być każdy podmiot...

Czym są przepisy prawne

2 „RP jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”- zawiera w pierwszej części charakterystykę ustrojową, ale i zasadę konstytucyjną- wypowiedź normatywną zawierającą zasady zachowania się organów państwa (jeśli mamy do czynienia z zasadą, mamy do czynienia z czymś, co jest wypowiedzią normatywną).

Współczesne kultury prawne

Pojęciu kultury prawnej przypisywane są duże walory opisowe, ocenne i porządkujące, wyróżniające ją od innych form kultury normatywnej- religijnej, moralnej, politycznej. Kulturę prawną definiować można w dwojaki sposób:

jako stosunek wszystkich członków określonej grupy społecznej do...

Kultura prawna islamu

Wolę Allaha wyrażają: wiara, czynienie dobra i całkowita uległość woli Allaha.

Kultura prawna konfucjanizmu

Nazwa „konfucjanizm” pochodzi od nazwiska Konfucjusza, twórcy głównej chińskiej doktryny społeczno- normatywnej, przeniesionej także do innych państw, m. in. do. Japonii, Korei, Indochin, Malezji. Konfucjańską kulturę prawną przenika idea porządku- przekonanie, że sztuczne porządki społeczne są...

Stosunek prawny

Stosunek prawny traktujemy jako cząstkę rzeczywistości, jako jeden z rodzajów stosunków społecznych.

Stosunek prawny-to relacje między podmiotami prawa.

Stosunek społeczny- względnie stałe, powtarzające się wzajemne zależności, czyli oddziaływania ludzi na siebie jako członków społeczeństwa...

Zdarzenia prawne

Zdarzenia, z którymi obowiązująca norma prawna łączy powstanie, zmianę lub ustanie stosunku prawnego.

Zdarzenia prawne dzielimy na:

- fakty - zdarzenia, które wywołują skutki prawne niezależnie od woli ludzkiej, np. śmierć,

- działania - zachowanie człowieka lub innego podmiotu będące wynikiem...

Elementy stosunku prawnego

przedmiotem uprawnienia jest nie czynienie, zaś przedmiotem obowiązku jest czynienie, 4. Co podmiot uprawniony ma czynić lub nie czynić, tak samo w odniesieniu do podmiotu zobowiązanego odpowie każdorazowo dyspozycja normy prawnej będąca podstawą danego stosunku prawnego.

Osoba prawna

Jest to taka jednostka organizacyjna lub przedsiębiorstwo, które z mocy prawa posiada osobowość prawną. Osobowość prawną ma: Skarb Państwa, NBP, organizacje, partie, fundacje, fundusze, gmina, wyższa szkoła, a także niektóre przedsiębiorstwa; bank, spółka z o.o., spółka...

Modele przedsiębiorstwa - MODEL PRAWNY

(Prawo cywilne, prawo handlowe) - przedsiębiorstwo to szczególny podmiot praw i obowiązków forma i ustrój przedsiębiorstwa są zawsze określone w danym systemie prawnym.

Świadomość prawna

 

Świadomość prawna – ocena obowiązującego prawa przez społeczeństwo, postulaty dotyczące zmiany prawa w pożądanym przez społeczeństwo kierunku.

Świadomość prawna to zbiór tych wszystkich norm, które – zdaniem społeczeństwa – powinny tworzyć prawo. Im większa jest różnica między prawem, które...

Norma prawna

 

Norma – powszechnie obowiązująca reguła postępowania, wydana lub usankcjonowana przez państwo, zagwarantowana przymusem państwowym.

 

Cechy normy prawnej:

Ma charakter ogólny i nie indywidualizuje osoby, na której ciąży wynikający z niej obowiązek

Ma charakter dwustronny. Z jednej normy...

Przepis prawny

 

Akt normatywny składa się z przepisów prawnych.

Przepisem nazywamy elementarną część ustawy lub innego aktu normatywnego. Przepisem jest więc artykuł, paragraf, punk, ustęp, itp.

Przepis nie musi pokrywać się z normą prawną. Względy techniczno-prawne uzasadniają często zamieszczenie pewnych...

Stosunek prawny

 

Człowiek w swoim powszednim dniu wiele razy styka się z ludźmi, także instytucjami, przedsiębiorstwami itd. Dochodzi do powstawania więzi zwanych stosunkami społecznymi. Stosunek społeczny zachodzi między co najmniej dwiema osobami, z których przynajmniej jedna oddziaływa na drugą lub których...

Zdarzenia prawne i ich podział

 

W pewnych przypadkach, dość rzadkich jednak, stosunek prawny powstaje w chwili wejścia w życie aktu prawnego, ustanawiającego prawa i obowiązki będące treścią stosunku prawnego. Z reguły jednak norma prawna ustala, że przewidziany w niej obowiązek określonego zachowania się różnych podmiotów...

Kolizje przepisów prawnych

 

O kolizji przepisów prawnych mówi się wówczas, gdy stosunek prawny uregulowany jest więcej niż jednym przepisem (zespołem przepisów), które wzajemnie się wykluczają.

Kolizja przepisów prawnych może zachodzić na dwóch płaszczyznach:

W czasie

Dochodzi wtedy gdy sprawa (stosunek prawny)...